Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

Türk İslam Tarihi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili doğru bir bilgi değildir?


 • A) Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra Orta Asya'da kurulmuştur.
 • B) Halkının büyük bir bölümünü Türkler oluşturmuştur.
 • C) Türk-İslam tarihine ait ilk eserleri oluşturmuşlardır.
 • D) Yazışmalarda Türkçeyi kullanmışlardır.
 • E) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmışlardır.
 • Türkiye Selçuklularının uluslararası ticarette etkin hale gelmelerinde aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin daha çok katkısı olmuştur?


 • A) İkta sistemini uygulamaları
 • B) Meliklere geniş yetkiler vermemeleri
 • C) Haçlılarla mücadele etmeleri
 • D) Liman şehirlerini fethetmeleri
 • E) Lonca teşkilatının kurulmuş olması
 • Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'ne ait bir özellik değildir?


 • A) Fars kültürünün etkisinde kalınması
 • B) Pozitif bilimlerin de okutulduğu medreselerin açılması
 • C) Abbasi halifelerinin himaye edilmesi
 • D) Hindistan'a seferler düzenlenmesi
 • E) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün kırılması
 • I. Ribat - Kervansaray

  II. Emir-i Dad - Adalet Bakanı

  III. İmarethane - Aşevi

  IV. Hansalar - Aşçıbaşı

  V. Kadı'I Kudat - Eğitim Bakanı

  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Türk-İslam devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen;

  I. Gulaman-ı Saray adı ile doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleri oluşturmuşlardır.

  II. Siyasetname, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet eserlerini meydana getirmişlerdir.

  III. Ağır siyasi suçluları Divan-ı Mezalim de yargılamışlardır.

  bilgilerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Türk-İslam devletlerinde medreselerde ders veren müderrisler - - - - ilkesiyle seçilmekteydi . Medreselerden başarı ile mezun olanlara meslek ruhsatı anlamına gelen ve diploma da denilen - - - - verilirdi.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


 • A) bilimsel yeterlilik - icazetname
 • B) karşılıklılık - ruzname
 • C) nitelikli çoğunluk - fetva
 • D) bireysellik - ahitname
 • E) eşitlik - berat
 • Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?


 • A) Amid - Türk İslam devletlerinde şehirlerdeki mülki idareciye verilen unvan
 • B) Şarabdar - Türk-İslam devletlerinde hükümdarın av işlerini tertip ve tanzim eden saray görevlisi
 • C) Melik - Büyük Selçuklularda hanedan üyesi valiye verilen unvan
 • D) Pervaneci - Türkiye Selçuklularında arazi işleriyle ilgilenen görevli
 • E) Berid - Gaznelilerde resmi görevlileri ve halkı ilgilendiren konuları raporlar halinde başkente sunan birim
 • Türk dilinin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla, Timurlular döneminde yaşamış olan Ali Şir Nevai aşağıdaki eserlerden hangisini kaleme almıştır?


 • A) Muhakemetü'I - Lügateyn
 • B) Divan-ı Lügati't Türk
 • C) Kutadgu Bilig
 • D) Divan-ı Hikmet
 • E) Mesnevi
 • Büyük Selçuklularda halktan gelen şikayetlerin haftanın belli günlerinde dinlendiği divan aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Divan-ı Arz
 • B) Divan-ı Tuğra
 • C) Divan-ı Mezalim
 • D) Divan-ı İstifa
 • E) Divan-ı İşraf
 • Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan, Kemah ve Divriği yöresinde kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Artuklular
 • B) Danişmentliler
 • C) Mengücekliler
 • D) Saltuklular
 • E) Çaka Beyliği
 • Arslan Yabgu döneminde Selçukluların Maveraünnehir Bölgesi'nde güç kazanmaları aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?


 • A) Selçuklulara karşı Karahanlı - Gazneli ittifakının kurulmasına
 • B) Gaznelilerin Hindistan'a yönelmesine
 • C) Moğolların batıya sefere çıkmasına
 • D) Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesine
 • E) Abbasilerin Türk hakimiyetine girmesine
 • Türk-İslam dünyasının bilim ve düşünce alanında durağanlaşmasında;

  I. Moğol istilası,

  II. Haçlı Seferleri,

  III. Kavimler Göçü gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) II ve III
 • I. Ortadoğu'daki Haçlı kalıntılarına son vermişlerdir.

  II. Ayn-ı Calud Savaşı'nda Moğolları yenerek Mısır'ı istiladan kurtarmışlardır.

  III. Hicaz Su Yolları Sorunu'ndan dolayı Osmanlılarla savaşmışlardır.

  Memlüklerin yukarıdaki faaliyetlerinden hangileri, İslam dünyasında itibarlarının artmasında etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların İslam dünyası üzerine düzenlediği Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında yer almaz?


 • A) Türkiye Selçuklularının, başkenti İznik'ten Konya'ya taşıması
 • B) Hristiyanlığın Anadolu ve Ortadoğu'daki milletler arasında yayılmaya başlaması
 • C) Rumların İznik ve Trabzon'da Rum İmparatorlukları kurması
 • D) Avrupa'da feodal yönetimlerin güç kaybetmeye başlaması
 • E) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmeye başlaması
 • Türk-İslam devletlerindeki Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi mutasavvıfların ortak yönleri arasında;

  I. insanlar arasında hiçbir fark gözetmemeleri,

  II. toplumun İslamlaşmasını sağlamaları,

  III. türbelerinin Anadolu'da olması durumlarından hangileri gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: türk islam tarihi, türk islam tarihi deneme, türk islam tarihi test, kpss tarih, kpss tarih denemeleri çöz
  Türk İslam Tarihi Test sorularını online çözebilirsiniz.