Yükleniyor

AYT Edebiyat Testleri

YKS Edebiyat Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Küçük asker, silah elde Kahramanca ilerliyor

Karşısında bütün belde Kahramanım, yaşa, diyor

Küçük asker dinle bunu

Sakın boşa silah atma Kılıcını, kurşununu Haksızlığa karşı sakla

Bu dörtlüklerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?


 • A) Pastoral
 • B) Lirik
 • C) Dramatik
 • D) Epik
 • E) Satirik
 • Kadrin bilmeyenler alır eline

  Onun için boynun eğri menekşe

  Bu dizelerde menekşenin boynunun eğriliği, onun, değerini bilmeyenlerce ele alınması nedenine bağlanıyor.

  Bu örnekte olduğu gibi, herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesini hayali ve güzel bir nedene bağlama sanatına ne ad verilir?


 • A) Tevriye
 • B) Telmih
 • C) Tecahül-i arif
 • D) Hüsn-i talil
 • E) Mecaz-ı mürsel
 • Durum anlatımına dayanan öykücülüğün kurucusudur. Üslubunda şiirsellik ve deneme türünü andıran bir hava vardır. Oyunlarında ise geçiş dönemi Rusyası'nın umutsuzca yaşayan soylularının ve aydınlarının iç dünyasını başarılı bir biçimde yansıtmıştır.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tolstoy
 • B) Dostoyevski
 • C) Çehov
 • D) Turgenyev
 • E) Goethe
 • Divan edebiyatında ruzname diye adlandırılan --, bir kişinin her gün kayda değer bulduğu olayları, gözlemlerini, izlenimlerini, duygu, düşünce ve hayallerini sıcağı sıcağına yazdığı notlarıdır. Yaşanmış, tarih olmuş eski zamanlardaki olay, olgu ve durumları içeren -- ise belli bir süre geçtikten sonra yazılan yapıtlardır. Bu yapıtlar, olayı yaşayan kişi tarafından yazılabileceği gibi, o kişiyi iyi tanıyan bir başkası tarafından da yazılabilir.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) günlükler - anılar
 • B) biyografiler - otobiyografiler
 • C) anılar - günlükler
 • D) anılar - biyografiler
 • E) günlükler - otobiyografiler
 • Divan edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Kadılık, medreselerde hocalık görevlerinden sonra Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Çok istediği halde şeyhülislam olamamıştır. Sözcüklerin ahengine, biçim mükemmelliğine, söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. Yaşadığı dönemin ihtişamını şiirlerine yansıtmıştır. Kanuni'nin ölümü üzerine "terkib-i bent" biçiminde yazdığı mersiyesi, türünün başarılı örneklerindendir.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Şeyh Galip
 • B) Baki
 • C) Nedim
 • D) Hoca Dehhani
 • E) Kadı Burhaneddin
 • -, hipnotize edilmiş insanlara şiir söyletmiş ve bunları başyapıt saymışlardır. Bu şiirlere "otomatik şiir" adını vermiş, akıl ve mantığı değersiz sayarak insanı yönlendiren gücün içgüdü ve bilinçaltı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Her türlü töresel ve sanatsal baskıyı bir yana atıp düşgücünün özgürce kullanımını savunmuşlardır.-, bu akımın önemli temsilcilerindendir.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Sembolistler - Charles Baudelaire
 • B) Parnasyenler - Gauthier
 • C) Sürrealistler - Andre Breton
 • D) Realistler - Honore de Balzac
 • E) Romantikler - Victor Hugo
 • Ben, edebiyat topluluklarının yazarları sınırlandırdığına inanırım. Çünkü bir topluluğun yazarları ortak konuların ve birbirine yakın üslupların dışına çıkamazlar. - benim gibi düşünüyor olsa gerek ki hiçbir edebiyat topluluğuna dahil olmamıştır.

  Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?


 • A) Halit Ziya Uşaklıgil
 • B) Namık Kemal
 • C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • D) Mehmet Akif Ersoy
 • E) Recaizade Mahmut Ekrem
 • Kim okurdu kim yazardı

  Bu düğümü kim çözerdi

  Koyun kurt ile gezerdi

  Fikir başka başka olmasa

  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Birden çok ulama vardır.
 • B) Redif kullanılmamıştır.
 • C) Yarım uyak kullanılmıştır.
 • D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesi yapılmıştır.
 • E) Halk şiiri geleneğinin özelliklerini taşımaktadır.
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir benzetme (teşbih) vardır?


