Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Yeni Türk Devleti’ndeki;

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,

II. Soyadı Kanunu’nun kabulü,

III. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkartılması

gelişmeleri Halkçılık, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ilkeleri ile ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?


 • A) Halkçılık: II Milliyetçilik: III Cumhuriyetçilik: I
 • B) Halkçılık: II Milliyetçilik: I Cumhuriyetçilik: III
 • C) Halkçılık: III Milliyetçilik: II Cumhuriyetçilik: I
 • D) Halkçılık: III Milliyetçilik: I Cumhuriyetçilik: II
 • E) Halkçılık: I Milliyetçilik: II Cumhuriyetçilik: III
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında değildir?
 • A) Yaşadığı şehirler
 • B) Dönemin siyasi olayları
 • C) Düşünür ve yazarlar
 • D) Okuduğu okullar
 • E) Yapılan inkılaplar
 • Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;

  I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi,

  II. yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi,

  III. dış ilişkilerde yalnızlık politikasının benimsenmesi

  hangilerinin uygun olduğu söylenemez?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.

  Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


 • A) Sürdürülebilir ekonomik büyümey
 • B) Tam bağımsızlığın sağlanmasını
 • C) Dünya milletleri ile yalnız ekonomik alanda değil bilimsel alanda da yarışılmasını
 • D) Batıdaki gelişmelerin millî hassasiyetler gözetilerek takip edilmesini
 • E) Siyasi bağımsızlığın ancak askerî başarılarla sağlanabileceğini
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
 • A) Toplum ve devlet hayatında laikleşmeyi esas alır.
 • B) İnsan sevgisi ve barış gibi değerleri bünyesinde toplar.
 • C) Birbirinden bağımsız düşüncelerden meydana gelir.
 • D) Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılmasını hedefler.
 • E) Millî egemenliğin hâkim kılınmasını amaçlar.
 • Atatürkçülüğün nitelikleri arasında;

  I. ülke dışındaki gelişmelerden uzak olma,

  II. bilimsel ve gerçekçi olma,

  III. milletin ihtiyaç ve isteklerinden doğma

  özelliklerinden hangileri yer almaktadır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Cumhuriyetin İlanı - Siyasi
 • B) Kabotaj Kanunu’nun Kabulü - Ekonomik
 • C) Musiki Muallim Mektebinin Açılması - Sanat
 • D) Halkevlerinin Açılması - Askerî
 • E) Türk Harflerinin Kabulü - Eğitim
 • Atatürk ilkelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Siyasi, kültürel ve ekonomik alanda güçlü bir ülke haline gelmek
 • B) Toplumun ihtiyaçlarına göre ülke sınırlarını genişletme hedefini canlı tutmak
 • C) Halkın refah içerisinde yaşamasını sağlamak
 • D) Ülkede birlik ve beraberliği güçlendirici inkılapları gerçekleştirmek
 • E) Çağın gereklerine göre hareket edebilen genç nesiller yetiştirmek
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi bir anda oluşturulmuş, dışarıdan örnek alınmış ithal bir sistem değildir. Türk milletinin gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş millî bir düşüncedir.

  Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde, aşağıdaki alanların hangisinde millî özelliklerin önemi diğerlerinden daha azdır?


 • A) Askerî Sistem
 • B) Eğitim Sistemi
 • C) Ekonomik Anlayış
 • D) Kültürel Yapı
 • E) Bilimsel Gelişmeler
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerinden değildir?
 • A) Çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmayı amaçlaması
 • B) Türk milletinin ihtiyaç ve isteklerinin esas alınması
 • C) Değişmez, sorgulanamaz ve tartışılamaz esaslara dayanması
 • D) Ulusal egemenlik ve bağımsızlığın temel amaç olması
 • E) Akılcı ve bilimsel düşünceye önem verilmesi
 • Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir.” demiştir.

  Atatürk’ün bu sözlerinin;

  I. Türk Tarih Kurumunun kurulması

  II. Türk Dil Kurumunun kurulması

  III. Belleten Dergisi’nin yayınlanması

  gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün doğunun davasıdır.’’ demiştir.

  Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?


 • A) Kendine özgülüğünü
 • B) Evrenselliğini
 • C) Çok yönlülüğünü
 • D) Geleneksel değerleri önemsemesini
 • E) Bağımsızlığı ilke edinmesini

 • Etiketler: türk inkılabı test çöz, 11.sınıf tarih test çöz, 11.sınıf kazanım testleri çöz
  11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6 sorularını online çözebilirsiniz.