Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Il. Mahmut zamanında gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Tımar Sistemi" uygulamasının son bulduğunun göstergesidir?


 • A) Taşradaki memurların maaşlı hale gelmesi
 • B) Sened-i lttifak'ın imzalanması
 • C) Özel mülkiyetin gelişmesi
 • D) Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması
 • E) Ayanlıkların kaldırılması
 • Osmanlı Devleti'nde yaşanan,

  I. Sancak Sistemi'nin kaldırılması,

  II. Mebusan Meclisi'nin açılması,

  III. Bab-ı Ali Baskını'nın yaşanması

  gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyıl gelişmelerindendir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Sırbistan

  Il. Romanya

  III. Arnavutluk

  Osmanlı Devleti yukarıdaki devletlerden hangileri ile I. Balkan Savaşı'nda mücadele etmemiştir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi Müsadere Usulü'nün kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir?


 • A) Partilerin kurulması
 • B) Halkın yönetime katılması
 • C) Dışa bağımlılığın azalması
 • D) Özel mülkiyetin güvence altına alınması
 • E) Merkezi otoritenin zayıflaması
 • I. Vergi

  Il. Hukuk

  III. Askerlik

  Tanzimat Fermanı ile yukarıdaki alanlardan hangilerinde yenilikler yapılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Cizye Vergisi'nin kaldırılması

  Il. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması

  III. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması

  Yukarıdakilerden hangileri ilk kez ıslahat Fermanı'nda yer almıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde batılı anlayışla eğitim veren okulların yanında medreseler de varlığını sürdürmüştür.

  Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


 • A) Halkın yenilik hareketlerini desteklediğinin
 • B) Bütün okulların devletin denetimi altına alındığının
 • C) Toplumun belirli bir kesiminden çekinildiğinin
 • D) Dini hoşgörünün yaygınlaştığının
 • E) Öğretim sisteminde ikili uygulamaların görüldüğünün
 • I. Veraset Sistemi

  Il. Rejim

  III. Azınlıklar

  Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda dış baskılarla yayınladığı fermanlarda, Avrupalılar yukarıdaki konulardan hangilerinde değişiklikler yapılmasını istemişlerdir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Rusya ile imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Boğazlar uluslararası bir sorun haline gelmiştir?


 • A) Edirne Antlaşması
 • B) İstanbul Antlaşması
 • C) Hünkar iskelesi Antlaşması
 • D) Prut Antlaşması
 • E) Yaş Antlaşması
 • Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar kız çocukları için bir eğitim kurumu bulunmazken, XIX. yüzyılda Kız Rüştiyeleri, Dar'ül Muallimat ve Kız Sanat Okulu gibi kurumlar faaliyete geçmiştir.

  Bu bilgiye dayanarak,

  I. Medreselerdeki eğitim sistemi bozulmuştur.

  II. Osmanlı ülkesinde okur-yazar oranı artmıştır.

  III. Mesleki eğitime önem verilmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın hükümlerine padişahın da uymayı kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


 • A) Yönetimde dinin etkisinin azaltıldığının
 • B) Kanun üstünlüğünün kabul edildiğinin
 • C) Anayasal yönetimin başladığının
 • D) Merkeziyetçiliğin güçlendiğinin
 • E) Islahatların halka benimsetildiğinin
 • - Dar'ül Fünun'un açılması

  - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması

  - Hükümetin meclise karşı sorumlu hale gelmesi

  - Takvim-i Vekayi'nin çıkarılması

  Yukarıda verilen olayların gerçekleştiği dönemler göz önünde tutulduğunda hangisi dışarıda kalmaktadır?


 • A) Tanzimat Dönemi
 • B) I. Meşrutiyet Dönemi
 • C) II. Mahmut Dönemi
 • D) II. Meşrutiyet Dönemi
 • E) İstibdat Dönemi