Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 25 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; "Disiplin Cezalarını Uygulama" ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
 • B) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini izleyen 7 gün içinde uygulanır.
 • C) Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 • D) Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.
 • E) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; aşağıdakilerden hangisinde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

 • A) Aylıktan Kesme Cezası için 20 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı nda
 • B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında altı ay içinde soruşturmaya başlanmadığında
 • C) Memurluktan çıkarma cezasında üç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanamadığında
 • D) Uyarma cezası için bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığında
 • E) Disiplin cezasını gerektiren fıil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet üç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fıilleri işlemek" aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • B) Devlet memurluğundan çıkarma
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kınama
 • E) Uyarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; aşağıdakilerden hangisi "Devlet memurluğundan çıkarma" gerektiren fiillerinden birisi değildir?

 • A) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek
 • B) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
 • C) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak
 • D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
 • E) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) Aylıktan Kesme
 • B) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 • C) Kınama
 • D) Uyarma
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun' una göre; "Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) Kınama
 • B) Uyarma
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak." fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) Kınama
 • B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Uyarma
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • I- Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

  II- Verilen emirlere itiraz etmek

  III- iş arkadaşları na ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak

  657 sayılı Kanun'a göre; yukarıdaki fiil ve haller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir

 • A) Kınama
 • B) Uyarma
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • I- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

  II- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak

  III- Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak

  IV - Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; yukarıdaki fiillerden hangileri uyarma cezasını gerektirir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • E) Yalnız IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; doğum yapan memurlara istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilir?

 • A) 6
 • B) 12
 • C) 18
 • D) 24
 • E) 36
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; hizmet süresi olarak onuncu yılını çalışan bir devlet memuruna kaç gün yıllık izin verilir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
 • E) 30
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir." bu iznin kullanılması esnasında kaç yılda bir Bakan Onayı yenilenir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 10
 • I-Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

  II -Yıl içinde olumlu sicil almış olması

  III-Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Devlet memurunun kademede ilerlemesi için yukarıdaki şartlardan hangisi veya hangileri aranmaz?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve III
 • C) Yalnız I
 • D) Yalnız III
 • E) I, II ve III
 • "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların hangi hakkı kapsamındadır?

 • A) Müracaat, şikayet ve dava açma
 • B) Çekilme
 • C) Kovuşturma ve yargılama
 • D) İsnat ve iftiralara karşı koruma
 • E) Güvenlik
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) İhtar
 • B) Kınama
 • C) Uyarma
 • D) Aylıktan kesme
 • E) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; aşağıdaki fiillerden hangileri uyarma cezasını gerektirir?

  I- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak

  II- Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak

  III- Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek

  IV- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek

  V- Verilen emirlere itiraz etmek

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, II ve III
 • D) I, II, III ve IV
 • E) Yalnız V
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

 • A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • B) Aylıktan kesme
 • C) Kınama
 • D) İhtar
 • E) Uyarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın verilecekhastalık izni ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 12 (oniki) aya kadar izin verilir.
 • B) Kanser, verem ve akıl hastalığı dışındaki diğer hastalık hallerinde ise 6 (altı) aya kadar izin verilir.
 • C) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur 24 (yirmidört) aya kadar izinli sayılır.
 • D) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi halinde, bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.
 • E) Hastalı ki arı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 30 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Memura isteği üzerine, kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir?

 • A) 10
 • B) 9
 • C) 8
 • D) 4
 • E) 5
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bıraktıkları takdirde ne kadar bir süre devlet memurluğuna dönemez?

 • A) Hiçbir şekilde görevlerine dönemezler.
 • B) 1 yıl görevlerine dönemezler.
 • C) 2 yıl görevlerine dönemezler.
 • D) 3 yıl görevlerine dönemezler.
 • E) 5 yıl görevlerine dönemezler.
 • I- Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

  II-Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

  III- Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine dava açarlar.

  IV-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda ödenecek tazminatlar vakit kaybetmeden ilgili memur tarafından hak sahibine ödenir.

  657 sayılı Kanun'a göre; yukarıda yer alan hükümlerden hangisi/ hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız IV
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I ve II
 • E) Yalnız III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; bir göreve ilk defa atananlar belge ile ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın Kanun'da belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa ne kadar süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler?

 • A) 5 yıl
 • B) 4 yıl
 • C) 3 yıl
 • D) 2 yıl
 • E) 1 yıl
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının, "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" kapsamındadır?

 • A) Komandit şirkette komandite ortak olabilirler.
 • B) Üyesi oldukları tüketim kooperatiflerinin denetim kurullarında üye olarak görev alabilirler.
 • C) Üyesi oldukları kalkınma kooperatiflerinin yönetim kurullarında üye olarak görev alabilirler.
 • D) Anonim şirkete ortak olabilirler.
 • E) Kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim kurullarında görev alabilirler.
 • Aşağıda verilenlerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden biridir?

 • A) Devlete bağlılık
 • B) Mal bildirimi
 • C) Sadakat
 • D) Tarafsızlık
 • E) Liyakat


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2
  Etiketler: adaylık kaldırma soruları 2021, adaylık kaldırma soruları çöz, 657 sayılı dmk test 2021, devlet memurları kanunu 2021, aks test çöz
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test 2