Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %87.5 Doğru: 35 Yanlış: 3 Boş: 2
Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan 1838 Balta Limanı Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti, Avrupalıların açık pazarı haline gelmiştir.

Bu durum, OsmanlI Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

 • A) İçişlerine karışılmasını engellemeye çalıştığının
 • B) Kapitülasyon haklarını genişlettiğinin
 • C) Azınlık isyanlarına karşı önlem aldığının
 • D) Avrupaı devletlere karşı denge politikası uyguladığının
 • E) Avrupa tarzı ıslahatlara önem verdiğinin
 • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ilk çıkarılan mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Diyojen
 • B) Veka-yı Tıbbiye
 • C) Mecmua-i Fünun
 • D) Tasvir-i Efkar
 • E) Tercüman-ı Ahval
 • Avrupalı devletlerin 1815 Viyana Kongresi ile gündeme getirdiği "Şark Meselesi" aşağıdakllerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Hindistan toprakları
 • B) Kapitülasyonlar
 • C) Azınlıklar
 • D) Osmanlı toprakları
 • E) Ticaret yolları
 • Osmanlı Devleti’nin Tanzimat döneminde iltizam sistem inin kaldırılmasından sonra vergilerin toplanması için aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?

 • A) Mütesellimlikler
 • B) Müşirlikler
 • C) Muhassıllıklar
 • D) Mutasarrıflıklar
 • E) Muhtesiplikler
 • Boş vakitlerini daha çok marangozhanede geçiren, oymacılık ve kakmacılık süsleme sanatlarında usta olan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Abdülhamit
 • B) V. Mehmet Reşat
 • C) Abdülaziz
 • D) II. Mahmut
 • E) Abdülmecit
 • Osmanlı Devleti denge politikasını ilk olarak aşağıdaki devletlerden hangisine karşı uygulamıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Rusya
 • C) Avusturya
 • D) Almanya
 • E) Fransa
 • Osmanlı Devleti’nde Jön Türkler aşağıdakilerden hangisinin ilan edilmesinde etkili olmuşlardır?

 • A) Tanzimat Fermanı'nın
 • B) Meşrutiyet’in
 • C) Mecelle'nin
 • D) Islahat Fermanı'nın
 • E) Halepa Fermanı'nın
 • Tanzimat Fermani’nın;

  I. tebaanın can, mal ve namus güvenliğinin devletin garantisi altına alınması,

  II. padişahın fermana uyacağına dair beyanda bulunması,

  III. askerlikle ilgili düzenlemelere gidileceğinin belirtilmesi

  özelliklerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde “kanun üstünlüğü"nün kabul edildiğini gösterir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti, 1853-56 yıllan arasındaki Kırım Savaşı’nda Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamıştır.

  Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti’yle ilgili;

  I. Denge politikasını uygulamıştır.

  II. Varlığını AvrupalI devletlerden aldığı destekle sürdürmeye çalışmıştır.

  III. Avrupalı devletlerin içişlerine kanşmasına engel olmuştur.

  yorumlarından hangileri yapılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Azınlıklar

  II. Kapitülasyonlar

  III. Boğazlar

  Yukandakilerden hangileri Avrupalı devletlerin OsmanlI Devleti’nin içişlerine karışmasında etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupalıların açık pazarı haline gelmesi;

  I. Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin olması,

  II. azınlıklann Osmanlı ticaretinde etkin hale gelmesi,

  III. AvrupalI devletlere verilen kapitülasyon haklarının genişletilmesi

  gelişmelerinden hangilerine dayandıniabiiir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde azınlıklann önce hakları genişletilmiş, daha sonra ise padişahın yanında yönetime katılmışlardır.

  OsmanlI Devleti’nin bu tutumunun ;

  I. ülke bütünlüğünü koruma,

  II. içişlerine karışılmasını engelleme,

  III. halkın haklarını yabancı devletlere karşı koruma

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devieti’nde Genel Borçlar İdaresi (Düyun-ı Umumiye) aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuştur?

 • A) III. Mustafa
 • B) II. Abdülhamit
 • C) Abdülaziz
 • D) Abdülmecit
 • E) II. Mahmut
 • Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı Devleti’nin Tanzimat döneminde görülen gelişmelerden biridir?

