Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-TYT Tarih İlkçağ Uygarlıkları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Fenike Alfabesi İyon, Yunan ve Romalılar tarafından geliştirilerek günümüzde kullanılan Latin Alfabesi oluşturulmuştur.

Buna göre, Latin Alfabesi ile ilgili;

I. Kültürel etkileşim sonucu ortaya çıkmıştır.

Il. Geliştirilmesinde batıdaki medeniyetler etkili olmuştur.

III. Çeşitli toplumların katkılarıyla gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • İlkçağ'da Anadolu'da kurulan devletlerden Hititlerde başta yönetici olarak kral bulunur, krallık babadan oğula geçerdi. Kral aynı zamanda başkomutan, başrahip ve başyargıçtı. Kralların yanında devlet işlerini yürüten kalabalık bir memurlar sınıfı ile asillerden oluşan danışma meclisleri vardı. Eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilirdi.

  Buna göre, Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?


 • A) Kadınlar devlet yönetiminde görev almıştır.
 • B) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
 • C) İkili teşkilat sistemi uygulanmıştır.
 • D) Laik yönetime geçilmeye çalışılmıştır.
 • E) Dış saldırılara karşı önlem alınmıştır.
 • Sümerlerde Lagaş Kralı Güdea, esir köleleri serbest bıraktığını, zengine fakiri, güçlüye zayıfı ezdirtmediğini anlatan kanunlarını anıtlara yazdırmıştır.

  Buna göre, Sümerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Laik hukuk kuralları geçerli olmuştur.
 • B) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
 • C) Demokratik bir yönetim kurulmuştur.
 • D) Yönetimdeki ikiliklere son verilmiştir.
 • E) Bağımsız devlet arayışı güçlendirilmiştir.
 • İlkçağ'da alfabe ve takvimin kullanımının yaygınlaşmasında;

  I. toplumlar arası etkileşimin artması,

  II. toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmaları,

  III. buluşlara dini inançların neden olması

  durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Sümer kralı Urgakina bir yazıtta "Umursanmayan kanunları, çiğnenen adaleti, zulüm ve haksızlıkları kaldırdım. Fakirleri, dulları, yetimleri sevindirdim. Rahiplerin baskısına son verdim. Köleliği kaldırdım, özgürlüğü getirdim." demektedir.

  Bu bilgilere göre, Sümerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Demokratik bir yönetime geçildiği
 • B) Din adamlarının yönetimdeki etkisinin azaldığı
 • C) Eşitlik anlayışının yaygınlaştığı
 • D) Sosyal devlet anlayışının benimsendiğine
 • E) Adaletli bir yönetimin kurulduğu
 • Anadolu'da Tarih Öncesi Çağlar'da;

  - Bakır, bronz, kurşun ve kalaydan başka altın ve gümüşten de araç, gereç ve süs eşyaları yapılmıştır.

  - Surlarla çevrilmiş küçük şehir devletleri kurulmuştur.

  Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 • A) Çok uluslu devletler kurulmuştur.
 • B) Maden işlemeciliği gelişmiştir.
 • C) Yerleşik hayata geçilmiştir.
 • D) El sanatları gelişmiştir.
 • E) Savunmaya önem verilmiştir.
 • İyonya'nın önemli bir kültür merkezi olmasında;

  I. sınıf farklılıklarının görülmesi,

  Il. ticaret yollarının kesiştiği noktada bulunması,

  III. özgür düşünce ortamının olması

  özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Alacahöyük'te yapılan kazılar, 14 katlı 4 kültür çevresini ortaya çıkarmıştır. En eski katlar, Tunç çağının başlarına rastlamaktadır. Bu katlarda bulunan kral mezarlarında güneş kursları, boğa ve geyik heykelcikleri, altın, gümüş ve tunçtan eşyalar bulunmuştur.

  Bu bilgilere bakılarak, bu yerleşim merkeziyle ilgili olarak;

  I. Siyasi yapılanma görülmüştür.

  II. Hukuk fikri gelişmiştir.

  III. Maden işlemeciliği gelişmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Anadolu, tarih boyunca birçok göç ve istila hareketine sahne olmuştur. Anadolu'ya göç eden kavimlerden bazıları devletler kurmuşlar ve uygarlıklar meydana getirmişlerdir. Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Persler ve Romalılar Anadolu'ya hakim olan bazı uygarlardır. 

  Bu bilgilere dayanarak Anadolu ile ilgili olarak;

  I. Kültürel yönden zengindir.

  Il . Anadolu'da kurulan medeniyetler merkezi yapılarını güçlü tutmuşlardır.

  III. Anadolu önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • İyonyalı filozoflar dünyanın oluşumunu tartışmışlardır. Örneğin, Tales dünyanın ana maddesinin su olduğunu öne sürerken, Anaksimenes her şeyin havadan meydana geldiğini söylemiştir.

  Bu bilgilere göre, İyonyalıların hangi alandaki gelişmelere daha açık olduğu söylenebilir?


 • A) Sosyal
 • B) Siyasal
 • C) Dinsel
 • D) Ekonomik
 • E) Bilimsel
 • - Fenikeliler topraklarının tarıma elverişli olmamasından dolayı deniz ticaretine önem vermişlerdir. Anadolu topraklarının tarıma elverişli olması ve göç yolları üzerinde bulunması bu bölgenin sürekli olarak istilalara uğramasına neden olmuştur.

  - Orta Asya'da yaşayan Türkler iklim değişikliği sonucunda başka yerlere göç etmişlerdir.

  Bu bilgilere göre, insan topluluklarının faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?


 • A) Yönetim şekilleri
 • B) Dini inanışlar
 • C) Sosyal Yapı
 • D) Kültürel özellikler
 • E) Coğrafi şartlar
 • Bütün İlkçağ medeniyetlerinde olduğu gibi Anadolu medeniyetlerinde de sosyal gruplar oluşmuştu . En yüksek tabakayı kral ailesine bağlı soylular sınıfı meydana getiriyordu. Soylular önemli imtiyazlara sahipti. Geniş topraklara sahip oldukları gibi devletin en yüksek makamlarına da onlar aianırlardı.

  Bu bilgilere dayanarak İlkçağ Anadolu toplumları ile ilgili;

  I. Eşitlik anlayışı yoktur.

  II. Yöneticiler soylulardan oluşmaktadır.

  III. Özel mülkiyet anlayışı vardır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: yks tarih test çöz, tyt tarih test çöz, online tarih çöz, online tarih deneme çöz, eski çağ uygarlık test, 2022 yks tarih soruları
  YKS-TYT Tarih İlkçağ Uygarlıkları Test sorularını online çözebilirsiniz.