Yükleniyor

YKS Edebiyat Test

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Mahpeyker, insan yüreğinin derinliklerini görmekte edindiği ustalık sayesinde Ali Bey’in gönlündeki hisleri tamamıyla gözünün önünden geçirdikten sonra, kâh söylediği sözlere pişmanlık gösterir kâh sevgisini hissettirdiğinden dolayı gönlünde meydana gelen gizli memnuniyeti örtmeye çalışır kâh âşıkane hareketlerine karşısındakinden güzel karşılıklar bekler tarzda birtakım şivelere dökülerek her bakışında bir başka ima, her hareketinde bir başka işve göstere göstere Ali Bey’i bulunduğu hazin şaşkınlık içinden kurtarmaya çalıştı. Bu suretle yavaş yavaş çocuğun çehresine toz pembe yaşmaklar kadar hafif bir al renk yayılmaya başladı.

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünü olan bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Betimleyici bir anlatım sergilenmiştir.
 • B) Benzetme sanatı yapılmıştır.
 • C) Hakim anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır.
 • D) Kahramanlar karakter özelliği göstermektedir
 • E) Bir anlatmaya bağlı edebî metin kesitidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde kaleme alınmış bir anlatmaya bağlı edebî metin değildir?

 • A) Küçük Şeyler
 • B) Letaif-i Rivayat
 • C) Tercüme-i Telemak
 • D) Aşk-ı Memnu
 • E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatkârlarından hangisi hikâye türünde eser vermiştir?

 • A) Şinasi
 • B) Abdülhak Hamit Tarhan
 • C) Namık Kemal
 • D) Şemsettin Sami
 • E) Ahmet Midhat Efendi
 • Aşağıdaki kahraman-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Mustafa Meraki Efendi, Canan - Hasan Mellah
 • B) Dilber ve Celâl Bey - Sergüzeşt
 • C) Suphi ve Sırrıcemal - Zehra
 • D) Bihruz Bey ve Periveş - Araba Sevdas
 • E) Adil Giray ve Perihan - Cezmi
 • • Pozitivist felsefeden beslenir.

  • Gözlem ve tasvir önemsenmiştir.

  • Nesnellik esastır.

  • Özellikle hikâye ve roman türünde etkisini göstermiştir.

  Bu özellikler Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkisinde kaldığı hangi edebi akımı tanımlamaktadır?

 • A) Klasisiszm
 • B) Realizm
 • C) Romantizm
 • D) Parnasizm
 • E) Sembolizm
 • Asıl mesleği askerlik olan Tanzimat Dönemi roman ve hikâye yazarı - - - - ilk yazısını 1880’de Vakit gazetesinde yayımlamıştır. Bir sonraki yıl ise Ceride-i Havadis’te “Hoşnişîn veya Cihanda Safâ Bu mu?” isimli manzum bir piyesini neşretmiştir. Şiir ve makale alanlarında da çalışmaları olan sanatkârın asıl ününü konusu Kaş’ın bir köyünde geçen uzun hikâyesi ile kıskançlık psikolojisi üzerinden kurguladığı romanı sağlamıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muallim Naci
 • B) Samipaşazade Sezai
 • C) Nabizade Nazım
 • D) Ali Suavi
 • E) Mizancı Murat
 • Tanzimat Dönemi roman ve Batı tarzı hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Türk edebiyatındaki ilk örnekler olmaları sebebiyle teknik zayıflıklar ve eski anlatı tarzlarından izler taşıyan üslup özellikleri görülmektedir.
 • B) Olayların gerçekleştiği mekan genellikle İstanbul’dur.
 • C) Yanlış Batılılaşma, esaret, mirasyedilik ve eğitimsizliğin doğurduğu olumsuz sonuçlar ele alınan asli çatışmalardandır.
 • D) Sosyal fayda prensibinden hareketle oluşturulan roman ve hikâye içerikleriyle halkı eğitme amacı güdülmüştür
 • E) İlk yerli örnekler romanda İntibah iken Batı tarzı hikâyede Kıssadan Hisse’dir.
 • Yalı komşuları Düriye Hanım’ın hanesinde hiç böyle şeyler işitmedikleri cihetle istigrap eyliyorlar idi. Vakıa Ziba’nın oraya vürudunu ve maksat dahi kızın terbiyesi olduğunu Düriye Hanım bir ihtiyat olmak üzere evvelce birkaç komşuya haber vermiş idiyse de sair komşuların henüz bundan haberleri yok idi. Halbuki İstanbul’umuz malumdur ya! Kaide-i medeniyet herkesin kendi hanesi dâhilinde hâkim olarak onun haricine karışmamasını iktiza ettirdiği hâlde bizim usul-i medeniyetimiz iktizasınca biz hepimiz mahalle kethüdası kesiliriz. Herkesin hanesine karışırız. Hatta bazılarımız kendi hanesine karıştığından ziyade âlemin hanesine karışmak ile iştigal eder. O kadar ki âlemin hanelerinde bulup tashihine lüzum gösterdiği kusurları kendi hanesinde de arayıp bularak tashih etmiş olsa hanesinin pek mükemmel bir hane olacağı derkâr iken iştigalini böyle müsmir bir surette etmeyip de beyhude yere edenlerimiz pek çoktur. “Mevla cümlesini ıslah eylesin” diyelim.