 • A) Duyarım yosunların benim için ağladıklarını
 • B) Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma
 • C) Bebekler gibi mışıl mışıl uyur şimdi sahiller
 • D) Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni
 • E) Her an senden bir meltem esiyor yarıan bağrıma
 • Türkçenin özleşmesi, edebiyatımızın yenileşmesi için büyük çaba göstermiştir. Ziya Gökalp'in savunduğu "Konuşma Türkçesi"nin karşısına, özleşmiş, arınmış bir Türkçe ile çıkmıştır. Türkçenin en sağlam sözdizimini aramış; devrik cümleleri çok, yabancı sözcüklerden arınmış, kendine özgü bir deyiş oluşturmuştur. Ayrıca eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş, deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Haldun Taner
 • B) Falih Rıfkı Atay
 • C) Refik Halit Karay
 • D) Nurullah Ataç
 • E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Koşuk ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Dörtlük şiir birimiyle oluşturulmuştur.
 • B) Anonim halk edebiyatına ait şiir biçimidir.
 • C) Şölen ve sığır adlı özel törenlerde söylenmiştir.
 • D) Aşık edebiyatındaki karşılığı, koşma ve semaidir.
 • E) Genellikle aşk, sevgi, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
 • Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Sembolizm ve parnasizmden etkilenmiştir.
 • B) Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • C) "Tamat" şiirlerinin yer aldığı yapıtıdır.
 • D) Şiirin yanı sıra gezi yazısı, özdeyiş ve tiyatro türünde yapıtlar da kaleme almıştır.
 • E) "Elhan-ı Şita" şiirinde, kışın sessizlik ve mutluluğunu dile getirirken geniş doğa betimlemeleri yapmıştır.
 • Bazı sanatçılar, bazı şiir biçimleri ve türleriyle adeta özdeşleşmiştir. Hicviyeriyle -, şarkılarıyla -, rubaileriyle - bunun en güzel örneğidir.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?


 • A) Nedim - Ömer Hayyam - Şeyh Galip
 • B) Nabi - Nefi - Ömer Hayyam
 • C) Nefi - Nedim - Ömer Hayyam
 • D) Nedim - Nabi - Şeyh Galip
 • E) Nefi - Baki - Hoca Dehhani
 • Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 • A) Şairler, şiirlerinde mazmun denilen, kalıplaşmış sözler kullanmışlardır.
 • B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • C) Şiirlerde bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilmiştir.
 • D) Soyut bir edebiyattır, insan ve doğa, şiirlere gerçekte olduğundan farklı yansıtılmıştır.
 • E) Şairler, şiirlerinde hamse denen takma adlar kullanmışlardır.
 • Zengin bir Divan edebiyatı kültürüyle yetişen - sanatçısı Ziya Paşa, Batı edebiyatı özelliklerini benimsemiştir. Batı tarzındaki yapıtlarında başarılı olamamış, en güzel şiirlerini Divan tarzında söylemiştir. Bu yönüyle eskiden kopamayan yeniyi ise uygulayamayan bir ikilem içinde kalmıştır. Edebiyatımızda - şairi olarak tanınmıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Tanzimat - vatan
 • B) Tanzimat - terkib-i bent
 • C) Servet-i Fünun - terkib-i bent
 • D) Servet-i Fünun - serbest müstezat
 • E) Tanzimat - serbest müstezat
 • Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen yapıtla ilgili değildir?


 • A) Oğuz Atay'ın bu romanında; genç mühendis Turgut Özben, çok yakın arkadaşı olan Selim lşık'ın kendini bir tabancayla vurduğunu gazetelerden öğrenir. (Tutunamayanlar)
 • B) Kemal Tahir'in bu romanında; işgal altındaki İstanbul'da Yüzbaşı Cemil'in, teyze kızı Neriman'la evlenmesiyle başlayan hareketli olaylar, bunalımdan kurtulmak isteyen vatanseverlerin Anadolu'ya geçmeleriyle gelişir. (Yorgun Savaşçı)
 • C) Tarık Buğra'nın bu romanında; İstanbullu Hoca'nın kasabaya gönderiliş amacı kasabada padişaha ve Osmanlı'ya bağlılığı teşvik etmektir. (Küçük Ağa)
 • D) Fakir Baykurt'un bu romanında; Haceli'nin, Kara Bayram'ın evinin önüne ev yapmak için araziyi almasıyla trajik nitelikler gösteren olaylar zinciri başlar. (Bereketli Topraklar Üzerinde)
 • E) Talip Apaydın'ın bu romanında; köyün zengin ailelerinden biri olan izzet Ağa'nın oğlu Arif de tıpkı köylüler gibi hiçbir işten kaçınmayan bir delikanlıdır. (Sarı Traktör)

 • Etiketler: yks edebiyat deneme sınavı çöz, yks edebiyat deneme, tyt edebiyat deneme
  YKS Edebiyat Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.