Yükleniyor

11. Sınıf Felsefe Testleri Çöz

Siyaset Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %36.36 Doğru: 4 Yanlış: 7 Boş: 0
Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuştur. Siyaset bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimselyöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken siyaset felsefesi siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği olup “olması gereken” hakkında görüş ileri sürer.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz?


 • A) Egemenliğin kullanılış biçimlerini ele alır
 • B) Devlet ve siyasal kurumları bilimsel yönteme dayalı olarak inceler
 • C) Devletin varlık nedenini sorgular
 • D) İktidarın kaynağını nereden aldığını araştırır.
 • E) Sivil toplum, devlet ve demokrasi ilişkisine bağlı olarak olması gerekeni inceler.
 • Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin kavramlarından biri değildir?


 • A) Sivil toplum
 • B) Devlet
 • C) Hak
 • D) Bilgi
 • E) İktidar
 • I. Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen normlar bütünüdür.

  II. Yönetimin mevcut anayasaya uygun olmasıdır.

  III. Anayasanın bireye tanıdığı yetkidir.

  IV. İktidarı elinde bulunduran kişilerin toplumu idare etmesidir.

  Verilen açıklamalarda aşağıdaki siyaset felsefesinin temel kavramlarından hangisine yer verilmemiştir?


 • A) Egemenlik
 • B) Hak
 • C) Hukuk
 • D) Meşruiyet
 • E) Yönetim
 • Aristoteles’e göre devletin varlık nedeni erdemli yurttaşlar yetiştirmek, insanları erdem bakımından geliştirmektir.

  Buna göre Aristoteles’in siyasete hangi felsefe disiplini açısından yaklaştığı söylenebilir?


 • A) Varlık felsefesi
 • B) Bilim felsefesi
 • C) Sanat felsefesi
 • D) Ahlak felsefesi
 • E) Bilgi felsefesi
 • İnsanların arzu ve istekleri farklı farklıdır. İnsanlar arasındaki bu ayrılıkların herkesin yararına olacak bir biçimde düzenlenebilmesi için uzlaşma şarttır. Toplumsal kurallar ve kurumlar insanın mutluluğu için doğal ve süreç içinde kendiliğinden şekillenmiştir.

  Verilen açıklama siyaset felsefesinin hangi temel problemine karşılık gelmektedir?


 • A) İktidarın kaynağı nedir?
 • B) Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • C) İdeal devlet düzeni var mıdır?
 • D) Temel hak ve özgürlükler nelerdir?
 • E) Devlet neden ve nasıl ortaya çıkmıştır?
 • Egemenlik kaynağını akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlardan alır. Bu şekilde yönetilen devletlerde yöneticiler yazılı kurallar çerçevesinde iktidara gelirler ve kurallar doğrultusunda yetkilerini kullanırlar.

  Parçada aşağıdaki kavramların hangisi açıklanmaktadır?


 • A) Oligarşi
 • B) Teokrasi
 • C) Yasal egemenlik
 • D) Karizmatik egemenlik
 • E) Geleneksel egemenlik
 • Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?


 • A) İktidar kaynağını nereden alır?
 • B) Sivil toplumun anlamı nedir?
 • C) Devletin varlık sebebi nedir?
 • D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • E) İyi ve kötünün anlamı nedir?
 • Yusuf Hac Hacip’e göre yöneten ile yönetilenler bir nevi ortaklık içindedirler. Yöneten ile yönetilenler arasında karşılıklı haklara riayet edilmesi gerekir.

  Bu açıklamalar aşağıdaki siyaset felsefesinin sorularından hangisi ile ilgilidir?


 • A) Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?
 • B) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • C) Sivil toplumun anlamı nedir?
 • D) Birey-devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • E) İktidar kaynağını nereden alır?
 • “Yeryüzünde devlet olmadan yaşanamaz. Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen ve iyileştiren bir örgütlenmedir.” diyen bir kişinin bu görüşlerine temel aldığı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Karmaşayı ortadan kaldırmak için devlet gereklidir.
 • B) Devlet insan doğasına aykırıdır
 • C) İnsanın mutluluğu için devletin varolması gerekir
 • D) Devlet toplumsal sözleşme yoluyla ortaya çıkmıştır.
 • E) Devlet doğal bir kurumdur.
 • Toplumdaki düzeni, bireysel vicdanlar sağlayamaz. Çünkü vicdanın zorlama ve yaptırım gücü yoktur. Bundan dolayı toplumsal yaşamda bireylerin ilişkilerini ve haklarını düzenleyen kurallara, yasalara ve bunları uygulayacak kurumlar üstü bir kurama gereksinim vardır. Buna göre devlet, amacı sosyal düzenin, adaletin, toplumun iyiliğinin sağlanması olan, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş bir insan topluluğuna dayanan ve bu topraklar üzerinde bulunan her şey üzerinde nihai meşru kontrole sahip olan bir organizasyondur.

  Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 • A) Devlet yapay bir varlıktır.
 • B) Devletin varlığı insanın bireysel arzularına bağlıdır.
 • C) Devlet insan doğasına aykırıdır.
 • D) Devlet meşruiyetin teminatıdır.
 • E) Devlet toplumsal sözleşmenin ürünüdür
 • Aristoteles “Politika” adlı eserinde, “Devleti olmayan kimse ya fazla iyidir ya da fazla kötü, ya insanlığın altındadır ya da üstünde.” der.

  Buna göre devletin varlık amacı Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bireylerin temel haklarının korunması
 • B) Toplumsal bütünlüğün sağlanması
 • C) Güvenlik ihtiyacının karşılanması
 • D) Bireyin ahlaki bir yaşam sürmesi
 • E) Bireyin kendini gerçekleştirmesi

 • Etiketler: siyaset felsefesi test, siyaset felsefesi deneme, siyaset felsefesi soru
  Siyaset Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.