Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Orta Asya'da egemenlik kuran Türkler, kuraklık ve nehirlerin derin yataklardan akması gibi nedenlerden ötürü tarım yapamamışlar ve temel geçimlerini hayvancılıkla sağlamışlardır.

Buna göre, Türklerin hayvancılıkla uğraşmalarında;

I. sulama olanaklarının yetersiz olması,

II. boylar arasında anlaşmazlıkların yaşanması,

III. doğal koşulların tarım için elverişsiz olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I ve III
 • Göktürk Devleti'nin batıdaki topraklarının başında bulunan istemi Yabgu, Doğu Roma İmparatorluğu'ndan gelen elçinin kabulünden sonra, ''Atalarımızdan işittik ki Roma elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimizin işaretidir." demiştir.

  İstemi Yabgu'nun bu görüşleri İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde görülen;

  I. cihan hakimiyeti ülküsünü gerçekleştirme,

  II. sosyal devlet anlayışını uygulama,

  III. devlet yönetiminde boy beylerinin görüşlerinden yararlanma

  politikalarından hangilerini yansıtmaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Orta Asya Türk devletlerinde hanedan üyelerinin ülkenin değişik bölgelerinde içişlerinde serbest hareket eden bir yönetici olarak görev yapmalarına bakılarak aşağıdaki yönetim anlayışlarından hangisinin uygulandığı savunulabilir?


 • A) Demokratik
 • B) Monarşik
 • C) Federatif
 • D) Teokratik
 • E) Oligarşik
 • Orta Asya Türk devletlerinde görülen;

  I. hanedanın erkek üyelerinin hükümdar olma hakkına sahip olması,

  II. Çinli prenseslerden doğan çocuklara hükümdar olma hakkının verilmemesi,

  III. Kurultay'ın hükümdarın yetkilerini sınırlandırması,

  IV. Kut anlayışının olması

  durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu söylenebilir?


 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
 • E) I, II ve IV
 • Asya Hun hükümdarı Teoman, küçük oğlunu tahtın varisi olarak gösterince, buna karşı çıkan büyük oğlu Mete Han babasına karşı yaptığı taht mücadelesini kazanmıştır.

  Yalnızca bu bilgiye bakılarak Asya Hunları ile ilgili;

  I. Hanedan üyeleri ülke yönetiminde etkili olmuştur.

  II. Hükümdar olmada saltanat sistemi benimsenmiştir.

  III. Taht mücadeleleri devletin parçalanmasında etkili olmuştur.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türklerin Gök Tanrı ve Maniheizm inancından İslam dinine geçmeleri beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.

  Bu değişiklikler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulabilir?


 • A) Boylar halinde örgütlenilmesi
 • B) İkili teşkilat sisteminin uygulanması
 • C) Halktan şer'i vergilerin alınması
 • D) Düzenli orduların kurulması
 • E) El sanatlarıyla uğraşılması
 • Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk toplumlarında göçebe yaşam tarzına sahip olunduğunun göstergesidir?


 • A) Farklı dini inanışların benimsenmesi
 • B) Yaylak-kışlak hayatının yaşanması
 • C) Merkeziyetçi yönetimin zayıf olması
 • D) İkili yönetim anlayışının uygulanması
 • E) Yazıyı geç kullanmaları
 • Yargı: Göçebe hayat tarzının egemen olduğu topluluklar, kalabalık nüfuslu yerleşik hayat tarzına sahip topluluklar içerisine girdiklerinde genellikle ulusal benliklerini yitirmişlerdir.

  Durum: İlkçağ'da Çin, kalabalık bir nüfusa ve yerleşik hayata sahip bir topluluktu. Orta Asya'daki Hunlar ise göçebe hayat tarzını benimsemişlerdi.

  Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yukarıdaki yargı ve durumun bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir?


 • A) Çinlilerin düzenli orduya geçmesi
 • B) Hun hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmesi
 • C) Hunların, Türk boylarının Çin şehirlerine yerleşmesine izin vermemesi
 • D) Hunların Orta Asya'da siyasi birliği sağlaması
 • E) Türk toplumlarında boylar arası çekişmelerin yaşanması
 • Kavimler Göçü'nün bazı sonuçları şunlardır:

  I. Roma İmparatorluğu'nun otoritesi zayıflamıştır.

  II. Avrupa'da derebeylik rejimi yaygınlaşmıştır.

  III. Günümüz Avrupası'nın etnik yapısı oluşmuştur.

  Bu sonuçlardan hangilerinin, Avrupa'nın siyasi veya kültürel yapısında bir değişikliğe neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • İslam öncesi Türk devletlerinden Uygurların sosyal ve kültürel hayatlarını günümüze yansıtan eserler çoktur.

  Bu duruma Uygurların;

  I. yerleşik yaşama geçmeleri,

  II . kağıt ve matbaayı yaygın olarak kullanmaları,

  III. farklı Türk boylarını egemenlikleri altına almaları

  faaliyetlerinden hangilerinin ortam oluşturduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Göktürk hükümdarı Bilge Kağan Budizm'in resmi din olarak kabul edilmesini Kurultay'a teklif etmiştir. Fakat Kurultay üyeleri "Bu dinin Türk milletinin geleneksel özelliklerini yitirmesine neden olacağını" söyleyerek karşı çıkmışlardır.

  Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Göktürkler ulusal kültürün korunmasına önem vermişlerdir.
 • B) Kurultay hükümdarın kararları üzerinde etkili olmuştur.
 • C) Budizm'in Türkler arasında yayılması engellenmiştir.
 • D) Hükümdar mutlak egemenlik hakkına sahip değildir.
 • E) Çok uluslu yapının oluşması engellenmiştir.
 • Hazarlar; doğuda Çin, batıda Bizans, kuzeyde Slav toplulukları ve güneyde İslam devletleri arasındaki ticaret yollarına hakim olmuştur.

  Bu durumun Hazarların aşağıdakilerden hangisine verilen alanda daha cok ilerlemesine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Askerlik
 • B) Ekonomik
 • C) Yönetim
 • D) Sanat
 • E) Hukuk