Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkemedir?


 • A) Danıştay
 • B) il Ağır ceza mahkemesi
 • C) Yargıtay
 • D) Anayasa mahkemesi
 • E) Sulh ceza mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını, suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme ve zorunlu hallerde dahil olmak üzere toplam en fazla kaç gün içinde verir?


 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
 • E) 90
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi ön incelemelerde görev alabilir?


 • A) Yargı mensupları
 • B) Yargı kuruluşlarında çalışanlar
 • C) Askerler
 • D) Bakanlık müfettişleri
 • E) Hepsi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre "ön inceleme" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
 • B) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.
 • C) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
 • D) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun dışından belirlenmesi esastır.
 • E) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) Danıştay Başsavcısı
 • B) TBMM Genel sekreteri
 • C) TBMM Soruşturma Komisyonu
 • D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 • E) Anayasa mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?


 • A) Valiliğe
 • B) Danıştaya
 • C) Cumhuriyet başsavcılığına
 • D) üst disiplin amirine
 • E) Yargıtaya
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanmaları Hakkında Kanun kapsamımda verilen "Soruşturma izni verilmesine" ilişkin karara, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilen aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisinin itirazına Danıştay ikinci dairesi bakar?


 • A) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri
 • B) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri
 • C) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
 • D) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • E) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri
 • 4483 sayılı Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte en fazla kaç gün içerisinde verir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
 • E) 45
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma iznini aşağıdakilerden hangisi verir?


 • A) Vali
 • B) Danrştay
 • C) içişleri Bakanı
 • D) il Genel Meclisi
 • E) Kaymakam
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca belediye il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Büyükşehir Belediye Başkanı
 • B) İçişleri Bakanı
 • C) Vali
 • D) Yargıtay
 • E) Belediye Meclisi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir belediye başkanları hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Vali
 • B) Belediye Meclisi
 • C) Danıştay
 • D) İçişleri Bakanı
 • E) Büyükşehir Belediye Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre merkez ilçede görevli bir öğretmen hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) Bakanlık Müsteşarı
 • D) il Milli Eğitim Müdürü
 • E) Danıştay
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre herhangi bir ilinin merkez ilçesinde görevli bir okul müdürüne soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) Milli Eğitim Müdürü
 • D) İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
 • E) Cumhuriyet başsavcısı
 • "ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında ... , merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında ... soruşturma izni yetkisi verir."

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) Kaymakam - vali
 • B) Vali - vali
 • C) İçişleri Bakanı - İçişleri Bakanı
 • D) Cumhuriyet savcısı - Cumhuriyet başsavcısı
 • E) Vali - Kaymakam
 • .............., memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) Valiler
 • B) Hakimler
 • C) Atamaya yetkili amirler
 • D) Cumhuriyet Başsavcıları
 • E) Kaymakamlar
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin işleme konulabilme şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Soyut ve genel nitelikte olması
 • B) İş veya ikametgah adresinin bulunması
 • C) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
 • D) İhbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi
 • E) İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası olması
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda hangi Kanun'a göre işlem yapabilirler?


 • A) Türk Ceza Kanunu
 • B) Ceza Muhakemesi Kanunu
 • C) Devlet Memurları Kanunu
 • D) Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • E) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç ..... gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde ..... günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre süre ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 • A) 20 - 20
 • B) 20 - 15
 • C) 30 - 15
 • D) 15 - 15
 • E) 15 - 60
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?


 • A) Valiler
 • B) Kaymakamlar
 • C) İl Emniyet Müdürü
 • D) İl Milli Eğitim Müdürü
 • E) İlçe Şube Müdürü

 • Etiketler: 4483 test, 4483 sayılı kanun soruları, online meb görevde yükselme testleri
  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II sorularını online çözebilirsiniz.