Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi) Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Gerileme Dönemi ıslahatlarının özellikleri arasında yer almaktadır?


 • A) Devlet politikası haline getirilmiştir.
 • B) Daha çok hukuki alanda gerçekleştirilmiştir.
 • C) Dönemin en önemli ıslahatçısı II. Mahmut'tur.
 • D) Avrupa örnek alınmıştır.
 • E) Azınlıklara sosyal haklar tanınmıştır.
 • Aşağıdakilerden hangisi askeri alanda Avrupa'yı örnek alarak ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır?


 • A) III. Mustafa
 • B) I. Mahmut
 • C) III. Ahmet
 • D) III. Selim
 • E) I. Abdülhamit
 • - Halk kütüphanelerinin açılması

  - Avrupa'nın önemli merkezlerinde geçici elçiliklerin açılması

  Lale Devri'nde yaşanan yukarıdaki gelişmeler,

  I. Veraset Sistemi'nin değiştiği,

  Il. Osmanlı Devleti'nin eski gücüne kavuştuğu,

  III. kültürel değişimin yaşandığı

  durumlarından hangilerinin göstergesidir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Rusya, lstanbul'da elçi bulundurabilecek.

  II. Ruslar Osmanlı sınırları içindeki Ortodoksların haklarını Rusya koruyacak.

  III. Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek .

  Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangileri doğrudan Rusya'nın Balkanlardaki nüfusunu artırmasına neden olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Fransız İhtilali'nden sonra yayılmacı bir politika izleyen Napolyon, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolunu kesmek amacı ile aşağıdakilerden hangisini işgal etmiştir?


 • A) Mısır
 • B) Fas
 • C) Tunus
 • D) Kıbrıs
 • E) Trablusgarp
 • I. Sanat

  Il. Diplomasi

  III. Kültür

  Lale Devri'nde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili gelişmeler yaşanmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Okullarda yabancı dil derslerinin okutulmaya başlanması

  Il. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi

  III. Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması

  Osmanlı Devleti'nde yaşanan yukarıdaki durumlardan hangileri XVlll. yüzyıldan itibaren Avrupa devletleriyle olan diplomatik ilişkilere daha fazla önem verildiğini göstermektedir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • XVlll. yüzyılda yaşanan,

  I. Ordunun Avrupa tarzında bölük, tabur, alay olarak örgütlenmesi,

  Il. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 'un açılması,

  III. ilk kez iç borçlanmaya gidilmesi

  gelişmelerinden hangilerinin III. Mustafa Dönemi'ne ait olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • III. Selim Dönemi'nde geliştirilen Meşveret Meclisi ile ilgili,

  I. Sadece mali düzenlemelerde kullanılmıştır.

  II. Divan-ı Hümayun 'un yerini almıştır.

  III. Islahatların devlet politikası haline gelmesi amaçlanmıştır.

  yargılarından hangileri söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Lale Devri'n i sona erdiren Patrona Halil isyanı, dönemin yeniliklerine karşı yapılmamıştır.

  Aşağıdaki durumlardan hangisi bu yargıyı desteklemektedir?


 • A) İsyan sonucunda III. Ahmet'in tahttan indirilmesi
 • B) İsyanın yeniçeriler tarafından desteklenmesi
 • C) Matbaaya ve basılan eserlere müdahale edilmemesi
 • D) İsyancıların bazı devlet adamlarının idamını istemesi
 • E) İsyana halkın da destek olması
 • Ulufe alım-satımını yasaklayarak, maliyeyi ve Yeniçeri Ocağı'nı düzene sokmaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I. Abdülhamid
 • B) I. Mahmud
 • C) III. Selim
 • D) II. Mahmud
 • E) III. Mustafa
 • XVlll. yüzyılda yaşanan,

  I. halk kütüphanelerinin açılması,

  Il. Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması,

  IIII. Barok ve Rokoko üslubları ile saraylar ve köşklerin yapılması

  gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan etkilendiğini göstermektedir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II v III