Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 4


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.
 • B) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde 8 güne kadar izin verebilir.
 • C) Kaymakamlar uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları verebilir.
 • D) Kaymakam tarafından verilen cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer
 • E) Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 • A) Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda en az iki defa toplantıya çağırır.
 • B) Valiler, gereken hallerde il mensuplarına takdirname verirler.
 • C) Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede sicil amiridirler.
 • D) Valilerce re'sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.
 • E) Valiler uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları verebilir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları Ocak 2021'de aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmuştur?
 • A) Diyarbakır
 • B) Bitlis
 • C) Şanlıurfa
 • D) Şırnak
 • E) Mardin
 • Bir okul müdürü, okulda öğretimsel çalışmaların amacına ulaşmasında ilişkilerin ve aidiyetin önemli olduğuna inanmakta, bu nedenle öğretmen - öğrenci ilişkileri, öğretmen - veli ilişkileri, öğretmen - yönetici ilişkilerini geliştirmeye özen göstermektedir.
  Bu çerçevede okul müdürü için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

 • A) Formel iletişimi önemsemektedir.
 • B) Okulun amaçları ile okul ortamının ilişkili olduğunu düşünmektedir.
 • C) Amaca ulaşmada denetim ve kontrole ağırlık vermemektedir.
 • D) Okul bağlılığını arttırmaya çalışmaktadır.
 • E) Olumlu bir okul iklimi oluşturma çabasındadır.
 • Eğitim felsefelerinin özelliklerine göre içerik düzenleme yaklaşımları kullanılabilmekte olup yeniden kurmacılık eğitim felsefesini benimsemiş bir öğretmenin, içerik düzenleme sürecinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanması beklenir?
 • A) Doğrusal
 • B) Sarmal
 • C) Modüler
 • D) Piramitsel
 • E) Konu ağı proje
 • Öğrencilerine, 'Şehirleşme ile birlikte doğal alanların azalması ve doğanın tahrip edilmesinin insan yaşamına ve doğal hayata olumsuz etkileri nelerdir?' diye soran bir öğretmen, Bloom taksonomisine göre hangi basamağa yönelik bir çalışma yaptırmaktadır?
 • A) Değerlendirme
 • B) Sentez
 • C) Bilgi
 • D) Uygulama
 • E) Analiz
 • Derse başlarken, 'aslında bu çalışma, sizin hayatta çoğu zaman yaşadığınız kararsızlıklarla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda yol gösterici olacaktır.'
  diyen bir öğretmen, öğretim durumları modeline göre aşağıdaki basamaklardan hangisini işletmektedir?

 • A) Dikkat çekme
 • B) Ön bilgileri hatırlatma
 • C) Uyarıcı materyali sunma
 • D) Hedeften haberdar etme
 • E) Davranışı ortaya çıkarma
 • Bir okulun müdürü, okul temizliğine çok önem vermekte, okulun düzenli olarak ilaçlanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.
  Okul müdürünün bu çalışmaları, aşağıdaki alt sistemlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Üretme
 • B) Alışveriş
 • C) Uyarlama
 • D) Yönetim
 • E) Yaşatma
 • Aşağıdakilerden hangisi açık sistemli örgütlerde gözlenen durumlardan birisi değildir?
 • A) Açık sistemlerde entropi durdurulabilir.
 • B) Açık sistemlerde negentropi yoktur.
 • C) Örgüt içinde ve dış çevrede çeşitli düzeylerde güç geliştirme ve bunları kullanma özelliği vardır.
 • D) Örgütler, geleceğin başarısı için geçmiş ile ilgili bilgi ve tecrübeleri kullanan bir geri besleme sistemine yer verir.
 • E) Örgütler, kendi içinde alt sistemlerden oluşmaktadır.
 • I. Çeşitli zekâ alanları genellikle uyumlu bir şekilde çalışırlar.
  II. Zekâ, çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bütünlük oluşturan bir yapıdır.
  III. Her insan için çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahip denilemez.
  IV. Zekâ, kalıtımsal etmenler yanında çevre, inançlar ve kişisel yapından da etkilenir. Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri Gardner'ın çoklu zekâ kuramında sözünü ettiği ilkeler arasında yer alır?

 • A) I - II ve IV.
 • B) I ve III.
 • C) II - III ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.

 • Etiketler: 2022-ekys müdür yardımcılığı deneme sınavı
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.