Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %68.75 Doğru: 11 Yanlış: 5 Boş: 0
I. Bakanlık Makamı

II. Danışma ve Denetim birimleri

III. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

IV. Müsteşar

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, aşağıdakilerden hangileri Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerdendir?


 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarım yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmekle aşağıdakilerden hangisi görevlidir?


 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Müsteşar yardımcısı
 • D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • E) Danışma ve Denetim birimleri
 • I. Bakanlık hizmetlerini yurt dışı eğitim hareketlerine uygun olarak geliştirmek.

  II. Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek.

  III. Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek.

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri Milli Eğitim Bakanının Bakanlık hizmetlerini yürütmesine ilişkin görevlerindendir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Bakanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak Bakan adına düzenlemek ve yürütmekle kim görevlidir?


 • A) Talim Terbiye Kurulu Başkanı
 • B) Müsteşar
 • C) Müsteşar yardımcısı
 • D) Strateji Geliştirme Başkanı
 • E) Özel Kalem Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, "İl Eğitim Denetmenleri" ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar.
 • B) İl eğitim denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.
 • C) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.
 • D) Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; Eğitim Denetmenleri Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmaları; il eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarının nitelikleri, sınav ve yetişme şekilleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
 • E) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür.
 • I. Özel Kalem Müdürlüğü

  II. Bakanlık Müşavirliği

  III. Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

  IV. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri, hizmet birimlerindendir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I, II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) I, III ve IV
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?


 • A) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek.
 • B) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 • C) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • D) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • E) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak.
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • C) Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü
 • D) Ortaöğrelim Genel Müdürlüğü
 • E) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, "Bakanlık teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak" görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • B) Özel Kalem Müdürlüğü
 • C) Hukuk Müşavirliği
 • D) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • E) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye göre, aşağıdakilerden hangisi, Ortaöğretlm Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?


 • A) Eğilim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğilimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 • B) Zorunlu eğilim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
 • C) Yurt dışında yetiştirilmiş insan gücünün yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak
 • D) Ortaöğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • E) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir?


 • A) Sağlık Bakanlığı
 • B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • D) Maliye Bakanlığı
 • E) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisi tarafından alınır?


 • A) Bilgi işlem Grup Başkanlığı
 • B) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
 • C) Hukuk Müşavirliği
 • D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • I. Kamulaştırma işlemlerini yürütmek

  II. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek

  III. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri inşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?


 • A) Özel Kalem Müdürlüğü
 • B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavlrli!:ll
 • D) Bakanlık Müşavir11ğl
 • E) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi, hukuk müşavirliğinin görevlerinden biri değildir?


 • A) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazır1ayıp Bakana sunmak.
 • B) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
 • C) Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.
 • D) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşla· rı, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak
 • E) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak
 • I. Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur

  II. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

  III. Şuranın oluşumu ile çalışma usûl ve esasları kanunla belirlenir.

  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre "Milli Eğitim Şurası" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: 652 sayılı test, meb görevde yükselme testleri, 652 sayılı milli eğitim bakanlığı test
  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II sorularını online çözebilirsiniz.