Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 0
I.TBMM, öncelikle bağımsızlığı sağlamak için faaliyet gösterirken; Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan II. TBMM, Yeni Türk Devleti’nin yapılanması için faaliyet göstermiştir.

Bu bilgilere göre II. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Olağanüstü bir meclistir.
 • B) İnkılaplar meclisidir.
 • C) Saltanatı kaldıran meclistir.
 • D) Yeni Türk Devleti’ni kuran meclistir.
 • E) Milletvekilleri arasında bütün konularda fikir birliği vardır.
 • Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?
 • A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek
 • B) Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
 • C) Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
 • D) Yeni Türk Devleti’ni çağdaşlaştırmak
 • E) Ulusal egemenliği güçlendirmek
 • Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
 • A) İslam dünyasında saygınlık arttı
 • B) Laikliğe geçiş süreci hızlandı.
 • C) Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı
 • D) İnkılapların yapılması kolaylaştı.
 • E) Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi.
 • Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı belirlenerek yetkileri birbirinden ayrılmıştır.

  Buna göre Yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


 • A) Fethi Okyar İsmet İnönü Mustafa Kemal
 • B) Fethi Okyar Mustafa Kemal İsmet İnönü
 • C) Mustafa Kemal Fethi Okyar İsmet İnönü
 • D) Mustafa Kemal İsmet İnönü Fethi Okyar
 • E) İsmet İnönü Fethi Okyar Mustafa Kemal
 • Cumhuriyetin ilanı ile Meclis Başkanı’nın aynı zamanda Hükümetin de başkanı olduğu meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. Bu sistemle Meclis Başkanı’nın, Hükümet Başkanı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın görevleri birbirinden ayrılmıştır.

  Bu durumun;

  I. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

  II. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştır.

  III. Yürütmenin düzenli işlemesi sağlanmıştır.

  yukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) II ve III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?
 • A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
 • B) Cumhuriyetin İlanı
 • C) Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
 • D) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
 • E) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
 • A) Halifeliğin işlevini kaybetmesi
 • B) Yapılacak inkılaplar için halifeliğin engel teşkil etmesi
 • C) Halifeliğin laiklik ilkesi ile çelişmesi
 • D) Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönündeki talepleri
 • E) Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışı- na geçilmek istenmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
 • A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
 • B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
 • C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak
 • D) Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek
 • E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak
 • I. Menemen Olayı

  II. Şeyh Sait Ayaklanması

  III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

  IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

  V. Fethi Okyar’ın parti kapatması

  Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) I - II - III - V - IV
 • B) II - III - I - IV - V
 • C) III - IV - I - V - II
 • D) IV - V - II - III - I
 • E) IV - II - III - V - I
 • 3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;

  • Halifelik kaldırıldı.

  • Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.

  • Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

  Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?


 • A) Eğitimde birliğin sağlanması
 • B) Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi
 • C) Devletin çağdaş ve laik bir yapıya kavuşturulması
 • D) Cumhuriyet ile saltanatın birbirinden ayrılması
 • E) Millî eğitimin temel amaçlarının belirlenmesi
 • . Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?
 • A) Bölgesel seferberliğin ilan edilmesi
 • B) Adana’dan bölgeye bir kolordu getirilmesi
 • C) Bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi
 • D) Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
 • E) Erkânıharbiyeiumumiye Reisliği’nin kurulması
 • I. Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları

  II. İngilizlerin Musul Meselesi’ni kendi lehine çözmek istemesi

  III. Bölge halkının şapka inkılabına karşı çıkması

  Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: 11.sınıf tarih test çöz, 11.sınıf test çöz, testleri online, türk inkılabı test soruları
  11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.