Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %77.77 Doğru: 14 Yanlış: 4 Boş: 0
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;

- Merkezi yönetim bütçelerinden I ve II sayılı kamu idarelerine özgü genel bütçenin yüzde kaçına kadar "Yedek Ödenek" konulabilir?


 • A) % 1
 • B) % 2
 • C) % 3
 • D) % 4
 • E) % 5
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıda verilen idare ve üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 • A) 16 Bakanlık - Müsteşar
 • B) Kamu idareleri - En Üst Yönetici
 • C) İl Özel İdareleri - Vali
 • D) Belediye - Belediye Başkanı
 • E) 30 Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Meclisi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; - Merkezi yönetim bütçelerinden genel bütçenin yüzde ve/veya binde kaçına kadar "Örtülü Ödenek" konulabilir?


 • A) % 0.5
 • B) % 2
 • C) % 3
 • D) % 4
 • E) % 5
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; - "Kamu Zararının Tazmini" kaç yıl sonra "Zaman Aşımına" uğrar?


 • A) 5 yıl
 • B) 10 yıl
 • C) 15 yıl
 • D) 20 yıl
 • E) 49 yıl
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin "Kendi" bütçeleri arasındaki ödenek aktarımı "aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin" yüzde kaçını aşamaz?


 • A) % 1
 • B) % 2
 • C) % 3
 • D) % 4
 • E) % 5
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçede gösterilir.
 • B) Belirli gelirler belirli giderlere tahsis edilir.
 • C) Bütçede gelir-gider denkliği esas değildir.
 • D) Bütçelerde ödenekler belirli amaçları gerçekleştirme üzerine tahsis edilemez.
 • E) Bütçeler stratejik planlar dahilinde 2 (iki) yılın bütçe tahminiyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bütçe
 • B) Mali kontrol
 • C) Stratejik plan
 • D) Harcama birimi
 • E) Kamu mali yönetimi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımi "Genel Bütçe Toplam Ödeneklerin" yüzde kaçını aşamaz?


 • A) % 1
 • B) % 2
 • C) % 3
 • D) % 4
 • E) % 5
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; Makro Ekonomik gösterge ve bütçe büyüklükleri Maliye Bakanlı'ğına bağlı Yüksek Planlama Kurulu'nda nezaman görüşülür?


 • A) Eylül ayının ilk haftası
 • B) Ekim ayının ilk haftası
 • C) Kasım ayının ilk haftası
 • D) Aralık ayının ilk haftası
 • E) Ocak ayının ilk haftası
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu'nca 15 Eylül'e kadar karara bağlanan Orta Vadeli Mali Plan(OVMP)'da kaç yıllık gelir gider tahmini yer alır?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 10
 • E) 20
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Kamu Maliyesi gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanını kapsar.
 • B) Kamu Maliyesi merkezden ve yerinden yönetim esasına dayanır.
 • C) Kamu maliyesi ilkelerini Maliye Bakanlığı belirler.
 • D) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve borç yönetimi Okul Aile Birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.
 • E) Bu kanuna esas I sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri özel vezne açamaz.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; 

  I. Harcama Yetkilileri

  II. Dış Denetçi

  III. Sayıştay

  IV. Mali Hizmetler Birimi

  V. İç denetçiler

  Üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilenlerden hangileri aracılığıyla ifa ederler?


 • A) Yalnız I
 • B) I, II ve III
 • C) I ve IV
 • D) I, IV ve V
 • E) Hepsi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;  "Merkezi yönetim kapsamındaki idareler (Liste I, II, ve III) kamu gelirlerinin AZALMASINA veya giderlerinin ARTMASINA neden olacak gelecek ................................ mali yükü hesaplayıp tasarılara eklemesi gerekirken IV sayılı cetvelde yeralan Sosyal Guvenlik Kurumları en az .........................aktüeryal tahminlerini tasarılara eklemek zorundadır."

  Yukarıda yer alan maddenin doğruluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle mümkündür?


 • A) 3 yıllık - 20 yıllık
 • B) 2 yıllık - 10 yıllık
 • C) 20 yıllık - 3 yıllık
 • D) 5 yıllık - 10 yıllık
 • E) 3 yıllık - 5 yıllık
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "......................., usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına göre - İş yaptırılması - Mal veya hizmet alınması karşılığında ödeme yükümlülüğüne girilmesine denir ve süresi ................... sınırlıdır."

  Boşluklara hangisi getirilmelidir?


 • A) Sözleşme - 3 yıl ile
 • B) Teminat - 1 Yıl ile
 • C) Yüklenme - Mali Yıl ile
 • D) Yüklenici - 10 yıl ile
 • E) Bütçe - Mali yıl ile
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; İç Denetçiler raporları üst yöneticiler tarafından kaç ay içinde "İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu'na" sevkedilmelidir?


 • A) 1 ay
 • B) 2 ay
 • C) 3 ay
 • D) 6 ay
 • E) 11 ay
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "Ödeneklerde ertesi yıla yüklemelerde" Milli Eğitim Bakanlığı için bütçe ödeneğinin % kaçına kadar ertesi yıla yükleme yapılır?


 • A) % 10
 • B) % 20
 • C) % 30
 • D) % 50
 • E) 16 Bakanlık içinde sadece MEB'te kısıtlama yoktur.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; "Bir bakanlığa baglı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçelerine................. denir."

  Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse madde DOĞRU olur?


 • A) Özel Sektör Bütçesi
 • B) Özel Bütçe
 • C) Yerel Bütçe
 • D) Mahalli bütçe
 • E) Düzenleyici ve denetleyici bütçe
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;  "Yüksek Planlama Kurulu" hangi bakanlığa bağlıdır?


 • A) T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • C) Yüksek Planlama Kurulu (YPK)
 • D) T.C. İçişleri Bakanlığı
 • E) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 • Etiketler: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı, 5018 sayılı kamu mali yönetimi, 5018 sayılı test
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 sorularını online çözebilirsiniz.