Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %10 Doğru: 1 Yanlış: 5 Boş: 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilişsel gelişim kuramları açısından destekleyici bir davranış değildir?


 • A) Öğretimde yakından uzağa ilkesi kullanılmalıdır.
 • B) Çocuğun diğer çocuklarla etkileşimi desteklenmelidir
 • C) Çocukların kendi hızlarıyla öğrenmelerine olanak verilmelidir.
 • D) Çocuk üzerinde dışsal denetim giderek azaltı- larak içsel denetim beslenmelidir.
 • E) Öğretmenler, çocukları çalışmaları sırasında her fırsatta bağımsız bırakmalıdır.
 • Elif Öğretmen, öğrencilerin sınıf ortamında doğru davranışlarını pekiştirmeye, öğrencilere karşı adil olmaya ve öğrencilere saygı duyduğunu göstermeye özel bir çaba harcamaktadır.

  Buna göre Elif Öğretmen’in aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisinin temel kabul ve kavramlarını daha çok önemsediği söylenir?


 • A) Edimsel Koşullanma
 • B) Tepkisel Koşullanma
 • C) Bilgiyi İşleme Kuramı
 • D) Sosyal Öğrenme Kuramı
 • E) İnsancıl Öğrenme Kuramı
 • Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. Eğitim programlarının değerlendirilmesine ilişkin farklı yaklaşımlar öne sürülmektedir. Robert Stake tarafından ortaya konulan modelde değerlendirmeciler, sonuçlardan çok program etkinliklerini ve sürecin değerlendirilmesiyle ilgilenir.

  Buna göre “Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Program Değerlendirme Modeli”nde aşağıdakilerden hangisi değerlendirme uzmanının yaptığı işlem basamaklarından biri olamaz?


 • A) Başarılarını rapor eder.
 • B) Programın öyküsünü anlatır.
 • C) Edim ile standartları karşılaştırır.
 • D) Müşterilerini ve personeli tanımlar.
 • E) Önemli konularını ve sorunlarını belirtir.
 • Ahmet Öğretmen, beden eğitimi dersinde öğrencilerine voleybol oynamayı öğretmek istemektedir. Ders planını hazırlarken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (devinişsel) alanda hedeflere yer vermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Öğretmen’in ders planında voleybol oynamaya ilişkin psikomotor (devinişsel) alanda yazılmış bir hedeftir?


 • A) Voleybol oynamaya hazır oluş
 • B) Voleybol öğrenmeye istekli olma
 • C) Dikkatini voleybol oynamaya yöneltme
 • D) Voleybol oynamanın kurallarını kavrayabilme
 • E) Televizyonda voleybol maçlarını kaçırmadan izleme
 • Bireyler, test maddelerini cevaplarken farklı davranışlar (tepkiler) gösterirler. Testi alan bireylere, cevaplamaları sırasında ya da daha sonra soruları nasıl cevaplandırdıklarının ve ne düşündüklerinin açıklattırılması, doğru cevaba veya hataya götüren davranışların saptanması, test hakkında önemli bilgiler verir.

  Bu parçada bir test için yapılan geçerlik çalışmalarından hangisine değinilmektedir?


 • A) Görünüş geçerliği
 • B) Uyum geçerliği
 • C) Kapsam geçerliği
 • D) Yordama geçerliği
 • E) Yapı geçerliği
 • Bir gruba uygulanan bir kimya başarı testinin puanları en yüksekten en düşüğe göre sıraya konulmuş, % 27’lik üst ve alt gruplara göre ayrılmış ve 10. maddesine verilen cevapların üst ve alt gruplara göre frekans dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

  eğitim ve öğretim temel kavramlar

  Bu verilerden hareketle test/madde/grup hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


 • A) Maddenin güçlüğü orta düzeydedir
 • B) Maddeyi sadece 200 kişi cevaplamıştır
 • C) Çeldiriciler istenilen yönde çalışmıştır
 • D) Maddenin ayırt ediciliği istenilen düzeydedir
 • E) Madde varyansı alabileceği maksimum değere sahiptir.
 • Çocuk yetiştirme ortamlarının ve çocukta doyurulmamış gereksinimlerin meslek seçimi üzerinde etkili olduğunu savunan mesleki gelişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kimlik Kuramı
 • B) Karar Kuramları
 • C) Roe’nun İhtiyaç Kuramı
 • D) Super’in Benlik Gelişimi Kuramı
 • E) Ginzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı
 • Cemil Bey kısa bir süre önce bir okula psikolojik danışman olarak atanmıştır. Öncelikle okul idaresi ve öğretmenlerle görüşmeler yaparak rehberlik hizmetlerine yönelik algılarını saptamaya çalışmıştır. Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik hizmetleriyle ilgili bilgilerinin sınırlı olduğunu görünce onlara bilgilendirme çalışması yapmaya başlamıştır. Sonraki süreçte de okul personeline, ihtiyaç duymaları hâlinde, rehberlik çalışmalarıyla ilgili yardım sunmaya devam etmiştir.

  Cemil Bey’in bu çalışmaları aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisine girmektedir?


 • A) Bireyi tanıma
 • B) İzleme ve değerlendirme
 • C) Bilgi toplama ve yayma
 • D) Müşavirlik (Konsültasyon)
 • E) Oryantasyon (Yeni ortama alıştırma)
 • Bir öğretmen, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek üzere problemi anlamayı öğrenmelerini istemektedir.

  Bu durumda öğretmen, çocuklara aşağıdaki becerilerden hangisini ilk adımda kazandırmalıdır?


 • A) Önemsiz bilgiyi atma
 • B) Çözüm için plan yapma
 • C) Amaç-araç analizi yapma
 • D) Önemli bilgiyi belirleme
 • E) Problemi değişik biçimde ifade etme
 • Sevgi Öğretmen, öğrencilerin bir alana özgü bilgiyi anlamlandırmasını, bilgiyi sentezlemesini, yaratıcı fikirler üretmesini, aynı zamanda saygılı ve etik davranmasını amaçlamaktadır.

  Buna göre Sevgi Öğretmen, öğrencilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişmesini beklemektedir?


 • A) Çoklu Zeka
 • B) Beş Zihin Alanı
 • C) Hazırbulunuşluk
 • D) Öğrenme Sitilleri
 • E) Psikomotor Özellikler

 • Etiketler: görevde yükselme sınavı çıkmış sorular, meb görevde yükselme soruları çöz
  Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları sorularını online çözebilirsiniz.