Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %93.33 Doğru: 28 Yanlış: 0 Boş: 2
Fatih Sultan Mehmet zamanında "Ülke padişahındır ve padişah kardeşini öldürme yetkisine sahiptir" anlayışı yönetimde hakim olmuştur.

Bu anlayışın benimsenmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Padişahın yetkilerini azaltmak
 • B) Ülkeyi ikili olarak yönetmek
 • C) Ayanların güçlenmesini önlemek
 • D) Hükümdar çocuklarının sancaklara çıkmasını önlemek
 • E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
 • Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı en üst kurula verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divan-ı Arz
 • B) Divan-ı Hümayun
 • C) Divan-ı İşraf
 • D) Divan-ı Mezalim
 • E) Divan-ı Galebe
 • Divan-ı Hümayun ülke meselelerinin görüşüldüğü bir meclis olmasının dışında, kadıların başkanlığında toplanan mahkemelerde alınan kararlara itiraz kurumu olma özelliğine de sahipti. Bu kurul, hangi din ve milletten olursa olsun her kesimden halka açıktı.

  Bu bilgilere göre,

  I. Divan'ın, kadıların başkanlığında toplandığı,

  II. Divan'da alınan kararlarda halk idaresinin etkili olduğu,

  III. Divan'ın temyiz niteliği taşıdığı

  çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde bazı toprakların gelirlerinin cami, hastane, medrese ve aşevi gibi kurumların yapımına ayrılması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Toprakların, maaş karşılığı olarak verildiğine
 • B) Eğitim giderlerinin tümünün devlet tarafından karşılandığına
 • C) Devlet hazinesine doğrudan para girişi olduğuna
 • D) Sosyal devlet anlayışının benimsendiğine
 • E) Vergilerin düzenli olarak toplandığına
 • I. Şeyh'ül İslam'ın gerekt iğinde divan toplantılarına katılması

  Il. Fermanların lslam hukukuna uygun olarak hazırlanması

  III. Örfi hukukun uygulanması

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısıyla ilgili olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde sınır boylarını bekleyen akıncılara hizmet karşılığında aşağıdaki topraklardan hangisi verilmiştir?

 • A) Ocaklık
 • B) Mukataa
 • C) Paşmaklık
 • D) Malikane
 • E) Yurtluk
 • Osmanlı Devleti'nde,

  I. haraç,

  Il. öşür,

  III. bac

  vergilerinden hangilerinin ürün üzerinden alındığı söylenemez?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde ülke topraklarının kayıtlarını tutan ve Dirlik Sistemi'nin işletilmesinden sorumlu divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Defterdar
 • B) Nişancı
 • C) Kazasker
 • D) Yeniçeri Ağası
 • E) Sadrazam
 • I. Şehzade

  Il . Çelebi

  III. Atabey

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdar çocuklarına verilen isimdir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Dirlik Sistemi'nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Üretimin denetim altına alınarak sürekliliğin sağlanması
 • B) Taşrada güvenliğin sağlanması
 • C) Vergilerinin iltizam yoluyla toplanması
 • D) Devlet hazinesine yük olmadan asker yetiştirilmesi
 • E) Ülkenin bayındır hale getirilmesi
 • Osmanlı Devleti'nde,

  I. padişah değişikliğinin olması,

  Il . Divan-ı Hümayun'un toplanması,

  III. savaş kazanılması

  durumlarının hangilerinde askere "Cülus Bahşişi" dağıtılırdı?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Fatih Sultan Mehmet zamanında yayımlanan Kanunname-i Ali Osman ile "kardeş katline hukukiyet" getirilmiştir.

  Bu kanunun ortaya çıkmasında,

  I. şehzadeler arasındaki mücadelelerin devleti zayıflatması,

  II. savaşlarda alınan yenilgilerin artması,

  III. egemenliği tek elde toplayarak merkezi otoriteyi artırma düşüncesi

  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Reaya

  II. Seyfiye

  III. Kalemiye

  Divan-ı Hümayun'da yukarıdakilerden hangilerinin temsil edildiği söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde tarımla uğraşan gayr-i müslimlerden toprağı kullanmaları karşılığında alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haraç
 • B) İspenç
 • C) Çiftbozan
 • D) Cizye
 • E) Avarız
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde savaş esirleri olan gayr-i müslim çocuklardan yararlanmak amacıyla oluşturulan birlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kapıkulu Ocağı
 • B) Eşkinci Ocağı
 • C) Nizam-ı Cedit Ordusu
 • D) Yaya ve Müsellemler
 • E) Tımarlı Sipahiler
 • Osmanlı Devleti'nde, divan kararlarının dine uygun olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Defterdar
 • B) Kazasker
 • C) Sadrazam
 • D) Nişancı
 • E) Şeyh'ül İslam
 • Aşağıdakilerden hangisinin, Tımar Sistemi'nin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?

