Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 0
Türkiye’de:

• 1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.

• 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.

Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Ekonomik kalkınmanın tarıma bağlandığı
 • B) Nüfus artış hızının arttığı
 • C) Nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulandığı
 • D) Türk nüfusun azınlıklar karşısında dengelenmeye çalışıldığı
 • E) Çekirdek aile modelinin özendirildiği
 • Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?
 • A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • B) Men-i İsrafat Kanunu
 • C) Tekalifimilliye Emirleri
 • D) Teşkilatıesasiye Kanunu
 • E) Tevhiditedrisat Kanunu
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde takip edilen nüfus politikasının sonuçlarındandır?
 • A) Ekonomik sıkıntılardan dolayı hızlı nüfus artışı engellenmeye çalışılmıştır.
 • B) Halk, azalan nüfusu arttırmak için teşvik edilmiştir.
 • C) Genç nüfusun az olması nedeniyle okul açmaya gerek kalmamıştır.
 • D) Yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle sağlık alanına daha çok önem verilmiştir.
 • E) Nüfusun çoğunluğunun kadınlardan oluşması kadınlara haklar verilmesini sağlamıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.

  Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;

  I. spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği,

  II. genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için spora teşvik edildiği,

  III. ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği

  durumlarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Belediye seçimlerine katılma

  II. Milletvekili seçme ve seçilme

  III. Muhtarlık seçimlerine katılma

  Türk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I - II - III
 • B) II - III - I
 • C) III - I - II
 • D) I - III - II
 • E) III - II - I
 • Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Kabotaj Kanunu
 • B) Tevhiditedrisat Kanunu
 • C) Teşkilatıesasiye Kanunu
 • D) Medeni Kanun
 • E) Takririsükun Kanunu
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınına Medeni Kanunla sağlanan haklardan biri değildir?
 • A) Evlilikte yaş sınırının getirilmesi
 • B) Boşanma konusunda erkekle eşit haklar tanınması
 • C) Miras hukukunda cinsiyet ayrımının kaldırılması
 • D) Resmi nikâhın zorunlu hâle getirilmesi
 • E) Belediye seçimlerine katılma hakkı tanınması
 • Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Yönetime katılma hakkı
 • B) Boşanma hakkı
 • C) Mirasta eşitlik hakkı
 • D) Ekonomik haklar
 • E) Resmî nikah zorunluğu
 • Atatürk “Montesquieu’nun ‘Bir milletin müziğine önem verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz.’ sözünü okudum ve kabul ettim.” demiştir.

  Atatürk’ün bu sözünün;

  I. Musiki Muallim Mektebinin açılması

  II. Ankara Devlet Konservatuvarının açılması

  III. Darülelhanın yeniden açılması

  verilen gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • . Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.

  Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?


 • A) Sosyal devlet anlayışının
 • B) Laiklik ilkesinin
 • C) Ulusal egemenliğin
 • D) Millî birlik ve beraberliğin
 • E) Yurtta ve dünyada barışın
 • Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?
 • A) İstediği mesleği seçebilme
 • B) Muhtarlık seçimlerine katılabilme
 • C) Milletvekili seçme ve seçilme
 • D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme
 • E) Evlilikte kazanılan malların ortaklığına
 • Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî kültürümüzün veya sanatımızın gelişmesi konusunda yapılan çalışmalardan birisi değildir?
 • A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • B) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • D) Ankara Devlet Konservatuarının açılması
 • E) Yeni Türk Harflerinin kabulü

 • Etiketler: 11.sınıf tarih test çöz, kazanım test tarih çöz, 11.sınıf tarih testleri çöz
  11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5 sorularını online çözebilirsiniz.