Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

T.C Anayasa Test Soruları V

T.C Anayasa Test Soruları V


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
2010 anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası'na eklenen Kamu Denetçiliği Kurumunun da yer alan kamu başdenetçisinin görev süresi kaç yıldır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 6
 • I Bütçe kanunu

  II. TBMM İç tüzüğü

  III. Genel af ilanı

  IV. Olağanüstü hal ilanı

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangilerinde Cumhurbaşkanı'nın imzası bulunmaz?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, III ve IV
 • E) II ve IV
 • Sivas'ın her hangi bir ilçesinde bir belediye başkanın vefat etmesi durumunda yeni başkan seçilene kadar görevini yürütecek kişiyi belirleme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Kaymakam
 • B) Vali
 • C) İçişleri Bakanı
 • D) Başbakan
 • E) Başbakanlık
 • 1982 T.C. Anayasasına göre, "Bakanlar Kurulu" ile verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.
 • B) Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.
 • C) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur
 • D) Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.
 • E) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir ay içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur.
 • "Hâkimler ve Savcılar Kurulu ............... üyeden oluşur; ..............daire hâlinde çalışır.

  1982 Anayasa'sı 2017 değişikliğine göre yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdaki hangi ifadeler sırasıyla gelirse ifade doğru olur?

 • A) 11 - 2
 • B) 13 - 1
 • C) 13 - 2
 • D) 17 - 3
 • E) 14 - 2
 • Cumhurbaşkanı, TBMM Genel Kurulunca edilen bir kanunu kaç gün içinde imzalayıp Resmi Gazete'de yayımlamalı veya TBMM'ye geri göndermelidir?

 • A) 5
 • B) 7
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 45
 • I. Seferberlik

  II. Olağanüstü hallerde

  III. Savaş

  IV. Ekonomik Bunalım

  Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulabileceği fillerden biri değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) I ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) I ve III
 • T.C. 1982 Anayasası 2017 değişikliğine göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

 • A) 25
 • B) 24
 • C) 23
 • D) 21
 • E) 18
 • Başbakana yardım etmek ve tecrübelerinden istifade edilmek amacıyla en fazla kaç bakan veya milletvekili "başbakan yardımcısı" olarak görevlendirilebilir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 7
 • I. Sayıştay Başkanı

  II. Danıştay Üyeleri

  III. Cumhurbaşkanı yardımcıları

  Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yargıladıkları arasında yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III


 • T.C Anayasa Test Soruları V

  T.C Anayasa Test Soruları V
  T.C Anayasa Test Soruları V
  T.C Anayasa Test Soruları V
  Etiketler: t.c. anayasa soruları, anayasa test çöz
  T.C Anayasa Test Soruları V sorularını online çözebilirsiniz.
  T.C Anayasa Test Soruları V