Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %95.83 Doğru: 23 Yanlış: 1 Boş: 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, ülkenin itilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi ve bu duruma Osmanlı Devleti'nin kayıtsız kalmasına Türk milletinin ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


 • A) Düzenli ordu birlikleri kurmak
 • B) Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni toplamak
 • C) Çıkartılan kanunla saltanatı kaldırmak
 • D) Yerel direniş cemiyetleri kurmak
 • E) TBMM'ye karşı çıkan isyanları önlemek
 • İstanbul Hükümeti'ne karşı ilk resmi tepki aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Amasya Genelgesi
 • B) Erzurum Kongresi
 • C) Sivas Kongresi
 • D) Amasya Protokolü
 • E) Havza Genelgesi
 • Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi ile

  I. ulusal bilinci uyandırma,

  Il. ulus egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturma,

  III. işgallere karşı protestolarla halkın kaynaşmasını sağlama

  amaçlarından hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal'ln Milli Mücadele'yi İstanbul yerine Anadolu'da başlatmak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele karşısında yer alması
 • B) Anadolu'nun teknik malzeme bakımından üstün oluşu
 • C) Anadolu'nun teşkilatlanma açısından daha güvenli olması
 • D) İstanbul'un fiilen işgal edilmiş olması
 • E) Kabinenin İstanbul'daki İngiliz Komiserliği'nin isteklerini yerine getiren bir teşekkül haline gelmesi
 • Mustafa Kemal, Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasında hazırladığı genelge ve katıldığı kongrelerde, itilaf Devletleri'nin faaliyetleri karşısında İstanbul Hükümeti'nin görevini iyi yapamadığını belirtmiş ve alternatif bir hükümetin gerekliliğinden bahsetmiştir.

  Bu durumun,

  I. kararların halkın istekleri doğultusunda alınmasını sağlama,

  Il. işgallere karşı gerekli önlemlerin alınması,

  III. kurtarıcının, padişah halife, manda ve himaye olgularından biri olamayacağını ortaya koyma

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Amasya Genelgesi'nin, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." maddesi'nin,

  I. kararların halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlama,

  Il. ulus iradesini gerçekleştirme,

  III. kurtarıcının, padişah halife, manda ve himaye olgularından biri olamayacağını ortaya koyma

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada var olan toprakların korunması gerektiği ve kesinlikle parçalanamayacağı fikri ilk kez nerede belirtilmiştir?


 • A) Havza Genelgesi'nde
 • B) Misak-ı Milli Belgesi'nde
 • C) Erzurum Kongresi'nde
 • D) Amasya Tamimi'nde
 • E) Sivas Kongresi'nde
 • Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti'nin birlikte hareket ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Temsil Kurulu'nun oluşturulması
 • B) Amasya Tamimi'nin yayımlanması
 • C) Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
 • D) Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi
 • E) Manda ve himayenin kabul edilmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçeleri arasında gösterilebilir?


 • A) Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
 • B) Askeri ve ulusal birlikler hiçbir şekilde dağıtılmamalıdır.
 • C) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • D) Erzurum'da Doğu illeri adına bir kongre toplanmalıdır.
 • E) İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır.
 • Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yer almaz?


 • A) Kuvayılilliye'yi etken, milli iradeyi egemen kılmak esastır.
 • B) Sivas'ta ulus adına bir kongre toplanmalıdır.
 • C) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
 • D) Manda ve himaye kabul edilemez.
 • E) Meclis-i Mebusan toplanmaya çalışılmalıdır.
 • I. Sivas Kongresi

  II. Erzurum Kongresi

  III. Pozantı Kongresi

  Mustafa Kemal, yukarıda verilen kongrelerin hangilerine katılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal IX. Ordu Müfettişliği'nden aşağıdaki gelişmelerin hangisinin ardından ayrılmıştır?


 • A) Amasya Genelgesi
 • B) Havza Genelgesi
 • C) Sivas Kongresi
 • D) Amasya Protokolü
 • E) Erzurum Kongresi
 • I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

  Il. Manda ve himaye kabul edilemez.