 • A) Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanması
 • B) Sancağa çıkma sisteminin kaldırılması
 • C) Siyasi partilerin kurulması
 • D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
 • E) Kızların eğitiminin devlet politikası haline gelmesi
 • 1808 yılında padişah II. Mahmut, Sened-i İttifak Sözleşmesi’ni aşağıdaki kesimlerden hangisiyle yapmıştır?

 • A) Ayanlar
 • B) Yeniçeriler
 • C) Azınlıklar
 • D) Tüccarlar
 • E) Beylerbeyleri
 • Osmanlı Devleti'nde 1881 yılındaki Muharrem Kararnamesi aşağıdakilerden hangisine yönelik çıkarılmıştır?

 • A) Kutsal Yerler
 • B) Kapitülasyonlar
 • C) Azınlıklar
 • D) Boğazlar
 • E) Dış borçlar
 • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti için "Hasta Adam" ifadesini aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarı ilk olarak kullanmıştır?

 • A) Rusya
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) Avusturya
 • E) Almanya
 • Osmanlı Devieti’nde 19. yüzyılda Anadolu’da ilk tren yolu aşağıdakilerin hangisindeki şehirler arasında yapılmıştır?

 • A) Adana - İskenderun
 • B) İstanbul - İzmit
 • C) İzmit - Sakarya
 • D) İzmir - Turgutlu
 • E) İzmir - Bergama
 • Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı’ndan önce bazı devlet memurluklarında görevlendirilen azınlık millet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rumlar
 • B) Sırplar
 • C) Ermeniler
 • D) Bulgarlar
 • E) Romenler
 • I. Avusturya

  II. Fransa

  III. İngiltere

  19. yüzyıl Osmanlı padişahlarından Abdülaziz yukarıdaki Avrupa devletlerinden hangilerini ziyaret etmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • 19. yüzyılda Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti'nde okullar açmaya başlamışlardır.

  Bu durumun Osmanlı Devletl’nde;

  I. azınlıklar arasında milliyetçi duygulann yayılması,

  II. Batılılaşma çalışmalarının hızlanması,

  III. kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi

  gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Osmanlı subaylarının Makedonya’da

  II. Abdülhamit’e karşı isyan etmesi

  II. İngiltere İle Rusya arasında Osmanlı topraklan ile ilgili Reval Görüşmelerinin yapılması

  III. Padişah II. Abdülhamit’in Meşrutiyet'i yeniden ilan etmesi

  1908 yılında meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilm iştir?

 • A) I, II, III
 • B) I, III, II
 • C) II, I, III
 • D) II, III, I
 • E) III, II, I
 • Islahat Fermanı'nın;

  I. gayrimüslimlere gavur gibi küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak,

  II. gayrimüslimler devlet memuru olabilecek,

  III. yabancılar Osmanlı topraklannda mülk edinebilecek

  maddelerinden hangileri vatandaşlık duygularını güçlendirmeye yöneliktir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi 1876’da Osmanlı Devleti’nde yürürlüğe konan Kanun-ı Esasl’nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Türk tarihinin ilk anayasası olması
 • B) Halkın yönetime katılımını sağlaması
 • C) Padişahın yetkilerini kısıtlaması
 • D) Meşrutiyet yönetimine geçişi sağlaması
 • E) Saltanat sistemini sona erdirmesi
 • 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nde “Şark Meselesi" tabiri ile Osmanlı Devleti'nin topraklannı gündeme getiren Avusturya Başbakanı Meternik, Osmanlı topraklarının bütünlüğünden yana tavır takınmıştır Meternik’in bu tutumunun;

  I. Rusya'nın güneye doğru inmesini engellemek,

  II. ulusçu ayaklanmaların önüne geçmek,

  III. Almanya'ya karşı güç birliği oluşturmak

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında Osm anlı Devleti'nde ilan edilen Kanun-ı Esasi'de padişahın yetkilerinin meclisin yetkilerinden üstün tutulmasının bir sonucudur?

 • A) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
 • B) Hükümetin meclis tarafından denetlenmesi
 • C) Padişahın Mebuslar Meclisi'ni kapatması
 • D) Halkın devlete bağlılığının artması
 • E) Meclisin seçimleri yenileme karan alması
 • 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda mahkemelerin herkese açık olacağı ve kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı belirtilmiştir.

