Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

EBS MEB Görevde Yükselme Test

EBS MEB Görevde Yükselme Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %76 Doğru: 19 Yanlış: 6 Boş: 0
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile Başbakan ya da bir Bakan’ın görev suçu işlediği gerekçesi ile Yüce Divan’a sevki amaçlanır?

 • A) Soru
 • B) Genel Görüşme
 • C) Meclis Araştırması
 • D) Meclis Soruşturması
 • E) Gensoru
 • T.C. Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirmez?

 • A) Ölüm
 • B) Bakan olma
 • C) Cumhurbaşkanı seçilme
 • D) Mazbatanın iptali
 • E) Vatandaşlıktan çıkma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise mezunu bir Devlet memurunun, memuriyete giriş ve yükselebileceği derece ile kademe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Giriş: 15/1 Yükselebileceği: 7/son
 • B) Giriş: 14/2 Yükselebileceği: 5/son
 • C) Giriş: 13/1 Yükselebileceği: 4/son
 • D) Giriş: 13/3 Yükselebileceği: 3/son
 • E) Giriş: 10/2 Yükselebileceği: 2/son
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) 10 yıl hizmeti olan memurların yıllık izni 20 gündür.
 • B) 15 yıl hizmeti olan memurun yıllık izni 30 gündür.
 • C) 8 yıl hizmeti olan ve son 4 yıl izin kullanmayan memur 40 gün izin kullanabilir.
 • D) Yıllık izinleri memur, uygun göreceği zamanlarda kullanabilir.
 • E) Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 • A) Uyarma
 • B) Kınama
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe İlerlemesinin durdurulması
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurunun görevden uzaklaştırılması durumunda, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması gerekir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 30
 • “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Her yerde eğitim
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Süreklilik
 • E) Planlılık
 • “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.” ifadesi aşağıdaki eğitim kademelerinden hangisinin amaçlarındandır?

 • A) İlköğretim
 • B) Ortaöğretim
 • C) Okul öncesi
 • D) Mesleki eğitim
 • E) Yüksek öğretim
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
 • B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.
 • C) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.
 • D) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.
 • E) İlköğretim Kurumları kesintisiz sekiz yıl süreli ve zorunlu okullardan oluşur.
 • İlköğretim haftası ne zamandır?

 • A) Eylül ayının ilk haftası
 • B) Eylül ayının ikinci haftası
 • C) Eylül ayının üçüncü haftası
 • D) Eylül ayının dördüncü haftası
 • E) Ekim ayının ilk haftası
 • Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan kaç yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremeyenlerin görevlerine son verilir?

 • A) 2 yıl
 • B) 5 yıl
 • C) 8 yıl
 • D) 10 yıl
 • E) 15 yıl
 • Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için kaç metrekare arası bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır?

 • A) 100 - 200
 • B) 200 - 400
 • C) 300 - 500
 • D) 500 - 1000
 • E) 100 - 1500
 • Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara, görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ya da denetimde bulunmak amacıyla kurulmuş yardımcı kuruluşlardan değildir?

 • A) Milli Güvenlik Kurulu
 • B) Devlet Planlama Teşkilatı
 • C) Yargıtay
 • D) Danıştay
 • E) Sayıştay
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

 • A) 6 ay
 • B) 1 yıl
 • C) 2 yıl
 • D) 3 yıl
 • E) 4 yıl
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda yer alan görev – birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • B) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek - Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • C) Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdışındaki öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve dönüşlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • D) Merkezi sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • E) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Talim Terbiye Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa uzatılabilir.
 • B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.
 • C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevlerindendir.
 • D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.” Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir
 • E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerindendir.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar veya diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar?

 • A) Valiler
 • B) İlçe milli Eğitim Müdürlüğü
 • C) Kaymakamlar
 • D) İl Milli Eğitim Müdürleri
 • E) Okul Müdürleri
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre yetkili mercinin, ön inceleme sonucunda verdiği soruşturma izninin açılmasına veya açılmamasına dair karara kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?

 • A) 10 gün
 • B) 7 gün
 • C) 20 gün
 • D) 15 gün
 • E) 45 gün
 • Orta Vadeli Program aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Sayıştay
 • D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • E) Yüksek Planlama Kurulu
 • TBMM, Sayıştay, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçelerini hangi ayda TBMM’ye Gönderirler?

 • A) Mayıs
 • B) Haziran
 • C) Temmuz
 • D) Eylül
 • E) Ekim
 • Sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı ne kadar avans ödenebilir?

 • A) % 20
 • B) % 30
 • C) % 50
 • D) % 60
 • E) % 90
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre İdarelerce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde kaç gün önce ilan yapılır?

 • A) 10 gün
 • B) 14 gün
 • C) 25 gün
 • D) 40 gün
 • E) 45 gün
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri kaç yıla kadar kiraya verilebilir?

 • A) 49 yıl
 • B) 15 yıl
 • C) 10 yıl
 • D) 5 yıl
 • E) 3 yıl
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonu çalışma usullerinden değildir?

 • A) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
 • B) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
 • C) Kararlarda çekimser kalınamaz.
 • D) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
 • E) Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.


 • EBS MEB Görevde Yükselme Test

  EBS MEB Görevde Yükselme Test
  EBS MEB Görevde Yükselme Test
  EBS MEB Görevde Yükselme Test
  Etiketler: ebs deneme çöz, meb görevde yükselme test
  EBS MEB Görevde Yükselme Test sorularını online çözebilirsiniz.
  EBS MEB Görevde Yükselme Test