Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90.90 Doğru: 10 Yanlış: 1 Boş: 0
I. Stratejik planları

II. Yıllık amaç ve hedefleri

III. Performans göstergeleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini yukarıdakilerden hangilerine dayandırmak zorundadırlar?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre mali saydamlıkla ilgili olarak her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla yerine getirilmesi zorunlu olan hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması
 • B) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yıldan az olmamak üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması
 • C) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması
 • D) Hükûmet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın kaçıncı ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler?


 • A) İlk
 • B) Üçüncü
 • C) Altıncı
 • D) Son
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli kamu idarelerinden biridir?


 • A) Kamu İhale Kurumu
 • B) Türkiye İstatistik Kurumu
 • C) Türk Standartları Enstitüsü
 • D) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 • I. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi

  II. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli

  III. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri

  IV. Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri

  V. Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere yukarıdakilerden hangileri eklenir?


 • A) III ve IV
 • B) I, II ve V
 • C) I, II, IV ve V
 • D) I, II, III, IV ve V
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bütçeye gelir kaydedilen tutarlar hiçbir surette hak sahibine ödenemez
 • B) Ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir
 • C) Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.
 • D) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?


 • A) Otuz
 • B) Elli
 • C) Yetmiş beş
 • D) Yüz
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri finansal kiralama suretiyle taşınmaz edinemezler.
 • B) Genel bütçe kapsamı dışındaki diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar hazine adına tapu sicilinde tescil olunur.
 • C) Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütemez.
 • D) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması hâlinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz satışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir.
 • B) Genel bütçe kapsamı dışındaki diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların satışına Sayıştay yetkilidir.
 • C) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 • D) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevlerinden biridir?


 • A) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak
 • B) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
 • C) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek
 • D) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde muhasebe yetkililerinin kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlardan herhangi birinde eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda ödeme emri belgeleri düzeltilmek veya tamamlanmak üzere aşağıdakilerden hangisine yazılı olarak gönderilir?


 • A) İç Denetçi
 • B) Harcama Yetkilisi
 • C) Gerçekleştirme Görevlisi
 • D) İç Denetim Koordinasyon Kurulu

 • Etiketler: 5018 sayılı kanun görevde yükselme soruları, kamu mali yönetimi soruları çöz, online 5018 soruları çöz
  5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları sorularını online çözebilirsiniz.