  Bu bilgiye bakılarak, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı ülkesinde;

  I, azınlık isyanlannın başlaması,

  II, kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi,

  III, yürütme ile yargı işlerinin birlikte yürütülmesi

  durumlarından hangilerini sağladığı savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Meşrutiyet döneminde hükümet üyelerinin belirlenmesi ve hükümet işlerinin denetlenmesinin padişah tarafından yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

 • A) Monarşik yönetim anlayışının korunduğunun
 • B) Veraset sisteminin sona erdiğinin
 • C) Padişahın yetkilerinin kısıtlandığının
 • D) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığının
 • E) Azınlık isyanlarına karşı önlem alındığının
 • I, Restorasyon Dönemi

  II. Hasta Adam

  III. Şark Meselesi

  Yukarıdaki terimlerden hangilerini 19. yüzyılda Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’yle ilgili kullanmışlardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı aşağıdakilerin hangisindeki şehirler arasında kurulmuştur?

 • A) İstanbul - Edirne
 • B) İstanbul - İzmit
 • C) Edirne - Selanik
 • D) Edirne - Varna
 • E) Selanik - Manastır
 • Osmanlı Devleti’nde 1909 yılında Selanik’ten gelerek İstanbul'daki 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hareket Ordusu
 • B) Avcı Taburları
 • C) Hürriyet Taburları
 • D) Nizam-ı Cedit Ordusu
 • E) Redif Taburları
 • II. Mahmut’un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasının Osmanlı tarihi açısından en önemli sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • A) Merkezi otoritenin güçlenmesi
 • B) Yeniliklerin önünün açılması
 • C) İstanbul isyanlarının sona ermesi
 • D) Halkın devlete bağlılığının artması
 • E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordunun kurulması
 • I. Padişahın mutlak otoritesinin ilk kez sınırlandırılması

  II. Ayanlığın resmiyet kazanması

  III. Avrupalılann etkisiyle hazırlanması

  Yukarıdakiierden hangileri, 1808 yılında Osmanlı Devleti'nde imzalanan Sened-i İttifak Sözleşmesi’nin özellikleri arasında yer almaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Avrupa ülkelerine gezi amaçlı giden ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Mahmut
 • B) Abdülmecit
 • C) Abdülaziz
 • D) II. Abdülhamit
 • E) Mehmet Reşat
 • 1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi doğrultusunda Osmanlı Devleti'nde Mebuslar Meclisi açılmasına rağmen, kanun teklif etme yetkisi hükümete verilmiş ve kanunlar padişahın onayından sonra yürürlüğe konmuştur.

  Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Halkın görüşlerinin yönetime tam olarak yansıtılmadığına
 • B) Meclisin yetkilerinin herşeyden üstün tutulduğuna
 • C) Hükümetin yürütmede padişahtan daha üstün yetkilerinin bulunduğuna
 • D) Padişahın bütün yetkileri kendinde topladığına
 • E) Hükümetle meclisin uyum içinde çalışmasına önem verildiğine
 • I. Tımar ve zeametin kaldırıması

  II. Redif birliklerinin kurulması

  III. Müşirliklerin oluşturulması

  Yukarıdakilerden hangileri II. Mahmut döneminde taşrada yapılan ıslahatlar arasında gösterilebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Islahat Fermanı ile azınlıklar;

  I. devlet memuru olabilme,

  II. yeni okul, kilise ve hastane gibi kurumlar açma,

  III. padişahın yanında yönetime katılma

  haklarından hangilerini elde etmişlerdir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • II. Meşrutiyet döneminde Kanun-ı Esasi'de yapılan değişikliklerle Mebuslar Meclisi’ne hükümeti denetleme ve değiştirebilme yetkileri verilmiştir.

  Bu değişikliklerin;

  I. demokratikleşme hareketlerinin sürdürülmesi,

  II. halkın yönetim üzerindeki etkinliğinin artması,

  III. yasamanın yürütme üzerinde denetim kurması

  durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti’nde Beylerbeyi ve Çırağan sarayları aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılmıştır?

 • A) III. Selim
 • B) Abdülaziz
 • C) Abdülmecit
 • D) II. Abdülhamit
 • E) V. Mehmet Reşat
 • II. Mahmut döneminde ülke genelinde yapılan erkek nüfus sayımı aşağıdaki alanların hangisine yönelik yapılmıştır?

 • A) Askerlik
 • B) Eğitim
 • C) Ekonomi
 • D) Yönetim
 • E) Hukuk


 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test

  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test
  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test
  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test