Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 25 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Orduların asıl gücünü süvari birlikleri oluşturmuştur.

II. Sanat anlayışları, yaşam tarzları doğrultusunda gelişmiştir.

III. "Kengeş" adı verilen danışma meclisleri kurmuşlardır.

Yukarıdakilerden hangileri lslamiyet öncesi Türk devletlerinin özellikleri arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Göktürklerle ilgili verilen,

  I. Doğu-Batı olmak üzere iki koldan yönetilmeleri,

  Il. Kendilerine özgü yazı kullanmaları,

  III. Türk adıyla devlet kurmuş olmaları

  özelliklerinden hangileri ulusçuluk ilkesine dayalı bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız Iı
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özelliklerindendir?


 • A) Çinliler tarafından yıkılmaları
 • B) Yerleşik yaşam şeklini benimsemeleri
 • C) Şamanizm dinini benimsemeleri
 • D) Matbaayı kullanmaları
 • E) Ülke topraklarını hanedanın ortak malı olarak kabul etmeleri
 • Uygurlar, Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemişlerdir ve bu dinlere özgü mabetler inşa etmişlerdir. Bazen Çin'e Uygurlu işçiler göndermişlerdir. Çin'e giden Uygurlar birçok koloni kurmuşlardır.

  Buna göre,

  I. Uygurlar Çin'i siyasi egemenlikleri altına almışlardır.

  Il. Uygurlar geleneklerini tamamen terk etmişlerdir.

  III. Çin ile Uygurlar arasında mimari ve ticari alanda etkileşim yaşanmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk veziri olarak kabul edilmektedir?


 • A) Kültigin
 • B) Attila
 • C) Balamir
 • D) İstemi Yabgu
 • E) Tonyukuk
 • Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kavimler Göçü'nün yaşanması
 • B) Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
 • C) Sasanilerle yapılan mücadeleler
 • D) Mani dininin kabul edilmesi
 • E) Yerleşik yaşama geçilmesi
 • Orta Asya' da yaşamış Türk topluluklarının mimari alanda gelişme gösterememeleri ve hapis cezalarını uzun süreli tutmamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


 • A) Federatif devlet yapısını benimsemeleri
 • B) Güçlü devletlerle komşu olmaları
 • C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
 • D) Düzenli bir veraset sisteminin uygulanamaması
 • E) Temel geçim kaynaklarının hayvancılık olması
 • I. Destan

  Il. Sav

  III. Kitabe

  IV. Sagu

  Yukarıdakilerden hangileri lslamiyet öncesi Türklerde yazılı edebiyat örnekleri arasında yer almıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve IV
 • E) II, III ve IV
 • I. Kurultaya başkanlık etmek

  II. Yuğ törenlerine başkanlık etmek

  III. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak

  Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinde hükümdarların görev ve yetkileri arasında yer almaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Eski Türklerde kurganlara, ölen kişinin atı ve sevdiği eşyaları ile gömülmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Sosyal sınıf farklılıklarının olduğuna
 • B) Hoşgörülü anlayışın varlığına
 • C) Hayvancılığın ana geçim kaynağı olduğuna
 • D) İkinci yaşama inanıldığına
 • E) Din değiştirdiklerine
 • Asya Hun Devleti'nde egemenlik altına alınan topraklar hükümdarın malı sayılmıştır. Ayrıca önemli memuriyetler ve yöneticilikler hükümdarın akrabalarının elinde bulunmuştur.

  Bu özelliğin nedenleri arasında,

  I. ülkenin boylar federasyonundan oluşması,

  Il. ülke topraklarının hakan ve ailesinin malı olması,

  III. yönetimde dinsel ögelerin ağır basması

  durumlarından hangileri gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Museviliği kabul etmişlerdir.

  Il. Günümüz ordularının temelini oluşturmuşlardır.

  III. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur.

  Yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


 • A) I: Macarlar II: Göktürkler III: Uygurlar
 • B) I: Hazarlar II: Asya Hunları III: Avarlar
 • C) I: Asya Hunları II: Bulgarlar III: Göktürkler
 • D) I: Bulgarlar II: Avrupa Hunları III: Avarlar
 • E) I: Hazarlar II: Sabirler III: Bulgarlar
 • I. Toplama yeri ve zamanı bellidir.

