Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, bakanlık merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İlgili bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Genel Müdür
 • D) Yüksek disiplin kurulu
 • E) Kaymakam
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevll mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Danıştay
 • B) Bölge idare Mahkemesi
 • C) Yargıtayın ilgili Ceza Dairesi
 • D) il Ağır Ceza Mahkemesi
 • E) Asliye Ceza Mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre "Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.
 • B) Valiler hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır.
 • C) Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılır.
 • D) Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda müsteşarlar ve valiler için sulh ceza hakimine başvurulur.
 • E) Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre merkez ilçede görev yapan bir öğretmen hakkında soruşturma izni vermeye yetklll merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) İl milli eğitim müdürü
 • D) İlçe milli eğitim müdürü
 • E) Müsteşar
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını, suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil zorunlu haller hariç olmak üzere en fazla ne kadar sürede verir?


 • A) 7 gün
 • B) 15 gün
 • C) 30 gün
 • D) 45 gün
 • E) 60 gün
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre "Olayın yetkili merciye iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler"le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Cumhuriyet başsavcıları, hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.
 • B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması gerekmektedir.
 • C) İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.
 • D) Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.
 • E) İhbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi zorunludur.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, bir okul yöneticisi hakkında hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerekmesi halinde aşağıdakilerden hangisine başvurulur?


 • A) Cumhuriyet Başsavcılığı
 • B) Asliye ceza mahkemesine
 • C) Sulh ceza hakimine
 • D) il Ağır Ceza Mahkemesine
 • E) Bölge idare Mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?


 • A) Bölge idare Mahkemesi
 • B) Asliye ceza mahkemesi
 • C) Sulh ceza hakimine
 • D) Yetkili ve görevli cumhuriyet başsavcılığı
 • E) Cumhuriyet Başsavcılığı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izninin kapsamı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Soruşturma kapsamının süresi en fazla otuz gün uzatılabilir.
 • B) Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
 • C) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.
 • D) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
 • E) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
 • I. Adı ve soyadı

  II. imza

  III. Unvanı

  IV. İş adresi

  V. T.C. Kimlik no

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikayet dilekçesinde, dilekçe sahibinin yukarıda belirtilenlerden hangilerinin bulunması zorunludur?


 • A) I, IV ve V
 • B) I, II ve IV
 • C) I,II ve III
 • D) I, III ve V
 • E) I, II, III ve IV
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir belediye başkanları hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Bakanlar kurulu
 • B) İl genel meclisi
 • C) İçişleri Bakanı
 • D) Danıştay
 • E) Vali
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdaki mercilerden hangisinin soruşturma izin verme yetkisi yoktur?


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • C) Bakan
 • D) Kaymakam
 • E) Vali
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna gidebilir?


 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) Cumhuriyet başsavcılığı
 • D) Danıştay
 • E) Yargıtay
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, merkez ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • B) İl Milli Eğitim Müdürü
 • C) Kaymakam
 • D) Vali
 • E) Müsteşar
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni yetkisi bizzat kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri soruşturma izni yetkisini bizzat kullanır.
 • B) Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.
 • C) Köy ve mahalle muhtarları hakkında ilçelerde vali soruşturma izni yetkisini bizzat kullanır.
 • D) Ast memur ile üst memurun aynı fille iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.
 • E) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam izin vermeye yetkili mercidir.
 • I. ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması

  II. Dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası

  III. İş veya ikametgah adresinin bulunması

  IV. T.C. Kimlik numarasının belirtilmesi

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ihbar veya şikayet dilekçesinde yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) I, II ve III
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) I ve IV
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, kaymakamlar için hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurulur?


 • A) Danıştay'a
 • B) il asliye ceza mahkemesine
 • C) Yargıtay'a
 • D) Sulh ceza mahkemesine
 • E) Bölge idare Mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) İçişleri Bakanı
 • C) Danıştay
 • D) Büyükşehir belediye başkanı
 • E) Kaymakam
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Müstaşarı için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkemedir?


 • A) Yargıtay
 • B) Danıştay
 • C) il Ağır ceza mahkemesi
 • D) Sulh ceza mahkemesi
 • E) Asliye ceza mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılırsa haksız isnatta bulunanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


 • A) Atama yetkili amir tarafından disiplin cezası verilir.
 • B) Atama yetkili amir tarafından görev yeri değiştirilir.
 • C) Yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir.
 • D) Devlet memurluğundan çıkarılmak üzere Yüksek disiplin Kurulu'na sevk edilir.
 • E) Atama yetkili amir tarafından görevden uzaklaştırma tedbiri alınır.

 • Etiketler: meb görevde yükselme soruları, 4483 sayılı kanun soruları, kamu görevlilerin yargılanması hakkında kanun test
  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST sorularını online çözebilirsiniz.