Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90 Doğru: 18 Yanlış: 2 Boş: 0
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?


 • A) Beşinci
 • B) Dördüncü
 • C) Üçüncü
 • D) İkinci
 • E) Birinci
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre atama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 • B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az iki eğilim öğretim yılı görev yapması esastır.
 • C) Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.
 • D) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır.
 • E) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir?


 • A) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek
 • B) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek
 • C) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın
 • D) Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması. devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek
 • E) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde kaç oranında özürlü olduğu tespit edilenlerin eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • I. Bölge hizmeti

  II. Rotasyon

  III. Kura

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, il milli eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe milli eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak yukarıdaki esaslardan hangilerine göre yapılır?


 • A) I ve III
 • B) II ve III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • I. Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek

  II. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek

  III . Bakanlığın tarihçesini hazırlamak

  IV. Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak

  V. Milli Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yukarıdakilerden hangileri Talim ve Terbiye Kurulunun görevlerindendir?


 • A) I, III ve V
 • B) II, IV ve V
 • C) I, II ve V
 • D) I, II ve III
 • E) I, IV ve V
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye göre, Milli Eğitim Şurası'nın sekreterya hizmetlerini aşağıdaki birimlerden hangisi yürütmektedir?


 • A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • B) Özel Kalem Müdürlüğü
 • C) Bakanlık Müşavirliği
 • D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • E) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Talim ve Terbiye Kuruluna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır.
 • B) Hizmet birimlerinin amirleri oy kullanmak şartıyla, kendi birimlerini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında Kurula katılır.
 • C) Kurul üyeliğine, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar arasından da seçilir.
 • D) Kurul kararları, Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
 • E) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak.
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır?


 • A) Milli Eğitim Şurası
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • C) Özel ihtisas Komisyonları
 • D) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
 • E) Hukuk Müşavirliği
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan hariç kaç üyeden oluşmaktadır?


 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 13
 • E) 14
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesislerinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye alt taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, aşağıdakilerden hangilerinden izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur?


 • A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Maliye Bakanlığı
 • B) Hazine Müsteşarlığı - Milli Eğitim Bakanlığı
 • C) Maliye Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı
 • D) Kalkınma Bakanlığı -Milli Eğilim Bakanlığı - Maliye Bakanlığı
 • E) Milli Eğitim Bakanlığı - Hazine Müsteşarlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye alt taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir?


 • A) 49
 • B) 39
 • C) 29
 • D) 19
 • E) 9
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?


 • A) Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak
 • B) Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek.
 • C) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek
 • D) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • E) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?


 • A) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek.
 • B) Her kademedeki öğrencilere yönelik demek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.
 • C) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.
 • D) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
 • E) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek..
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, iş okulları ve iş eğitim merkezleri türündeki kurumların yönelimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikaları aşağıdaki birimlerden hangisi tarafından belirlenir?


 • A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • B) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • C) Özel Eğilim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • E) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri aşağıdaki birimlerden hangisi tarafından yürütülür?


 • A) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • C) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • D) Başbakanlık sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu
 • E) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Bakan, gerekli gördüğü hallerde yerinde yönetimde atama yetkisini aşağıdakilerden hangisine devredebilir?


 • A) Valilere
 • B) il Milli Eğilim Müdürlerine
 • C) Kaymakamlara
 • D) ilçe Milli Eğilim Müdürlerine
 • E) Bakanlık Müfettişlerine
 • I. Maliye Bakanlığı

  II. Sayıştay

  III. Devlet Personel Başkanlığı

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Milli Eğilim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; yukarıdaki birimlerden hangilerinin görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır?


 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere em çok kaç yıl aylıksız izin verilebilir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?


 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1

 • Etiketler: 652 sayılı milli eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında khk test, 652 kanun test, meb görevde yükselme soruları
  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST sorularını online çözebilirsiniz.