  Il. Hükümdarın belirlenmesinde etkilidir

  III. Savaş ve barışa karar verir

  Yukarıdakilerden hangileri Kurultay'ın özellikleri arasında yer almaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerindeki "Ordu Teşkilatı" ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


 • A) Savaşlarda sadece "Turan Taktiği" kullanılmıştır.
 • B) Genellikle hafif silahlar kullanılmıştır.
 • C) Askerlik özel bir meslek olarak sayılmamıştır.
 • D) Ordunun asıl gücünü atlı birlikler oluşturmuştur.
 • E) İlk düzenli ordu teşkilatı Mete tarafından kurulmuştur.
 • Budizm ve Taoizm'in kendi ülkesinde de tanınmasını isteyen Göktürk hükümdarı bu fikrini meclise getirmiş ancak meclis tarafından bu düşünce reddedilmiştir.

  Buna göre Göktürklerle ilgili,

  I. Hükümdar demokratik bir davranış içerisindedir.

  Il. Meclise sunulan her görüş kabul edilmemektedir.

  III. Yönetim ve hukuk işlerinde sadece dini kurallar etkili olmuştur.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Devle ile halkın karşılıklı olarak görevlerini bildirmektedir.

  Il. "Millet" bilincinin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

  III. Yerleşik yaşama geçilmesini hızlandırmıştır.

  Yukarıdakilerden hangileri Orhun Abideleri'nin özellikleri arasında yer almaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Yerleşik yaşama geçen Uygurların,

  I. duvar resmi,

  Il. halıcılık,

  III. tarım

  alanlarının hangilerinde diğer Türk devletlerine göre daha önce faaliyet gösterdiği söylenebilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Orta Asya dışında da teşkilatlı bir devlet kurabilmiştir?


 • A) Uygurlar
 • B) Avarlar
 • C) Peçenekler
 • D) Göktürkler
 • E) Büyük Hunlar
 • I. Cenaze törenlerine "Yuğ" denmiştir.

  Il. Din adamlarına çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir.

  III. Kurban kesmeyi önemli bir ibadet saymışlardır.

  İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yaşamlarıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Elçi kabul etmek

  Il. Kurultaya katılmak

  III. Vezir atamak

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinde hükümdar eşlerinin siyasi yetkilerindendir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Uygurlar, farklı kültürlerle iletişim halinde olmalarına rağmen kullandıkları terimlerin Türkçe olmasına dikkat etmişlerdir.

  Bu durum Uygurlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?


 • A) Sosyal devlet anlayışını benimsediklerini
 • B) Din değiştirdiklerini
 • C) Milli kültürlerine önem verdiklerini
 • D) Yerleşik yaşama geçtiklerini
 • E) Tarımla uğraştıklarını
 • I. Göç - Uygurlar

  Il. Manas - Kırgızlar

  III. Şu - Avarlar

  Türklere ait destanlarla ilgili yapılmış yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Eski Türk topluluklarında yılın belli dönemlerinde tüm halkın katıldığı yemek şölenleri düzenlenir, daha sonra da sürek avları yapılırdı.

  Yaşanan bu olayların lslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

  I. askerliğin gelişmesi,

  Il. yerleşik yaşamın önem kazanması,

  III. milli birlik ve beraberliğin artması

  gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • İslamiyet öncesi Türklerin aşağıdaki uğraşlarından hangisi yerleşik yaşama geçildiğinin doğrudan kanıtı olarak gösterilebilir?


 • A) Silah ve araç-gereç yapmaları
 • B) Sulama kanalları inşa etmeleri
 • C) Tahıl saklama kapları yapmaları
 • D) Demircilikle uğraşmaları
 • E) Süs eşyaları imal etmeleri
 • I. Tuğ

  Il. Ok ve yay

  III. Hutbe

  Yukarıdakilerden hangileri lslamiyet öncesi Türk devletlerindeki hükümdarlık sembolleri arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: islamiyet öncesi türk tarihi test çöz, 2023 kpss tarih test çöz, 2023 kpss tarih online test deneme
  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi sorularını online çözebilirsiniz.