Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test


Testin En İyisi

Ahmet Özdemir Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Tarihi olaylar, bir zincirin halkaları gibi birbirinin devamı niteliğinde olmasına rağmen zamana, mekana ve konuya göre bölümlere ayrılarak incelenir.

Tarihi olayların bu şekilde bölümlere ayrılmasının gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


 • A) Olayların araştırılmasında farklı kaynaklardan yararlanmak
 • B) Araştırmalarda yansızlığı sağlamak
 • C) Olaylarda rolü olanların etkilerini azaltmak
 • D) Olayların araştırılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırmak
 • E) Olayların günümüz olaylarına etkilerini ortaya koymak
 • Osmanlı Devleti'nde ilk paranın Orhan Gazi tarafından bastırıldığı görüşü egemenken, yapılan araştırmalar sonucunda ilk paranın Osman Gazi tarafından bastırıldığı kesinleşmiştir.

  Yukarıda verilen bilgide tarih araştırmalarının;

  I. olayın günümüze etkilerinin araştırılması,

  Il . ortaya çıkarılan yeni belgelerin bilgileri değiştirebilmesi,

  III. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması

  özelliklerinden hangilerine değinildiği savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Tarih öncesi dönemlerde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi bir yörede yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtı olarak gösterilebilir?


 • A) Bazı hayvanların evcilleştirilmesi
 • B) Mağara duvarlarına resimler çizilmesi
 • C) Tarımsal üretime geçilmesi
 • D) Taş ve madenlerden eşyaların yapılması
 • E) Hayvancılıkla geçinilmesi
 • İlkçağ'da;

  - Anadolu'da Kayseri-Kültepe'de Asurlulara ait çivi yazısı ile yazılmış kil tabletlerin bulunması,

  - Mezopotamya şehirlerinden olan Ninova'da Lidyalılara ait paraların bulunması

  durumlarına bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Toplumlar arası ilişkilerin geliştiğine
 • B) Uluslararası ticaret yapıldığına
 • C) Ulusal devletlerin kurulduğuna
 • D) Toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşandığına
 • E) Yönetim örgütlerinin kurulduğuna
 • Tarih Öncesi dönemlere ait farklı yerleşim merkezlerinde, farklı malzemelerden yapılmış benzer nitelikli eşyalar bulunmuştur.

  Bu durum;

  I. ihtiyaçların insan faaliyetleri üzerinde etkili olduğu,

  Il. birçok özgün medeniyetlerin kurulduğu,

  III. toplumların aynı gelişmişlik düzeyine sahip olmadığı

  çıkarımlarından hangilerini doğrulamaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I ve III
 • Bir tarihçinin belli bir olayla ilgili yaptığı araştırmada yansız olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu savunulamaz?


 • A) Olayı etkileyen değişik nedenleri belirlemesi
 • B) Olayın meydana geldiği günün koşullarını göz önünde tutması
 • C) Olayla ilgili bilgilerin doğruluğunu sorgulaması
 • D) Olayın gerçekleştiği dönemde yaşaması
 • E) Olayla ilgili yazılı ve yazısız bütün kaynakları taraması
 • Geçmişten günümüze kadar ulaşabilen bütün yazılı ve yazısız kalıntılar, tarihin kaynaklarını oluşturur. Yaşanmış olayları belgeleyen o dönemin kayıtlarına ana kaynak denir.

  Yalnızca bu bilgilere bakılarak;

  I. Tarihin konusu geçmişte yaşanan olaylardır.

  II . Araştırmacı, olayların incelenmesinde ve açıklanmasında yansız olmalıdır.

  III. Tarih araştırmalarında ana kaynaklar, doğru bilgiye ulaşılmasında kolaylık sağlar.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • İlkçağ'da ekonomisi tarıma dayalı toplumların güneş yılı esaslı takvimleri yaygın olarak kullandıkları görülmektedir.

  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


 • A) İklimlerin, dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucu oluşması
 • B) Bilimsel gelişmelerin toplumlar arasında farklılıklar göstermesi
 • C) Güneş yılı esaslı takvimlerde daha fazla gün sayısı olması
 • D) Yetiştirilen ürün sayısının sınırlı olması
 • E) Toplumlar arası etkileşimin yetersiz olması
 • Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 • A) 1789 yılı, XVlll. yüzyılın son çeyreğindedir.
 • B) M.Ö. 1200 yılı, M.Ö 1500 yılına göre günümüze daha yakındır.
 • C) 375'teki Kavimler Göçü, IV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelmiştir.
 • D) M.Ö III. bin yıl, günümüzden 5 bin yıl öncesini belirtmektedir.
 • E) Hz. İsa'nın doğumuyla Tarihi çağlar başlamıştır.
 • Tarihi olayların incelenebilmesi için üzerinden belli bir zamanın geçmesi gerekmektedir.

  Tarih araştırmalarındaki bu anlayışın aşağıdakilerden hangisini daha cok kolaylaştırdığı savunulabilir?


 • A) Olayların günümüz değer yargılarıyla değerlendirilmesinin önlenmesini
 • B) Bulunacak yeni belgelerle olayın aydınlatılmasını
 • C) Olayın sonuçlarının ve olayda rolü olan kişilerin tarafsız olarak değerlendirilmesini
 • D) Olayı kanıtlayan belgelerin günümüz insanının anlayacağı hale getirilmesini
 • E) Olayı aydınlatmak için farklı bilimlerin araştırma sonuçlarının incelenmesini
 • Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayandırarak inceleyen sosyal bir bilimdir.

  Durum: Türk-Yunan savaşı sonrasında imzalanan anlaşmaya göre; Girit, Osmanlı vilayeti olarak kalmış, ancak Girit'e Yunan asıllı bir vali atanmıştır. Bu durum Girit'in Osmanlı Devleti'nden ayrılmasının yolunu açmıştır.

  Tarihin tanımında verilen aşağıdaki özelliklerden hangisine durumda değinilmemistir?


 • A) Yer gösterme
 • B) Zaman belirtme
 • C) İnsan ilişkileri
 • D) Olayların belgelenmesi
 • E) Neden - sonuç ilişkisi
 • Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi dönemlerde insanların doğaya bağlı yaşam tarzının azaldığına kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Avcılık ve toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması
 • B) Hayvan postlarından giysilerin yapılması
 • C) Mağara ve kaya sığınaklarının barınak olarak kullanılması
 • D) Taştan araç ve gereçlerin yapılması
 • E) Ticari faaliyetlerin başlaması

 • Etiketler: tarih bilimine giriş test çöz, yks tarih test çöz, yks tarih deneme çöz, deneme test çöz, yarih bilimine giriş pdf
  YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test sorularını online çözebilirsiniz.