  Bu metnin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hâkim bir anlatıcı kullanılmıştır.
 • B) Geriye dönüş tekniği uygulanmıştır
 • C) Anlatıcı hikâyeyi kesip şahsi fikirlerini sunmuştur.
 • D) Eleştirel bir anlatım tutumu söz konusudur.
 • E) Yabancı sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.
 • I. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız tavan üç odalı bir ev, bir mezar gibi, sükunet-i ebediyye ile muhat idi. Bir hal-i nisyan ve metrukiyette bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalır. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı cadılara mahsus dehşet ve sükunetle- dışarı çıkarak malzeme-i beytiyyesini iştira ve tedarikle alelacele eve girip kaybolurdu.

  II. Hüsn etmede idi dem-be-dem âh Bir Aşk bilirdi bir de Allâh İsmet buna sordı sûz-ı derdi Gûş etdi cevâb âh-ı serdi Hüsn eyledi mâcerâyı takrîr Rü’yâsını etdi böyle ta’bîr

  Aşağıdakilerden hangisi bu metin parçaları için ortak bir özelliktir?

 • A) Mahalli unsurlar içermeleri
 • B) Anlatma esasına dayalı olmaları
 • C) Konuları
 • D) Dil ve yapı özellikleri
 • E) Bağlı oldukları edebî gelenek
 • İki sene sonra Paşa yine ma’zûlen İstanbul’a geldiği zaman mahdum beyi kara cümleden, imladan, kıraatten bizzat bi’limtihan malumatını derece-i kâfiyede görmekle tahsiline ikmal edip de bir şehadetname alıncaya kadar mektebe devam ettirmeğe lüzum görmeyerek çocuğu kendi arzusu üzerine Babıâli aklâmından birisine çırağ ettirmiş ve Beyefendi için tahsili artık bi’t-tabi vacip görünen Fransızca ile beraber ikinci derecede lüzumu teslim olunan Arabî ve Farisîyi öğrenmek üzere Bihrûz Bey’e başka başka maaşlı hocalar tayin etmiş idi.

  Bu metide Tanzimat Dönemi zihniyetini oluşturan kavramlardan hangileri işaret edilmektedir?

 • A) Batılılaşma - Eğitim
 • B) Osmanlıcılık - Eşitlik
 • C) Halkçılık - Kardeşlik
 • D) Vatanseverlik - Türkçecilik
 • E) Romantizm - Hümanizm


 • YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test

  YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test
  YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test
  YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test
  Etiketler: tanzimat edebiyatı test, yks edebiyat test, tanzimat dönemi test
  YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Test