 • A) Köylünün toprağın mülkiyetini miras olarak bırakamaması
 • B) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
 • C) Dirlik sahibinin üretimi artırmak için önlemler alması
 • D) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
 • E) Köylünün dirlik sahibi hakkında şikayette bulunma hakkının olması
 • Özel yönetimli eyaletlerde,

  I. Nişancı,

  II. Müstevfı,

  III. Mültezim

  görevlilerinden hangileri vergilerin toplanmasından sorumludur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Bir tür ceza vergisidir.

  II. Reayanın toprağını terk etmesi durumunda toplanmaktadır.

  III. Yeni evlilerden alınmaktadır.

  Yukarıdaki hangilerinin "çift bozan" vergisinin özellikleri arasında yer aldığı söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde,

  I. sınırların genişlemesi,

  Il . yeniçeri sayısının düzensiz şekilde artması,

  III. göçe be halkın yerleşik hayata geçirilmesi

  durumlarından hangilerinin, vergi gelirlerinin artmasında etkili olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde devlet memuru yetiştirme amacıyla kurulan saray okulu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Enderun
 • B) Mekteb-i Maarif
 • C) Rüştiye
 • D) Mülkiye Mektebi
 • E) Dar'ül Fünun
 • Osmanlılar'da resim sanatı İslami geleneğe aykırı kabul edildiği için aşağıdakilerden hangisi gelişme göstermiştir?

 • A) Çiltcilik
 • B) Kakmacılık
 • C) Minyatür
 • D) Ebru
 • E) Çinicilik
 • Osmanlı Devleti'nde, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında görülen kervansaray mimarisi devam ettirilmiş; ancak kervansaraylar artık medrese ve hamamlarla birlikte inşa edilmiştir.

  Osmanlı Devleti'nde inşaa edilen kervansaraylarla ilgili olarak,

  I. zamanla ticari etkinliklerini kaybetmişlerdir.

  II. çok amaçlı olarak inşaa edilmişlerdir.

  III. Selçuklu kervansaraylarına göre daha kullanışlı hale getirilmişlerdir.

  yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı padişahlarının,

  I. adlarına hutbe okutmaları,

  Il . Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapmaları,

  III. emirlerinin kanun niteliğinde olması

  özelliklerinden hangilerine bakılarak otoriteyi ellerinde tuttukları söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde,

  I. eyalet,

  II. sancak,

  III. kaza

  gibi yönetim birimlerinden hangileri ilmiye sınıfından olan bir yönetici tarafından yönetilmektedir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde, günümüzdeki meslek odalarının ve meslek okullarının görev ve yetkileri aşağıdaki kurumlardan hangisinin sorumluluğundaydı?

 • A) Enderun
 • B) Medrese
 • C) Dar'ül Fünun
 • D) Divan-ı Hümayun
 • E) Lonca Teşkilatı
 • - 1872'de ilk resim sergisini açmıştır.

  - Abdülaziz Dönemi'nde Avrupa'ya gönderilmiştir.

  Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şeker Ahmet Paşa
 • B) Osman Hamdi Bey
 • C) Sinan Bey
 • D) Şeyh Hamdullah
 • E) Levni
 • Osmanlı Devleti'nde Devşirme Sistemi'yle,

  I. yönetim,

  II. din,

  III. askerlik

  alanlarının hangilerinde devletin eleman ihtiyacı karşılanmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde bir malın fiyatının belirlenmesi işlemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muhtesip
 • B) Narh
 • C) Menzil
 • D) Fütüvvet
 • E) Avarız
 • - Geliri tersane giderlerine ayrılır.

  - Geliri hanedanın bayan üyelerine verilir. 

  - Geliri ile sosyal amaçlı kurumlar yapılır. 

  - Geliri üstün hizmet gösterenlere verilir. 

  Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki toprak türleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

 • A) Malikane
 • B) Vakıf
 • C) Mukataa
 • D) Paşmaklık
 • E) Ocaklık


 • Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi

  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi
  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi
  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi
  Etiketler: kpss osmanlı kültür ve medeniyeti online test, osmanlı kültür ve medeniyeti test soruları ve cevapları, , osmanlı kültür ve medeniyeti test pdf
  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi sorularını online çözebilirsiniz.
  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Testi