Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
1982 Anayasası'na göre Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) kaç üyesi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir?
 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
 • E) 3
 • Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisine gelir sağlamak amacıyla Nutuk'un dağıtım hakkını vermiştir?
 • A) Cumhuriyet Halk Partisi
 • B) Atatürk Orman Çiftliği
 • C) Türk Dil Kurumu
 • D) Türk Tarih Kurumu
 • E) Türk Hava Durumu
 • Bir okul yöneticisi çalışanların faaliyetleri gerçekleştirilirken karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği içinde olmasını istemektedir. Bu şekilde davranarak, okuldaki verimliliği ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
  Buna göre okul yöneticisi aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisine uygun davranışlar sergilemektedir?

 • A) Sistem yaklaşımı
 • B) Grup dinamikleri
 • C) İnsan ilişkileri
 • D) Bürokrasi yaklaşımı
 • E) Bilimsel yönetim yaklaşımı
 • I. Kınama
  II. Aylıktan kesme
  III. Kademe ilerlemesinin durdurulması
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurları disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir?

 • A) II ve III.
 • B) I ve III.
 • C) I ve II.
 • D) Yalnız II.
 • E) Yalnız III.
 • Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolde okullarda aşı yapılması kararlaştırılmıştır.
  Buna göre, 1. ve 8. sınıflarda uygulanacak aşılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlkokul 1. sınıflarda difteri-tetanoz aşısı yapılmaktadır.
 • B) Ortaokul 8. sınıflarda difteri-tetanoz aşısı yapılmaktadır.
 • C) İlkokul 1. sınıflarda kızamık aşısı yapılmaktadır.
 • D) Ortaokul 8. sınıflarda kızamık aşısı yapılmaktadır.
 • E) Ortaokul 8. sınıflarda covid-19 aşısı yapılmaktadır.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirtilen para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?
 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) İlgili bakan
 • C) Vali
 • D) İlgili kamu idaresinin üst yöneticisi
 • E) Muhasebe yetkili
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, il merkezinde görev yapan Okul Müdürü hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • B) Vali
 • C) Kaymakam
 • D) İlçe Şube Müdürü
 • E) İl Milli Eğitim Müdürü
 • 'Bireyin etik standartlarını geliştirmesi, kendine dönmesi ve özgürleşmesi ile mümkündür. Birey, kendisini sınırlayan görünmez bağlardan sıyrılıp kendine kulak verdikçe iyi ve doğru olanı fark edecektir.' görüşü, aşağıdaki etik sistemlerden hangisinin varsayımlarına uygunluk gösterir?
 • A) Kişisel etik
 • B) Teleolojik etik
 • C) Toplumsal sözleşme
 • D) Sosyal yaşam etiği
 • E) Kural etiği
 • Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk Türk Devleti hangisidir?
 • A) Hazarlar
 • B) Macarlar
 • C) Uygurlar
 • D) Göktürkler
 • E) Karahanlılar
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından iki hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.
 • B) Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
 • C) Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir.
 • D) Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.
 • E) Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

 • Etiketler: 2022-ekys müdür yardımcılığı deneme sınavı
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.