Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 7


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Bir öğretmen, merkezi sınavlarla ilgili sosyal medyada gördüğü bir haberi, doğruluğunu teyit etmeden öğrencileri ile paylaşır ve bu paylaşım sonrası bazı öğrencilerin ve ailelerin panik olduğu öğrenilir.
Öğretmenin yaklaşımı, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturmaktadır?

 • A) Sağlıklı ve güvenli ortamı oluşturma
 • B) Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
 • C) Hizmette sorumluluk
 • D) Saygı
 • E) Kaynakların etkili kullanımı
 • Ahmet öğretmen, aile yaşantısına özel bir durumu okul müdürüne anlatır ve ondan, bu durumdan kimseye söz etmemesini ister. Okul müdürü bu konuda öğretmene güvence vermesine rağmen en ufak bir olumsuz durumda bu konu ile ilgili imalarda bulunur.
  Okul müdürü, burada aşağıdaki etik ilkelerden hangisine yönelik bir ihlalde bulunmuştur?

 • A) Açıklık
 • B) Dürüstlük
 • C) Adalet
 • D) Öz denetim
 • E) Yeterlilik
 • Bir okul müdürü, okulda gerçekleşen olumlu durumları ve yapılan tüm iyi işleri kendi başarısı olarak anlatmakta, bu süreçte öğretmenlerin ve okul çalışanlarının emeğini göz ardı etmektedir. Bu durum öğretmenler de ve okul personelinde ciddi rahatsızlık yaratmaktadır.
  Yaşanılan rahatsızlık, yönetimdeki etik dışı davranışlardan hangisinin sergilemesine bağlanabilir?

 • A) Sömürü
 • B) Yaranma
 • C) Kayırma
 • D) İhmal
 • E) Bencillik
 • Bir öğretmen, dersi esnasında arkadaşıyla konuşan bir öğrencinin bu davranışından rahatsızlık duymuş ve öğrenciye sınıf ortamında kendisini dinlemediği için 'saygısız' demiştir.
  Öğretmenin burada öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisini ihlal ettiğini söylemek doğru olur?

 • A) Öğrenciye ait bilgileri saklama
 • B) Kötü muameleden kaçınma
 • C) Mesleki yeterlilik
 • D) Adil ve eşit davranma
 • E) Kişisel menfaat sağlama
 • 'Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmaya önem verir, uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir, belli değerleri empoze etmeden öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik ederler.'
  Belirtilen ifade, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini tarif etmektedir?

 • A) Değer belirginleştirme
 • B) Değer analizi
 • C) Doğrudan öğretim yaklaşımı
 • D) Ahlaki muhakeme
 • E) Örtük program
 • Tarih Öğretmeni Kenan Bey, dersini anlatırken bağımsızlığın öneminden söz etmiş, bağımsızlığın sağlanabilmesi için de başkalarına muhtaç olmamanın, toplumu ileriye götürmek için de sürekli çaba göstermenin öneminden söz etmiştir.
  Kenan Bey, söylemlerinde aşağıdaki değerlerden hangilerini öne çıkarmaktadır?

 • A) Sorumluluk - alçakgönüllülük
 • B) İyilikseverlik - öz denetim
 • C) Özerklik- çalışkanlık
 • D) Başarı - güven
 • E) Üretkenlik - kararlılık
 • Okul müdürü Abdullah Bey, öğrencilerle sohbet ederken, 'Bir davranışı sergilediğinizde eğer içiniz rahatsa ve yanlış bir şey yapmadığınıza inanıyorsanız, büyük ihtimalle doğru olanı yapmışsınızdır. Çünkü yanlış bir şey yaptığınızda içiniz rahat etmez, bir şekilde o yanlış yakanıza yapışır ve sizi rahatsız eder.' demiştir.
  Abdullah Bey'in söylemlerine bakıldığında, aşağıdaki değerlerden hangisini öne çıkardığı söylenebilir?

 • A) Huzur
 • B) Yardımlaşma
 • C) Saygı
 • D) Sevgi
 • E) Hoşgörü
 • I. Değerler eğitimi, bireylerin toplumsal yaşamda kati ihtiyaçlarını karşılamasını amaçlar.
  II. Değerlerin öğrenilmesi, aslında rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir.
  III. Değerler; sosyal hayatı düzenler, bireyler arası bağlılığı artırır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri değerler eğitimi ile ilgili doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve III.
 • C) Yalnız II.
 • D) II ve III.
 • E) Yalnız III.
 • Felsefe grubu öğretmeni Esma Hanım, derste öğrencilere ahlaki ikilem içeren bir olay verir ve sonrasında öğrencilerin bu olay üzerinde düşünmesini ve doğru olanın ne olduğunu yorumlamasını ister.
  Esma Hanım, değer öğretimi yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır?

 • A) Ahlaki muhakeme
 • B) Gözlem yoluyla öğrenme
 • C) Doğrudan öğretim
 • D) Değer analizi
 • E) Değerleri belirginleştirme
 • I. Değerler, yerel ve evrensel değerler olarak sınıflandırılabilir.
  II. Değerler eğitimi öncelikle ailede başlar.
  III. Değerlerin oluşumunda kalıtımsal belirleyiciler, çevresel belirleyicilerden daha etkilidir.
  IV. Değerler, tüm toplumlarda aynı şekilde kabul görür.
  Değerler ve değerler eğitimi ile ilgili yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.

 • Etiketler: müdür yardımcılığı testleri
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 7 sorularını online çözebilirsiniz.