Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %81.81 Doğru: 9 Yanlış: 2 Boş: 0
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri" arasında yer almaz?


 • A) Cumhurbaşkanlığı
 • B) Millî Eğitim Bakanlığı
 • C) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • D) Sayıştay
 • E) Yargıtay
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi izleyen .............. içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

  Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) 1 ay
 • B) 2 ay
 • C) 3 ay
 • D) 5 ay
 • E) 6 ay
 • Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım, dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, veri merkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletme işlerinde üst yöneticinin onayıyla kaç yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir?


 • A) 3 yıla
 • B) 5 yıla
 • C) 7 yıla
 • D) 10 yıla
 • E) 15 yıla
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen mali yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla kaçıncı yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar?


 • A) birinci
 • B) üçüncü
 • C) beşinci
 • D) onuncu
 • E) yirminci
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının kaç katı kadar para cezası verilir?


 • A) iki katı kadar
 • B) üç katı kadar
 • C) dört katı kadar
 • D) beş katı kadar
 • E) altı katı kadar
 • I. İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.

  II. İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.

  III. Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, yukarı verilenlerden hangisi/hangileri "İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri" arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, "İç Denetim Koordinasyon Kurulu" kaç üyeden oluşur?


 • A) 3
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 11
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, "Bütçe ilkeleri" ile verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi esastır.
 • B) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
 • C) Bütçe, kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
 • D) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
 • E) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine yetkili kurum/kuruluş verilenlerden hangisidir?


 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • D) Sayıştay
 • E) Hazine Müsteşarlığı
 • 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini em geç ne zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderir?


 • A) Eylül ayının on beşine kadar
 • B) Eylül ayının sonuna kadar
 • C) Ekim ayının on beşine kadar
 • D) Ekim ayının sonuna kadar
 • E) Kasım ayının on beşine kadar
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre Maliye Bakanlığında üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bakan
 • B) Bakan Yardımcısı
 • C) Müsteşar
 • D) Genel Müdür
 • E) Müsteşar Yardımcısı

 • Etiketler: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı, 5018 sayılı test, meb görevde yükselme testleri
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.