  III. Meclis-i Mebusan derhal toplanmaya çalışılmalıdır.

  Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki kararlarından hangilerinin, doğrudan ulusal bağımsızlık anlayışı ile ilgili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi'nin kararları arasında gösterilemez?


 • A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • B) Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır.
 • C) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • D) İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
 • E) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
 • Aşağıdaki kongrelerden hangisinde gerekirse itilaf Devletleri'nden yardım alınabileceği belirtilmiştir?


 • A) Alaşehir Kongresi
 • B) Pozantı Kongresi
 • C) Erzurum Kongresi
 • D) Sivas Kongresi
 • E) Balıkesir Kongresi
 • I. Sivas Kongresi

  Il. Erzurum Kongresi

  III. Misakımilli

  Yukarıdakilerden hangileri aldığı kararlar bakımından ulusal nitelik taşır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Temsil Heyeti'nin yürütme yetkisini Türk milleti adına kullandığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) TBMM'nin açılış çalışmalarını yürütmesi
 • B) Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi'ne ataması
 • C) Başkanlığını Mustafa Kemal'in yürütmesi
 • D) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasında etkili olması
 • E) Cemiyetlerin birleştirilmesi
 • Misakımilli belgesinde "Azınlık hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halklara verilen haklar kadar olacaktır ve tarafımızdan sağlanacaktır." kararı alınmıştır.

  Bu karar aşağıdakilerden hangisi yönünde kararlı bir yol izlendiğini gösterir?


 • A) Müslüman ahalinin haklarını koruma
 • B) Ülkedeki azınlıkları zorunlu göçe tabi tutma
 • C) Azınlık hakları konusunda eşitlik sağlama
 • D) Azınlıkları Milli Mücadele saflarına katma
 • E) Azınlıklardan alınan vergiyi artırma
 • İstanbul Hükümeti'nin görevlendirmesiyle, Elazığ Valisi Ali Galip aşağıdaki kongrelerin hangisini engellemeye çalışmıştır?


 • A) Erzurum Kongresi
 • B) Sivas Kongresi
 • C) Pozantı Kongresi
 • D) Balıkesir Kongresi
 • E) Alaşehir Kongresi
 • Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli Kararları arasında yer almaktadır?


 • A) İşgallere karşı ilk kez protesto mitinglerinin yapılması
 • B) Ekonomideki gelişmeyi kısıtlayan engellerin kabul edilmemesi
 • C) Milli egemenlikten ilk kez söz edilmesi
 • D) Temsilciler Kurulu'nun oluşturulması
 • E) İtilaf Devletleri'nin desteklenmesi
 • Misakımilli'de devletin yönetim şekliyle ilgili bir maddenin bulunmayışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir gelişme sağlanamadığını kanıtlar niteliktedir?


 • A) Azınlık haklarıyla
 • B) Kapitülasyonlarla
 • C) Milli sınırlarla
 • D) Osmanlı borçlarıyla
 • E) Ulusal egemenlikle
 • Mustafa Kemal, "Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir toplum uygar devletler karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez" demiştir.

  Mustafa Kemal'in bu sözüne bakılarak,

  I. Ulus egemenliğinin ön plana çıkarılmak istendiği,

  Il. Bağımsızlığın, devletin dış politikasını belirlediği,

  III. Cumhuriyet rejiminin ilan edilmek istendiği

  durumlarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Mustafa Kemal ulusal bilinci uyandırabilmek için hemen çalışmalara başlamış, Havza ve Amasya'da genelgeler yayımlamıştır.

  Aşağıdaki durumlardan hangisi bu çalışmaların Türk milleti üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirtidir?


 • A) Milli Mücadele'yi destekleyen gazetelerin yayımlanması
 • B) Sivas Kongresi'nde manda ve himayenin reddedilmesi
 • C) Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgalleri kınayan protestoların yapılması
 • D) Balıkesir ve Alaşehir'de kongreler yapılması
 • E) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesi
 • Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Millet Meclisi'ni toplaması
 • B) Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesine neden olması
 • C) Merkezini Ankara'ya taşıması
 • D) Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cephesi'ne atanması
 • E) İstanbul Hükümeti ile görüşmeler yapması