Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Murat döneminde "Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışı terk edilerek "Ülke, padişah ve oğullarına aittir." anlayışı kabul edilmiştir.

Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?


 • A) Veziriazamlık makamının oluşturulmasına
 • B) Tımar sisteminin uygulanmaya başlanmasına
 • C) Yeniçeri Ocağı'nın açılmasına
 • D) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulmasına
 • E) Merkezi otoritenin güçlendirilmesine
 • Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlanması için ---- zamanında ---- kurulmuştur.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 • A) II. Murat - Enderun Mektebi
 • B) I. Murat - Yeniçeri Ocağı
 • C) Osman Gazi - Medreseler
 • D) Orhan Bey - Divan-ı Hümayun
 • E) I. Bayezid - İmarethane
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde maaşlı askerlerden oluşan Yeniçeri Ocağı kurulmuş ve bu ordunun asker ihtiyacını karşılamak amacıyla önce pençik, daha sonra devşirme sistemi uygulanmıştır.

  Bu yapılanmanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine etkisinin daha az olduğu söylenebilir?


 • A) Fetihlerin hızlanmasına
 • B) Devlet otoritesinin güçlenmesine
 • C) Bazı gayrimüslim vatandaşların Müslümanlaştırılmasına
 • D) Merkez ordusunun güçlenmesine
 • E) Hazine harcamalarının artmasına
 • Osmanlı Devleti, Kuruluş döneminde, Anadolu'da Türk birliğini sağlamak, batıda ise Avrupa siyasetinde söz sahibi olabilmek için sürekli olarak genişleme siyaseti izlemiştir.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gerekli kıldığı savunulabilir?


 • A) Vergi çeşitliliğin arttırılmasını
 • B) Güçlü ve düzenli bir askeri sistemin kurulmasını
 • C) Denge politikasının izlenmesini
 • D) Eyalet sayısının artırılmasını
 • E) Veraset sisteminin değiştirilmesini
 • Osmanlılar, fethedilen Balkan topraklarına Anadolu'dan getirdikleri Türkmenleri yerleştirmişlerdir.

  Bu uygulamayla Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?


 • A) Anadolu'daki Türk nüfusu azaltma
 • B) Balkanlarda Türk kültürünü yayma
 • C) Ticaret yollarına hakim olma
 • D) Türk-İslam birliğini sağlama
 • E) Çok uluslu bir yapı oluşturma
 • Ankara Savaşı'nın bazı sonuçları şunlardır:

  I. Şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır.

  Il. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.

  III. İstanbul'un fethi gecikmiştir.

  Bunlardan hangilerinin Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları yaşamasına ve devletin dağılma tehlikesi geçirmesine neden olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemindeki İstanbul kuşatmalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


 • A) Donanmanın yetersiz olması
 • B) Bizans tekfurlarının merkezden bağımsız hareket etmesi
 • C) Bizans'ın Avrupa'dan yardım alması
 • D) İstanbul'un savunmaya elverişli olması
 • E) Boğazların kontrol altına alınamaması
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde Anadolu'da etkinliği olan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Safeviler
 • B) İlhanlılar
 • C) Memlükler
 • D) Bizans İmparatorluğu
 • E) Trabzon Rum İmparatorluğu
 • Osmanlı Devleti, Balkanlar'da fethettiği yerlerde daha önceki yerel idarecilerin aldığı vergiden daha az vergi almıştır.

  Bu durumun Balkanlar'da;

  I. gayrimüslim halkın Osmanlı Devleti'nin egemenliğini benimsemesi,

  Il. Haçlı ittifaklarının sona ermesi,

  III. merkezi otoritenin artması

  gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Anadolu Selçukluları dönemindeki Kösedağ Savaşı ile Osmanlı Devleti dönemindeki aşağıdaki savaşlardan hangisi sonuçları itibariyle benzerlik gösterir?


 • A) Koyunhisar Savaşı
 • B) Çaldıran Savaşı
 • C) Ankara Savaşı
 • D) Otlukbeli Savaşı
 • E) Turnadağı Savaşı
 • Kuruluş döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumuyla ilgilidir?


 • A) Rumeli'de fetih hareketlerinde bulunulması
 • B) Taht kavgalarının yaşanması
 • C) Devşirme sisteminin uygulanması
 • D) Yaya ve müsellem ordusunun kurulması
 • E) Sosyal devlet anlayışının uygulanması
 • Osmanlı Devleti, Balkanlar'da fetihlerin artmasıyla birlikte Anadolu'da büyük bir nüfusa sahip olan konar göçerleri güvenlik açısından fethedilen yerlere yerleştirmiş ve buralarda yeni yerleşim yerleri kurarak ziraat sahaları açmıştır.

  Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasının;

  I. kültürel,

  Il. ekonomik,

  III. sosyal

  alanlarından hangilerindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III