Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %40 Doğru: 12 Yanlış: 15 Boş: 3
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi için hangi bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından karar verilir?


 • A) Bayındırlık, Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • B) Çevre ve Şehircilik ile Bayındırlık Bakanlığı
 • C) Maliye, Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • D) Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • E) Bayındırlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık etmek ve tebrikleri kabul etmekle görevli aşağıda verilenlerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) İl İdare Kurulu
 • C) İlçe Belediye Başkanları
 • D) Kaymakam
 • E) İlçe İdare Şube Başkanları
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
 • B) Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 1 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
 • C) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
 • D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
 • E) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayıp, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla verilen ek süre sonunda da Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “müracaat, şikâyet ve dava açma” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Devlet memurları, kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.
 • B) Amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.
 • C) Müracaat ve şikâyetler sadece yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanmadan yapılır.
 • D) Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 • E) Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.
 • I-Uyarma

  II- Kınama

  III- Aylıktan kesme

  IV-Kademe ilerlemesinin durdurulması

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi/hangileri disiplin amirleri tarafından verilmez?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) Yalnız II
 • D) Yalnız IV
 • E) II ve III
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, "Komisyonların çalışması ve karar usulleri" ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır.
 • B) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
 • C) Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
 • D) Kararlarda çekimser oy verebilmek kişiye bırakılmıştır.
 • E) Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, ilköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış, şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri aşağıda verilenlerden hangisi tarafından karşılanır?


 • A) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince
 • B) Köy İhtiyar Heyetince
 • C) Milli Eğitim Bakanlığınca
 • D) İl Daimi Komisyonlarınca
 • E) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince
 • I-Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek.

  II- Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak.

  III- Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yükseköğretimin amaçlarındandır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?


 • A) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
 • B) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 • C) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak.
 • D) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek
 • E) Yükseköğretim kurumlan dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.
 • 652 Sayılı Mill. Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, “Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak.” aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir?


 • A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • C) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • D) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
 • E) Strateji Başkanlığı
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun yasada belirtilen esaslara göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç gün içinde vermek zorundadır?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 50
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasına ne denir?


 • A) Yersiz ödeme
 • B) İdari tedbirsizlik
 • C) Kamu zararı
 • D) Fazla ödeme
 • E) Ödenek üstü ödeme
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler aşağıda verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?


 • A) Kamu gelirini
 • B) Kamu kaynaklarını
 • C) Mali kontrolu
 • D) Bütçe
 • E) Kamu malî yönetimini
 • I- Kapalı teklif usulü,

  II- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

  III- Açık teklif usulü,

  IV- Pazarlık usulü,

  V- Yarışma usulü.

  Devlet İhale Kanunu’na göre yukarıda yazılanlardan hangileri ihale usullerindendir?


 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, III, IV ve V
 • E) I, II, III, IV ve V
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Valiler adli ve askerî teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye, köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler.
 • B) Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere resen emir ve talimat veremezler ve valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunamazlar.
 • C) Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için genel emirler çıkarabilirler.
 • D) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar.
 • E) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
 • I- Vali, il özel idaresinin başıdır.

  II -Vali tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

  III -İlde hükümetin temsilcisidir

  IV-İlde hiyerarşik amirdir.

  5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri valinin nitelikleri arasındadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Kurum Açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?


 • A) 5
 • B) 7
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 30
 • I. Adli daireler

  II. İl Emniyet Müdürlüğü

  III. Belediyeler

  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini valinin denetleme yetkisi yoktur?


 • A) I ve III
 • B) I ve II
 • C) Yalnız I
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki idare organlarından hangisi, seçimle doğrudan gelen üyelerden oluşmamaktadır?


 • A) Belediye meclisi
 • B) Baro yönetim kurulu
 • C) İl İdare kurulu
 • D) İl genel meclisi
 • E) Büyükşehir belediye meclisi
 • Devlet adına bir ilde kamulaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Vali
 • B) İl idare kurlu
 • C) Belediye başkanı
 • D) Bakanlıklar
 • E) İl daimi encümeni
 • Resmi protokol kurallarına göre zorunlu olmadıkça ............'dan önce ve . .........dan sonra telefon edilmemelidir.

  Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


 • A) 08.00 - 19.00
 • B) 09.00 - 20.00
 • C) 09.00 - 21.00
 • D) 08.00 - 21.00
 • E) 08.00 - 22.00
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre, tesis edilen kaç sınıf vardır?


 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 13
 • E) 14
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kaç yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • Belediyelerde meclis başkanlık divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerini seçme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? (Çıkmış Soru)


 • A) Belediye başkanı
 • B) İl genel meclisi
 • C) Vali
 • D) Belediye encümeni
 • E) Belediye meclisi
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Açık ihale usulü
 • B) Belli istekliler arasında ihale usulü
 • C) Pazarlık usulü
 • D) Doğrudan temin
 • E) Dinamik alım sistemi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ön mali kontrol sürecini oluşturan aşamalardan değildir?


 • A) Ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemlerin belirlenmesi
 • B) Mali karar ve işlemlerin hazırlanması
 • C) İş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • D) İş ve işlemlerin belgelendirilmesi
 • E) Yüklenmeye girişilmesi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde doğruluk, güvenilirlik ve belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangisi tarafından değerlendirilir?


 • A) Kalkınma Bakanlığı
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Sayıştay
 • D) TBMM
 • E) TÜİK
 • Aşağıdakilerden hangisinin amacı: Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir?


 • A) 652 Sayılı KHK
 • B) 3797 Sayılı Kanun
 • C) 222 Sayılı Kanun
 • D) 5580 Sayılı Kanun
 • E) 4982 Sayılı Kanun
 • I. Valilerce re'sen verilen cezalar, kesindir.

  II. Cezalar tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sicile geçer.

  III. Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mecburdur.

  5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, yukarıda verilen "Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri"nden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: meb görevde yükselme testleri, görevde yükselme soruları, meb görevde yükselme sınavı test çöz
  MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular sorularını online çözebilirsiniz.