Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %95 Doğru: 19 Yanlış: 1 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, genel idare hizmetleri sınıfına dahli kadrolarda görev yapan yedinci dereceden aylık alan Şube Müdürüne yüzde ( % ) kaç oranında özel hizmet tazminatı ödenir?

 • A) 80
 • B) 75
 • C) 70
 • D) 60
 • E) 25
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananlardan son kaç yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir?

 • A) 5
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 10
 • E) 12
 • I. Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır.

  II. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kurulusun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam boş kadro sayısı dikkate alınır.

  III. Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özürlü personel çalıştırma yükümlülüğüyle ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Türk vatandaşı olmak

  II. 18 yaşında olmak

  III. Askerlikle ilgisi bulunmamak

  IV. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlardan biri değildir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) Yalnız III
 • D) Yalnız II
 • E) I, II ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yabancı memleketlerin resmi kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, aşağıdakilerden hangisinin onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında on yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

 • A) Başbakan
 • B) İlgili Bakan
 • C) Bakanlar Kurulu
 • D) Müsteşar
 • E) Devlet Personel Başkanlığı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangi boş kadroya açıktan vekil atanabilir?

 • A) Kasaba imamlığı
 • B) Şube müdürü
 • C) Kaymakam
 • D) ilçe milli eğitim müdürü
 • E) Öğretmen
 • I. Malullük

  II. Yaş haddi

  III. Ölüm

  IV. Nakil

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurluğun sona ermesine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru olarak bir arada verilmiştir?

 • A) I, II ve III
 • B) I, II ve IV
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) II ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre (illerin dışında) merkezde aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?

 • A) Başbakan
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
 • D) Bakan
 • E) Vali
 • I. Verilen emirleri zamanında yapmamak

  II. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek

  III. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek

  IV. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memurlarına "kınama" cezası verilen durumlardandır?

 • A) I ve II
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) Yalnız IV
 • E) Yalnız I
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bir devlet memurunun "Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak" fiilinde bulunması halinde hangi ceza verilir?

 • A) Aylıktan Kesme
 • B) Devlet memurluğundan çıkarma
 • C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • D) Kınama
 • E) Uyarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aylıktan kesme cezası alan bir devlet memurunun aylığından hangi oranda kesinti yapılır?

 • A) Brüt aylığından 1/20-1/4 arasında
 • B) Brüt aylığından 1/30-1/8 arasında
 • C) Brüt aylığından 1/10-1/8 arasında
 • D) Brüt aylığından 1/15-1 /4 arasında
 • E) Brüt aylığından 2/5-3/5 arasında
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, fiilin ağırlık derecesine göre kademe ilerlemesi cezası alan bir devlet memuru bulunduğu kademede kaç yıl durdurulur?

 • A) 1-3
 • B) 2-4
 • C) 2/5
 • D) 4
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir?

 • A) Sayıştay
 • B) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • C) Danıştay
 • D) İçişleri Bakanlığı
 • E) Bakanlar Kurulu
 • I. Uygulamayı isteme hakkı,

  II. Emeklilik,

  III. Sendika kurma,

  IV. İsnat ve iftiralara karşı koruma

  657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan biridir?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan sosyal haklar ve yardımlardan biri değildir?

 • A) Ders ve konferans ücretleri
 • B) Cenaze giderleri
 • C) Giyecek yardımı
 • D) Emeklilik
 • E) Ölüm yardımı ödeneği
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir?

 • A) Atamaya yetkili amir
 • B) Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu
 • C) Zarar tespit komisyonu
 • D) Zarara uğrayan kurumun en üst yöneticisi
 • E) Kurum şube müdürü
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, askerlik görevini tamamlayıp görevine dönmek isteyen memurların, terhis tarihinden itibaren kaç gün içerisinde kurumlarına başvurmaları gerekmektedir?

 • A) 15
 • B) 20
 • C) 25
 • D) 30
 • E) 60
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yıl hangi ayda Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır?

 • A) Ekim
 • B) Kasım
 • C) Aralık
 • D) Ocak
 • E) Mart
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı savunma verme süresi kaç gündür?

 • A) 45
 • B) 30
 • C) 15
 • D) 7
 • E) 3
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi tarafından eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişlerini düzenlemek amacıyla yönetmelik hazırlayabilir?

 • A) Bakanlar Kurulunca
 • B) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca
 • C) Kurumlarınca
 • D) Milli Eğitim Bakanlığınca
 • E) Başbakanlıkça


 • Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III

  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
  Etiketler: 657 soruları, 657 kanun test çöz, 657 dmk soruları
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III