Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ödevler ve Sorumluluklar” bölümünde ele alınmamıştır?

 • A) Yurt dışında davranış
 • B) Kişilerin uğradıkları zararlar
 • C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 • D) Müracaat, şikayet ve dava açma
 • E) Davranış ve işbirliği
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer almaz?

 • A) Emniyet amiri
 • B) Polis müfettişi
 • C) Uzman jandarma
 • D) Çarşı ve mahalle bekçisi
 • E) Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istisnai durumlar hariç olmak üzere 5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 9/1
 • B) 9/2
 • C) 10/2
 • D) 10/3
 • E) 11/2
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre "engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
 • B) Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı ve merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
 • C) Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı sorumludur.
 • D) Kurumların bu Kanun’a göre çalıştırmak zorunda oldukları engelli oranının hesaplanmasında ilgili kurumun (yurt dışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
 • E) Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura aylıksız izin verilebilmesinin koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aylıksız izin memurun isteği haricinde verilemez.
 • B) Aylıksız izin memuriyet hayatı boyunca ve en fazla üç defada kullanılabilir.
 • C) Aylıksız izin kapsamında kullanılabilecek toplam izin süresi bir yılı geçemez.
 • D) Aylıksız izin kullanılabilmesi için yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılının tamamlanmış olması gerekir.
 • E) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun özlük dosyasına;

  I. Mal bildirimleri

  II. Mesleki bilgileri

  III. Ödül ve başarı belgesi

  IV. İnceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları

  ile ilgili bilgi ve belgelerden hangileri konulur?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
 • E) II ve III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?

 • A) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
 • B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
 • C) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
 • D) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
 • E) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Güvenlik
 • B) Emeklilik
 • C) Uygulamayı isteme hakkı
 • D) Kovuşturma ve yargılama
 • E) İsnat ve iftiralara karşı koruma
 • Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde;

  I. Görevlerine gelmemeleri yasaktır.

  II. Memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri yasaktır.

  III. Görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre "toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı" ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “"hediye alma yasağı"nın kapsamını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Devlet Personel Başkanlığı
 • C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • E) Bakanlar Kurulu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen sürelerin geçmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğuna alınabilir?

 • A) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahküm olmak
 • B) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar
 • C) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • D) Kaçakçılık suçlarından mahkum olmak
 • E) Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına karışmak
 • I. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  II. Aday olarak atanan memurların önce sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja, bilahare bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime tabi tutulmaları şarttır.

  III. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “adayların yetiştirilmesi” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Devlet Personel Başkanlığı
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • E) TBMM ile Maliye Bakanlığı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir?

 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Dışişleri Bakanlığı
 • C) Devlet Personel Başkanlığı
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • E) TBMM
 • I. Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.

  II. Emekliye ayrılma ve ölüm hâllerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınır.

  III. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylığın ödeme zamanı ve esasları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız II
 • I. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

  II. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak

  III. Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak

  IV. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • E) II, III ve IV


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
  Etiketler: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu TEST, 657 kanun test, 657 deneme soruları
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test sorularını online çözebilirsiniz.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test