Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

Devlet Memurları Kanunu Çıkmış Sorular (657)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %96 Doğru: 24 Yanlış: 1 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen sınıflardan biri değildir?


 • A) Teknik Hizmetler Sınıfı
 • B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
 • C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
 • D) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
 • E) Yükseköğretim Hizmetleri Sınıfı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 8-2
 • B) 8-3
 • C) 9-1
 • D) 9-2
 • E) 9-3
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

  Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


 • A) Atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına
 • B) İstekte bulunanların aynı sınıfta en az on yıl müddetle çalışmış olmalarına
 • C) İstekte bulunanların istekte bulundukları gün itibarıyla, kırk yaşından gün almamış olmalarına
 • D) Karşılıklı olarak istekte bulunulan her iki görev yerinin de zorunlu hizmet kapsamında bulunmasına
 • E) Karşılıklı olarak istekte bulunulan her iki görev yerinin de kalkınmada öncelikli iller kapsamında bulunmasına
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, ne kadar süre ile izinli sayılır?


 • A) Üç aya kadar
 • B) Altı aya kadar
 • C) On sekiz aya kadar
 • D) Yirmi dört aya kadar
 • E) İyileşinceye kadar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


 • A) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir.
 • B) Eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınmaz.
 • C) Eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanun'da veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.
 • D) Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
 • E) Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "ders görevi" ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur?


 • A) İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı
 • B) İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı
 • C) Milli Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı
 • D) Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Milli Eğitim Bakanlığının kararı
 • E) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığının kararı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni verilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üç defa başarı belgesi alanlara aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?


 • A) Taltif Belgesi
 • B) İftihar Belgesi
 • C) Tebrik Belgesi
 • D) Üstün Başarı Belgesi
 • E) Teşekkür Belgesi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?


 • A) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
 • B) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak
 • C) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
 • D) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
 • E) Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak
 • Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden değildir?


 • A) Sınıflandırma
 • B) Kariyer
 • C) Liyakat
 • D) Eşitlik
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler" aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır?


 • A) Memur
 • B) Sözleşmeli personel
 • C) Geçici personel
 • D) İşçi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır?


 • A) Rayiç bedel
 • B) Fatura bedeli
 • C) Maliyet bedeli
 • D) Muhammen bedel
 • "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz."

  Yukarıdaki tanımlama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel haklardan hangisidir?


 • A) Çekilme
 • B) Güvenlik
 • C) Uygulamayı isteme hakkı
 • D) Müracaat, şikayet ve dava açma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır?


 • A) Türk Vatandaşı olmak
 • B) Genel olarak ortaöğretim mezunu olmak
 • C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • D) Genel olarak 18 yaşını tamamlamış olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?


 • A) Altı aya kadar, gerekirse bu süre en çok üç kat uzatılabilir.
 • B) Bir yıla kadar, gerekirse bu süre en çok iki kat uzatılabilir.
 • C) İki yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
 • D) Üç yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memurluktan çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır?


 • A) Çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verilir.
 • B) Kendisinin evlenmesi halinde on gün izin verilir.
 • C) Eşinin kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin verilir.
 • D) Eşinin doğum yapması halinde on gün babalık izni verilir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi "uyarma" disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?


 • A) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
 • B) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak
 • C) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek
 • D) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "aylıktan kesme" disiplin cezasına çarptırılmış bir memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin amirleri tarafından verilen "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?


 • A) Atamaya Yetkili Amir
 • B) Yüksek Disiplin Kurulu
 • C) İl Disiplin Kurulu
 • D) Kurum Müdürü
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlardan değildir?


 • A) Emeklilik hakları
 • B) Cenaze giderleri
 • C) Fazla çalışma ücreti
 • D) Aile yardımı ödeneği
 • I. Evlenen çocuklar

  II. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklar

  III. 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "başarı ve üstün
  başarı belgesi" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.
 • B) Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 • C) Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı kadroları için binde onundan fazla olamaz.
 • D) Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
 • I. Kademe ilerlemesinin durdurulması

  II. Aylıktan kesme

  III. Kınama

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurlarının ilişikleri kesilir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

 • Etiketler: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Çıkmış Sorular, devlet memurları kanunu çıkmış sorular, adaylık kaldırma testleri 2022
  Devlet Memurları Kanunu Çıkmış Sorular (657) sorularını online çözebilirsiniz.