Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 • A) Kınama
 • B) Uyarma
 • C) Devlet memurluğundan çıkarma
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Aylıktan Kesme
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne denir?
 • A) Aylık
 • B) Fazla mesai ücreti
 • C) Avans
 • D) İkramiye
 • E) Ödül
 • I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.

  II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

  III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.

  IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve IV
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
 • A) valilik
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • D) Cumhurbaşkanı
 • E) İçişleri Bakanlığı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?
 • A) 1
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 7
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
 • B) Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 2 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
 • C) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli 6 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
 • D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
 • E) Hepsi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiillerden hangisi “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasını gerektirir?
 • A) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak
 • B) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak
 • C) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
 • D) Siyasi partiye girmek
 • E) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması hâlinde kaç gün izin verilir?
 • A) 30
 • B) 10
 • C) 7
 • D) 5
 • E) 3
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
 • A) 1
 • B) 1,5
 • C) 2
 • D) 3
 • E) 4
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?
 • A) Uyarma
 • B) Kınama
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Devlet Memurluğundan Çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 6
 • E) 12
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?
 • A) 5
 • B) 8
 • C) 10
 • D) 12
 • E) 15

 • Etiketler: devlet, memurları, kanunu, deneme, sınavı, 657
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.