Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Osmanlı Devleti, II. Bayezid döneminde İspanya'da Katolikler tarafından katliama tabi tutulan Müslümanlarla birlikte Yahudilere de yardım etmiş ve katliamdan kurtardığı Yahudileri Selanik ile İstanbul'a yerleştirmiştir.

Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Güçlü bir devlet olduğuna
 • B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı uyguladığına
 • C) Akdeniz'de etkili olduğuna
 • D) İç sorunlarının dış soruna dönüştüğüne
 • E) Dış politikada etkin olduğunu
 • I. İstanbul

  Il. Kırım

  III. Mısır

  Osmanlı Devleti'nin yukarıdakilerden hangilerini ele geçirmesi ticaret yolları üzerindeki denetimini artırmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilen ---- ve ---- savaşlarıyla Memlük Devleti' ne son verilmiştir.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 • A) Mercidabık - Ridaniye
 • B) Otlukbeli - Çaldıran
 • C) Turnadağ - Sazlıdere
 • D) Koyunhisar - Maltepe
 • E) Niğbolu - Mohaç
 • Sokullu Mehmet Paşa döneminde ---- savaşlarında donanmadan yararlanmak amacıyla ---- kanalının açılması için çalışmalar başlatılmıştır.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 • A) Rusya - Karadeniz - Marmara
 • B) İran - Don -Volga
 • C) Mısır - Süveyş
 • D) Venedik - Korint
 • E) Rusya - Tötö
 • Cem Sultan Sorunu Osmanlı Devleti'yle;

  I. Akkoyunlu,

  Il. Safevi,

  III. Memlük

  devletlerinden hangileri arasında savaşlara neden olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde görülen;

  I. Avrupa içlerinde fetihlerin yapılması,

  Il. İstanbul'un fethedilmesi,

  III. padişahların halife unvanını kullanmaya başlaması

  gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin İslam toplumları üzerindeki etkinliğini ve saygınlığım artırmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin topraklarının Kuzey Afrika'da genişlemesinin sonuçlarından biri değildir?


 • A) İslamiyet'in bu bölgede yayılmaya başlaması
 • B) Kıbrıs'ın fethinin zorunlu hale gelmesi
 • C) Vergi gelirlerinin artması
 • D) Akdeniz egemenliğinin güçlenmesi
 • E) Padişahların halife unvanını kullanmaya başlaması
 • Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı almasının sonuçlarından biri değildir?


 • A) Ada'ya Türkmenlerin yerleştirilmesi
 • B) Anadolu ile Mısır ve Suriye arasındaki ulaşımın güvenlik altına alınması
 • C) İnebahtı Deniz Savaşı'nın çıkması
 • D) İpek Yolu'nun denetim altına alınması
 • E) Akdeniz'deki Türk egemenliğinin güçlenmesi
 • Fatih döneminde fethedilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Sırbistan
 • B) Rodos
 • C) Arnavutluk
 • D) Bosna-Hersek
 • E) Bağdan
 • Avusturya, Kanuni'nin Almanya Seferi sonrası Osmanlı Devleti ile İstanbul Antlaşması'nı yaparak Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

  Avusturya'nın bu tutumu;

  I. Osmanlı Devleti'nin gücünden çekinmesi,

  Il. Osmanlı ordusunun Almanya içlerine kadar sefer düzenlemesi,

  III. Avrupa'da feodal yönetimlerin önemini yitirmesi

  durumlarından hangileriyle açıklanabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Coğrafi konumundan dolayı savunması kolay, alınması zor bir merkez olan ve defalarca kuşatılıp alınamayan İstanbul, II. Mehmet tarafından fethedilmiştir.

  II. Mehmet'in istanbul'u fethetmesinde;

  I. siyasi,

  Il. askeri,

  III. ekonomik

  alanlarından hangilerindeki çalışmaları doğrudan etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Mısır Seferi sonucunda Mekke, Medine ve Kudüs, Osmanlı Devleti'ne bağlandıktan sonra, buralarda Yavuz Sultan Selim adına hutbe okunarak padişahlığı ve halifeliği tanınmıştır.

  Bu durumun;

  I. Osmanlı Devleti'nde teokratik yönetimin güçlenmesi,

  Il. İslam toplumları arasındaki mezhep ayrılıklarının sona ermesi,

  III. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki etkinliğinin artması

  gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III