Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet birimi sayısı kaçtır?


 • A) 18
 • B) 19
 • C) 20
 • D) 21
 • E) 22
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet biriminden biri değildir?


 • A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • B) Özel Kalem Müdürlüğü
 • C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • D) Yurt İçi Eğitim Genel Müdürlüğü
 • E) Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet biriminden biri değildir?


 • A) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • B) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • C) Teknoloji ve Yenilik Genel Müdürlüğü
 • D) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • E) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?


 • A) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak
 • B) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak
 • C) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
 • D) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • E) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak" görevi aşağıda verilen hizmet birimlerinden hangisine aittir?


 • A) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • B) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • C) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • D) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • E) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek" aşağıda verilen hangi genel müdürlüğün görevidir?


 • A) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • C) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • D) Personel Genel Müdürlüğü
 • E) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı"nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ........ tarafından çıkarılan ........ düzenlenir.

  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) Cumhurbaşkanı - Yönetmelik
 • B) TBMM - Kanun
 • C) Cumhurbaşkanı - Kararname
 • D) Bakanlık - Yönetmelik
 • E) Cumhurbaşkanı - KHK
 • Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar .......... düzenlenir.

  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


 • A) Kanunla
 • B) Yönergeyle
 • C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
 • D) Yönetmelikle
 • E) Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliğiyle
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak" aşağıda verilen hangi genel müdürlüğün görevidir?

   


 • A) Personel Genel Müdürlüğü
 • B) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • E) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • B) Özel Kalem Müdürlüğü
 • C) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • D) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birime aittir?


 • A) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • C) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • E) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?


 • A) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek
 • B) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
 • C) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
 • D) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak
 • E) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Personel Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?


 • A) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
 • B) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak
 • C) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
 • D) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
 • E) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek
 • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birime aittir?


 • A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • B) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Personel Genel Müdürlüğü
 • D) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • E) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 • Etiketler: 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesi test, meb 1 nolu kararname test
  MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri) sorularını online çözebilirsiniz.