Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
(Sorular 2017 Anayasa değişikliği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.)

T.C. 1982 Anayasasına göre, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
 • B) Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz.
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.
 • D) Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
 • E) Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, "Anayasa Mahkemesi"nin üye sayısı kaçtır?


 • A) 22
 • B) 21
 • C) 17
 • D) 15
 • E) 13
 • I. Savaş

  II. Seferberlik veya olağanüstü hallerde

  III. Sıkıyönetim

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangilerinin gerçekleşmesi durumunda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler.

  II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

  III. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

  T.C. 1982 Anayasasına göre, TBMM "Toplantı ve karar yeter sayısı" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) I, II ve III
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Genelkurmay Başkanı
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) Kuvvet Komutanları
 • E) Milli Savunma Bakanlığı
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, "Milli Güvenlik Kurulu" ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
 • B) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.
 • C) Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır.
 • D) Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
 • E) Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir.
 • I. Başbakanlık,

  II. Cumhurbaşkanı,

  III. Kamu tüzel kişileri,

  IV. Bakanlıklar

  T.C. 1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri "yönetmelik" çıkarabilir?


 • A) I, III, ve IV
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, "Mahalli idareler" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
 • B) Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.
 • C) Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
 • D) Mahalli idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.
 • E) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
 • I. TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu,

  II. Cumhurbaşkanı,

  III. Anamuhalefet partisi

  IV. Üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir?


 • A) I, III ve IV
 • B) I, II ve IV
 • C) I ve IV
 • D) I, II ve III
 • E) II, III ve IV
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanunun, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde yapılır?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
 • E) 60

 • Etiketler: anayasa test çöz, 2017 anayasa değişikliği soruları, görevde yükselme anayasa testleri
  T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri) sorularını online çözebilirsiniz.