Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test (4483)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 27 Yanlış: 0 Boş: 0
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


 • A) İl genel meclisi üyeleri hakkında vali
 • B) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri hakkından belediye başkanı
 • C) Cumhurbaşkanı ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kur uluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında vali
 • D) Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan
 • E) Büyükşehir başkanları hakkında Cumhurbaşkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?


 • A) Valiler
 • B) Bakan Yardımcıları
 • C) Kaymakamlar
 • D) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • E) TBMM Genel Sekreteri
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İl Milli Eğitim Müdürü
 • B) Kaymakam
 • C) İlgili bakan
 • D) Vali
 • E) İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilen aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?


 • A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • B) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • C) Büyükşehir belediye başkanları
 • D) Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • E) İl ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edebilir?


 • A) 4
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, ön inceleme yapılarak hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 18
 • D) 20
 • E) 30
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü hakkında, valinin soruşturma izni vermesi kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir?


 • A) Sulh Ceza Mahkemesi
 • B) Asliye Ceza Mahkemesi
 • C) Bölge İdare Mahkemesi
 • D) Asliye Hukuk Mahkemesi
 • E) Ağır Ceza Mahkemesi
 • Görevini kötüye kullandığı iddia edilen bir ilköğretim okulu müdürü hakkında hangi kanuna göre ön inceleme yaptırılır?


 • A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • B) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • C) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 • D) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • E) 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdaki mercilerden hangisinin soruşturma izin verme yetkisi yoktur?


 • A) Vali
 • B) İl Milli Eğitim Müdürü
 • C) Bakan
 • D) Kaymakam
 • E) TBMM Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan
 • B) Bakan Yardımcısı
 • C) Genel Müdür
 • D) Vali
 • E) Daire başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Danıştay 2. Dairesi
 • B) İl Ağır Ceza Mahkemesi
 • C) Bölge İdare Mahkemesi
 • D) Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesi
 • E) Asliye Ceza Mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre "ön inceleme" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
 • B) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili mercinin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
 • C) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı eliyle de yaptırılabilir.
 • D) Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.
 • E) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme yapılmış olsa dahi yapılan müracaatı tekrar işleme koyarlar.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?


 • A) Valiler
 • B) Kaymakamlar
 • C) İl Emniyet Müdürü
 • D) İl Milli Eğitim Müdürü
 • E) Daire Başkanı
 • 4483 sayılı Kanun'a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?


 • A) Vali Yardımcısı
 • B) Ast memurun bağlı olduğu merci
 • C) Vali
 • D) İl Milli Eğitim Müdürü
 • E) Üst memurun bağlı olduğu merci
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerde bulunması gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
 • B) Soyut ve genel nitelikli olması
 • C) İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması
 • D) İhbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi
 • E) İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin iş veya ikametgah adresinin bulunması
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?


 • A) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • B) Kabahatler Kanunun
 • C) Devlet Memurları Kanunu
 • D) Türk Ceza Kanunu
 • E) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, il merkezindeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) İl Milli Eğitim Şube Müdürü
 • C) Okul Müdürü
 • D) İl Milli Eğitim Müdürü
 • E) İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hallerde verilen süre de dahil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde verir?


 • A) 10
 • B) 20
 • C) 25
 • D) 30
 • E) 45
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca hakkında inceleme yapılan memur soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, "izin vermeye yetkili merciler" ile ilgili olarak bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Bakan
 • B) Bakan Yardımcısı
 • C) Görev yaptıkları İlin Valisi
 • D) Personel Genel Müdürü
 • E) Bölge Müdürü
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılmaz?


 • A) Vali
 • B) Bakan Yardımcısı
 • C) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • D) Kaymakam
 • E) TBMM Genel Sekreteri
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, merkez ilçede görevli bir ilkokul müdürü hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) İl Milli Eğitim Şube Müdürü
 • B) Kaymakam
 • C) İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • D) Vali
 • E) İl Milli Eğitim Müdürü
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?


 • A) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar
 • B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar
 • C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
 • D) Belde belediye meclis üyeleri
 • E) Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?


 • A) Valiliğe
 • B) Danıştaya
 • C) Cumhuriyet Başsavcılığına
 • D) Üst Disiplin Amirine
 • E) İlgili Bakanlığa
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, İlçede görevli memur ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini ............................................. . verir.

  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilirse doğru olur?


 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) Bakan
 • D) Bakan Yardımcısı
 • E) Daire Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Soruşturma izni; şikayet, ihbar veya iddia konularını kapsar.
 • B) Soruşturma ile ilgili olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunlu değildir.
 • C) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
 • D) Soruşturma sırasında suç teşkil eden farklı bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.
 • E) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

 • Etiketler: 4483 sayılı Kanun Soruları, memurların yargılanması test, 4483 sayılı kanun test, adaylık kaldırma testleri, adaylık kaldırma testleri 2022
  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test (4483) sorularını online çözebilirsiniz.