Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, atanmalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkin olarak aynı yerdeki görevlere atanan memurlar ne kadar süre içinde işe başlamak zorundadırlar?


 • A) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günün içerisinde
 • B) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği 7 gün içerisinde
 • C) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği 10 gün içerisinde
 • D) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği 15 gün içerisinde
 • E) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği 30 gün içerisinde
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, savaş ve olağanüstü hallerde memurların atanmalarında görev yerine hareket ve işe başlama sürelerinin kısaltılması kararını aşağıdaki mercilerden hangisi verir?


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Milli Savunma Bakanı
 • C) TBMM
 • D) Genelkurmay Başkanı
 • E) Milli Savunma Bakanlığı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi kademelerde ilerleme şartlarından biridir?


 • A) Bulunduğu kademede en az iki yıl çalışmış olması
 • B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması
 • C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
 • D) Bulunduğu kadronun ihdasının yapılmış olması
 • E) Bulunduğu kadroda en az üç yıl çalışmış olması
 • "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

  Hükmüne uygun olarak memuriyetten çekilenler kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?


 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
 • E) 1
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğretmenlere aşağıdakilerden hangisi ikinci görev olarak yaptırılabilir?


 • A) Müdür yardımcılığı
 • B) Eğitim uzmanlığı
 • C) İlköğretim müfettişliği
 • D) Şube müdürlüğü
 • E) İlçe Milli Eğitim müdürlüğü
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay izin verilir?


 • A) 6 ay
 • B) 12 ay
 • C) 18 ay
 • D) 24 ay
 • E) 48 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde en çok kaç ay izin verilir?


 • A) 6 ay
 • B) 12 ay
 • C) 18 ay
 • D) 24 ay
 • E) 48 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?


 • A) Uyarma
 • B) Kınama
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Sözle uyarı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren hallerden biridir?


 • A) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak
 • B) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak
 • C) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
 • D) Siyasi partiye girmek
 • E) Görev yerine geç gelmek
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurluktan çıkarma cezasında ne kadar süre içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramış sayılır?


 • A) 3 ay
 • B) 6 ay
 • C) 9 ay
 • D) 12 ay
 • E) 24 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aylıktan kesme cezası verilen bir öğretmene, verilen cezanın ne kadar süre içerisinde uygulanması gerekmektedir?


 • A) Cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
 • B) Cezanın veriliş tarihinden itibaren 7 gün içinde uygulanır.
 • C) Cezanın veriliş tarihinden itibaren 10 gün içinde uygulanır.
 • D) Cezanın veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde uygulanır.
 • E) Cezanın veriliş tarihinden itibaren 30 gün içinde uygulanır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, kınama cezası alan bir öğretmen, aldığı cezanın uygulanmaya başlanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin amirleri tarafından verilen bir cezada idari yargı yoluna başvuramaz?


 • A) Aylıktan kesme
 • B) Kınama
 • C) Uyarma
 • D) Görevden uzaklaştırma
 • E) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, soruşturmanın herhangi bir safhasında okul müdürünün görevi başında kalmasında sakınca görülmesi halinde aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?


 • A) il Disiplin Kurulu
 • B) il Milli Eğilim Müdürü
 • C) Yüksek Disiplin Kurulu
 • D) Kaymakam
 • E) Şube Müdürü
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan öğretmene aylıkların ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Üçte biri ödenir.
 • B) Üçte ikisi ödenir
 • C) Yarısı ödenir.
 • D) Aylık ödenmez
 • E) 1/8 ile 1/30 arasında ödenir.
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, disiplin kovuşturmasında memur en çok kaç ay görevinden uzaklaştınlabilir?


 • A) 3
 • B) 6
 • C) 9
 • D) 12
 • E) 24
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenmesi gereken ödeneklerden biridir?


 • A) İş riski zammı
 • B) İş güçlüğü zammı
 • C) Mali sorumluluk tazminatı
 • D) Eleman teminindeki güçlük zammı
 • E) Görev gereği risk zammı
 • I. iş güçlüğü zammı

  II. iş riski zammı

  III. ilave eğitim öğretim zammı

  III. Eleman teminindeki güçlük zammı

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi memurlara verilmesi gereken zamlardan biri değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
 • E) I, III ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre, Devlet memurları "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç hangi süre içerisinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin ederler?


 • A) 3 ay
 • B) 2 ay
 • C) 1 ay
 • D) 15 gün
 • E) 10 gün
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde ( % ) kaçı oranında eksik ödenir?


 • A) 25
 • B) 20
 • C) 15
 • D) 10
 • E) 3

 • Etiketler: devlet memurları kanunu sorulari, devlet memurları kanunu deneme sınavı, 657 sayılı devlet memurları kanunu testleri
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.