Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldınya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, aşağıdakilerin hangisinden yararlanabilir?


 • A) 3 ay aylıklı izin verilir.
 • B) 6 ay aylıklı izin verilir.
 • C) 12 ay aylıklı izin verilir.
 • D) 23 ay aylıklı izin verilir.
 • E) İyileşinceye kadar izinli sayılır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai durumlar hariç) kaçıncı dereceden göreve başlarlar?


 • A) 6
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 9
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları ilk defa göreve atanırken aşağıdaki hangi derece ve kademeden göreve başlar?


 • A) 10/1
 • B) 10/2
 • C) 11/2
 • D) 12/2
 • E) 13/3
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşında devlet memurluklarına atanabilirler?


 • A) 12
 • B) 13
 • C) 14
 • D) 15
 • E) 17
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı yerdeki göreve atananlar yeni görevine ne zaman başlamak zorundadırlar?


 • A) Tebliğ edildiği gün
 • B) Tebliğ tarihini izleyen iş günü
 • C) Tebliğ tarihini izleyen 2 gün
 • D) Tebliğ tarihinden itibaren 15 inci günü izleyen iş günü
 • E) Tebliğ tarihinden itibaren 30 Unci günü izleyen iş günü
 • Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler içinde işe başlamayanlar hangi süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?


 • A) 3 yıl
 • B) 2 yıl
 • C) 18 ay
 • D) 1 yıl
 • E) 6 ay
 • 657 sayılı Kanun'a göre, başka yerdeki bir göreve atananlardan kanuni süresi içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevleri ne başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile kaç günlük bir süre daha verilebilir?


 • A) 5 gün
 • B) 7 gün
 • C) 10 gün
 • D) 15 gün
 • E) 30 gün
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre, yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyetleri süresince ne kadar aylıksız izin verilebilir?


 • A) Yabancı Memleket: 5 yıl - Uluslararası Kuruluş: 10 yıl
 • B) Yabancı Memleket: 5 yıl - Uluslararası Kuruluş: 11 yıl
 • C) Yabancı Memleket: 10 yıl - Uluslararası Kuruluş: 20 yıl
 • D) Yabancı Memleket: 10 yıl - Uluslararası Kuruluş: 21 yıl
 • E) Yabancı Memleket: 10 yıl - Uluslararası Kuruluş: 25 yıl
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlan da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar?


 • A) 15 gün - 30 gün
 • B) 15 gün - 15 gün
 • C) 30 gün - 15 gün
 • D) 15 gün - 45 gün
 • E) 30 gün - 30 gün
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kadrosu kaldırılan memurlar en geç hangi süre içerisinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar?


 • A) 1 ay
 • B) 45 gün
 • C) 3 ay
 • D) 6 ay
 • E) 12 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kaç defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi isteğiyle çekilenler veya çekilmiş sayılanlar ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla tekrar memurluğa dönebilirler?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan ve görevden çekilme talebinde bulunan memur, yerine atanan kişi gelip işe başlamadan önce görevinden ayrılırsa ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınamaz?


 • A) 6 ay geçmeden alınamaz.
 • B) 9 ay geçmeden alınamaz.
 • C) 12 ay geçmeden alınamaz.
 • D) 36 ay geçmeden alınamaz.
 • E) Hiçbir surette alınamaz.
 • 657 sayılı Kanun'a göre, olağanüstü mazeretle memurluktan çekilme isteğinde bulunup ayrılanlar, ne kadar süre sonra Devlet memurluğuna tekrar atanabilirler?


 • A) 3 ay
 • B) 6 ay
 • C) 1 yıl
 • D) 2 yıl
 • E) 3 yıl
 • Devir tesllmle yükümlü olup bu işlemi tamamlamadan görevinden çekilen bir memurun yeniden memuriyete atanabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) 1 yıl geçmeden atanamaz.
 • B) 2 yıl geçmeden atanamaz.
 • C) 3 yıl geçmeden atanamaz.
 • D) 4 yıl geçmeden atanamaz.
 • E) Hiçbir şekilde atanamaz.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?


 • A) 35 saat
 • B) 40 saat
 • C) 45 saat
 • D) 48 saat
 • E) 60 saat
 • Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre sağlık izni verilir?


 • A) 7 gün
 • B) 10 gün
 • C) 20 gün
 • D) 30 gün
 • E) 45 gün
 • Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, erkek memura karısının doğum yapması halinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir?


 • A) 3 gün
 • B) 5 gün
 • C) 7 gün
 • D) 10 gün
 • E) 20 gün
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre, mazeret izinlerinden olan süt izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 • A) Kadın memura doğumdan itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verilir
 • B) Süt izninin hangi saatler arasında kullanılacağına memurun amiri karar verir
 • C) Kadın memura analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde iki saat, ikinci altı ay günde bir saat süt izni verilir
 • D) Kadın memura analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verilir
 • E) Kadın memura doğumdan itibaren ilk dört ay günde bir saat süt izni verilir.
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, ....... kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) 24 ay
 • B) 6 ay
 • C) 12 ay
 • D) 3 ay
 • E) 1 ay

 • Etiketler: 657 devlet memurları kanunu soruları çöz, devlet memurları kanunu test çöz, 657 sayılı test
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla) sorularını online çözebilirsiniz.