Yükleniyor

YKS-TYT Felsefe Testleri

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Evrende var olan tek gerçekliğin madde olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin var olmadığını savunur.

Varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını öne süren bu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Materyalizm
 • B) Egzistansiyalizm
 • C) Düalizm
 • D) Fenomenoloji
 • E) Panteizm
 • Karşımda gördüğüm bu masanın rengini, kokusunu, sertliğini ve benzeri özelliklerini yok saydığımda geriye bir şey kalır mı acaba? Evet bir şey kalır o da ideasıdır: Masa ideası…

  Bu görüşü ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Materyalizm
 • B) Fenomenoloji
 • C) Realizm
 • D) Monizm
 • E) İdealizm
 • Berkeley, modern bilimin insanı materyalizme götürmesinden endişe ediyordu. Bilim güç kazanınca, ondan materyalizmin çıkması kaçınılmazdı. Bunun üzerine gerçekten var olmanın koşulunun zihin olduğunu savundu.

  Bu parçada Berkeley’in hangi düşüncesi vurgulanmaktadır?

 • A) Var olmak algılanmış olmaktır.
 • B) Maddenin özü harekettir.
 • C) Evren maddeden ibarettir.
 • D) Madde tek gerçekliktir
 • E) Zihin beynin ürünüdür.
 • Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

  Ya gözler altındaki mor halkalar!

  Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

  Zamanla nasıl değişiyor insan! Hangi resmime baksam ben değilim.

  Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

  Bu güler yüzlü adam ben değilim. (C. Sıtkı)

  Verilen şiirin ana teması, ontolojik olarak aşağıdaki yargılardan hangisinin anlatmak istediği ile benzerlik göstermektedir?

 • A) Bir ırmakta iki kere yıkanılmaz.
 • B) Varoluş özden önce gelir.
 • C) İnsan her şeyin ölçüsüdür.
 • D) Düşünüyorum o halde varım.
 • E) Varlık birdir ve değişmez.
 • Bir felsefe öğretmeni diyalektik kavramlar sergisi açmıştır. Bu sergide her bir şövalede tez ve antitezden oluşan bir çift kavram sergilenmektedir.

  Bu sergide aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi bulunamaz?

 • A) İdealizm - realizm
 • B) Varlık - yokluk
 • C) Determinizm - indeterminizm
 • D) Rasyonalizm - empirizim
 • E) Materyalizm - realizm
 • Varlığın hem madde hem idea; hem değişen hem değişmeyen olması imkansızdır. Bir şey hem o hem o olmayan olamaz. O yüzden varlık yoktur.”

  Verilen parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Monizm
 • B) Düalizm
 • C) Nihilizm
 • D) Realizm
 • E) Materyalizm
 • “Bütün teoloji ve metafizik kitaplarının yakılıp çöpe atılması gerekir. Nedensellik ilkesi de bir alışkanlıktan ibarettir. “

  Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) I. Kant’ın ontoloji eleştirisidir.
 • B) Comte’un metafizik eleştirisidir.
 • C) Heidegger’in metafizik görüşleridir.
 • D) David Hume’un metafizik eleştirisidir.
 • E) Mantıkçı pozitivistlerin metafizik eleştirisidir.
 • Aristoteles, Berkeley idealizminin tam karşısında olan bir adamdır. Onun en kararlı fikirlerinden biri derin ontolojik realizmidir.

  Buna göre Aristoteles’in varlık görüş aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A) ar olanlar algılayandan bağımsız olarak vardır.
 • B) Varlık düşünceye değil, düşünce varlığa tabidir.
 • C) Asıl gerçeklik nesnenin içindeki özdedir.
 • D) Gerçek varlık idealardır.
 • E) Varlık algıdan öncedir.
 • Demokritos, Anaxagoras’ın görüşünde belirir gibi olan telos kavramını kabul etmediği gibi, tesadüf kavramını da açık olarak reddeder: Ona göre “Tesadüfün sözünü etmemiz yalnız bilgisizliğimizden ileri gelir; bir olayın nedenini bilmedik mi, bunu tesadüfle açıklamaya kalkışırız.” der.

  Parçaya göre Demokritos’un reddettiği iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ereksellik - rastlantısallık
 • B) Zorunluluk - zorunsuzluk
 • C) Rastlantısallık - nedensellik
 • D) Amaçsallık - zorunluluk
 • E) Mekanizm - determinizm
 • Bir eşyanın özüne ulaşabilmek için onun öz dışındaki tüm niteliklerinin bir kenara konulması gerekir. Örneğin karşımızda duran bir ağacın tüm duyusal özelliklerini soyutlayarak ya da yok varsayarak bu ağacın özünü yakalayabiliriz.

  Parçada anlatılan varlık görüşü ve temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İdealizm - Platon
 • B) Nihilizm - Nietzsche
 • C) Materyalizm - Marx
 • D) Fenomenoloji - Husserl
 • E) Panteizm - Spinoza
 • Varlık üzerine yapılan sorgulamalar genel olarak iki grupta toplanır: Varlığı kabul üzerinden yola çıkan yaklaşımlar ile düşünsel ve duyusal farklılıkları gerekçe göstererek varlığın bilinmezliği, yokluğu üzerinden yola çıkan yaklaşımlar.

  Buna göre verilen açıklama sırayla aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade etmektedir?

 • A) Taoizm - İdealizm
 • B) Realizm - Nihilizm
 • C) Septisizm - Kritisizm
 • D) Rasyonalizm - Empirizm
 • E) Pozitivizm - İdealizm
 • Evrenin işleyişi makine gibidir; hiçbir sapmaya izin vermez. Bütün gücü, determinist yapısından kaynaklanır; Evrende neler nasıl varolabiliyorsa öğle olur ve oluş süreçleri asla değişmez.

  Evrenin varlığını bu şekilde yorumlayan bir yaklaşım için, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • A) Evrende her şeyin bir amacı vardır.
 • B) Evrenin oluş yapısı değiştirilemez.
 • C) Evrende özgürlükten söz edilemez.
 • D) Her şey neden sonuç ilişkisine bağlıdır.
 • E) Evrende değişmeyen bir düzen yapısı vardır.


 • YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test

  YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test
  YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test
  YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test
  Etiketler: varlık felsefesi test, yks felsefe soruları çöz, yks felsefe deneme test
  YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Felsefe Varlık Felsefesi Test