Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

T.C. Anayasası Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %93.33 Doğru: 14 Yanlış: 1 Boş: 0
Yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temek hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tüzük
 • B) Anayasa
 • C) Anayasa Mahkemesi Kararı
 • D) Kanun
 • E) Yönetmelik
 • T.C Anayasası'na göre yasal yaş sınırı doldurdukları halde aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz?


 • A) Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
 • B) Ortaöğretim öğrencikeri
 • C) Memurlar
 • D) İşçiler
 • E) Subay ve Astsubaylar
 • T.C Anayasası'na göre aşağıdakilerden Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden değildir?


 • A) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
 • B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımında aykırı oldukları gerekçesi ile anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
 • E) Yüksek Seçim Kurulunun başkan ve üyelerini seçmek
 • T.C Anayasası'na göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • B) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
 • C) Anayasa mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yerine getirirken Danıştay'dan yardım sağlar.
 • D) Siyasi partilerin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açabilir.
 • E) Yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
 • T.C Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında kalır?


 • A) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar
 • B) Silahlı kuvvetler ve yargı organları
 • C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • D) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları
 • E) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta
 • T.C Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevleri arasında yer almaz?


 • A) TBMM'de kabul edilen kanunları yayımlamak
 • B) Bakanlar kuruluna başkanlık etmek
 • C) Hükümetin genel siyasetini yürütmek
 • D) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
 • E) Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararları onaylamak
 • T.C Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Kararlar ve emirler aleyhine yalnızca Yargıtay'a başvurulur.
 • B) Kararlar ve emirler aleyhine Danıştay'a başvurulur.
 • C) Kararlar ve emirler aleyhine yalnızca Anayasa Mahkemesine başvurulur.
 • D) Kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz.
 • E) Kararlar ve emirler aleyhine Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulur.
 • T.C Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinden boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 20
 • T.C Anayasası'na göre, Başbakan ve bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile Meclisin hangi bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanılır?


 • A) Meclis araştırması
 • B) Soru
 • C) Genel görüşme
 • D) Gensoru
 • E) Meclis soruşturması
 • - Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

  - Sendika kurma hakkı

  - Mülkiyet hakkı

  - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

  - Konut hakkı

  T.C Anayasası'na göre, yukarıdaki sayılanlardan hangileri "Sosyal ve Ekonomik haklar ve Ödevler" arasında yer alır?


 • A) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı - Mülkiyet hakkı
 • B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı - Mülkiyet hakkı
 • C) Sendika kurma hakkı - Konut hakkı
 • D) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı - Konut hakkı
 • E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı - Konut hakkı
 • T.C Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?


 • A) Adalet Bakanı
 • B) Milli Eğitim Bakanı
 • C) Genelkurmay Başkanı
 • D) Milli Savunma Bakanı
 • E) İçişleri Bakanı
 • T.C Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 60
 • T.C Anayasası'na göre, aşağıkilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?


 • A) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.
 • B) Genel ve özel af ilanına karar vermek.
 • C) Savaş ilanına karar vermek.
 • D) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
 • E) Hakimler ve Savcılar Kurulunun dörtte birini seçmek.
 • I- Sayıştay

  II - Uyuşmazlık Mahkemesi

  III- Yüksek Seçim Kurulu

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yüksek mahkemeler arasında yer almaz?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I ve III
 • E) I ve II
 • T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardandır?


 • A) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • B) Sendikal faaliyet
 • C) Sosyal güvenlik hakkı
 • D) Ailenin korunması ve çocuk hakları
 • E) Düşünce ve kanaat hürriyeti

 • Etiketler: tc. anayasa deneme sınavı, anayasa test çöz, görevde yükselme anayasa soruları
  T.C. Anayasası Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.