Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Bakanlıklarda üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Bakan
 • B) Genel Müdür
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Müsteşar
 • E) Bakanlık Müşaviri
 • I- Harcama Yetkilileri

  II- Mali Hizmetler Birimi

  III- İç Deneticiler

  IV- Sayıştay

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birimlerden hangileri aracılığı ile yerine getirirler?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) I, II ve III
 • D) I, III ve IV
 • E) II, III ve IV
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden değildir?
 • A) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
 • B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi esastır.
 • C) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
 • D) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
 • E) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?
 • A) 20
 • B) 12
 • C) 8
 • D) 5
 • E) 3
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?
 • A) 10
 • B) 25
 • C) 50
 • D) 60
 • E) 75
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe kendi bütçeleri içinde en fazla yüzde kaçı oranda ödenek aktarması yapabilirler? (Son Değişiklikliğe göre)
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 20
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?
 • A) Binde onbeş
 • B) Binde on
 • C) Binde yedi
 • D) Binde beş
 • E) Binde üç
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, örtülü ödenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları için de kullanılır.
 • B) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetlerinde, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri için kullanılır.
 • C) Kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.
 • D) Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir.
 • E) Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, harcama talimatlarında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yer almaz?
 • A) Hizmetin Gerekçesi
 • B) Yapılacak işin konusu ve tutarı
 • C) Ödeme yapılacak şirkete ait bilgiler
 • D) Yapılacak işin süresi
 • E) Gerçekleştirmeyle görevli olanlar
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
 • A) İşin yaptırılması.
 • B) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi.
 • C) Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması.
 • D) Harcama talimatı vermesi, personel görevlendirmesi.
 • E) Mal veya hizmetin alınması
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınan ödemeler kaç yıl sonunda talep edilmemesi durumunda bütçeye gelir olarak kaydedilir?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
 • E) 50
 • “Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.”

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre yukarıda sayılan bütçe türü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Mahallî idare bütçesi
 • B) Merkezî yönetim bütçesi
 • C) Sosyal güvenlik kurumu bütçesi
 • D) Özel bütçe
 • E) Genel bütçe
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre yapılır?
 • A) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre
 • B) Tutarı en fazla olandan başlayarak
 • C) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre
 • D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre
 • E) Tutarı en az olandan başlayarak
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar?
 • A) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması
 • B) Hak sahibine ödemenin yapılması
 • C) Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması
 • D) Mal ve hizmetin satın alınması
 • E) Alınan mal veya hizmetin belgelendirilmesi

 • Etiketler: 5018, sayılı, kamu, mali, yönetimi, ve, kontrol, kanunu, deneme, sınavı
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.