Yükleniyor

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 3
“Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Allah, yapılan her kötülüğün karşılığını verecektir.
 • B) Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.
 • C) Bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.
 • D) Allah, yapılan her eylemin karşılığını verecektir.
 • Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

  Bu atasözü aşağıdaki davranışlardan hangisini teşvik etmektedir?


 • A) Dua etmek
 • B) Tevekkül etmek
 • C) Çalışmak
 • D) İbadet etmek
 • Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.

  Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


 • A) ömür
 • B) mühlet
 • C) vade
 • D) ecel
 • Öğretmen öğrencilerden “Emek ve Rızık” konusuyla ilgili bir ayet veya bir hadis bulmalarını istemiştir.

  Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır?


 • A) Ali: “Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık yememiştir.” (Hadis-i şerif)
 • B) Fatma: “… Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” (Maide suresi, 23. ayet)
 • C) Hümeyra: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yükleyip onu satması, dilenmesinden hayırlı- dır…” (Hadis-i şerif)
 • D) ) Fikri: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşı- lığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
 • “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş bir vakte göre yazılmıştır…” (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)

  Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?


 • A) Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.
 • B) Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.
 • C) Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.
 • D) Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.
 • “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır…”

  Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Dilenenlere yardım edilmemelidir.
 • B) İnsan, başkasının sırtından geçinmemelidir,
 • C) İnsan, rızık elde etmek için gayret göstermelidir.
 • D) Dilenmek zorunda kalmamak için çalışılmalıdır.
 • İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için çaba gösterir. İslam çalışkanlığı över, insanın çalışmadan ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade eder. Başarılı olmak ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu çalışmaktan geçmektedir.

  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?


 • A) Sorumluluk kapasite ile doğru orantılıdır.
 • B) İki dünyada da mutlu olmak çalışmakla mümkündür.
 • C) İslam, çalışmayı över ve tembelliği eleştirir.
 • D) Dünya hayatı ahirete tercih edilmelidir.
 • "Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.” (Rahman suresi, 26 ve 27. ayetler)

  Bu ayetlerde açıklanan Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Her şeyi bilme
 • B) Ebedi olma
 • C) Ezeli olma
 • D) Her şeye gücü yetme
 • “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)


 • A) Her canlının ecelini Allah tayin etmiştir.
 • B) Allah insanı aynı özden yaratmıştır.
 • C) Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.
 • D) İnsanlar, ölümden sonra diriltileceklerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’de iki türlü ecelden bahsedilir: Bireyin eceli, toplumun eceli.

  Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ecelden bahsedilmektedir?


 • A) “Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (Araf suresi, 34. ayet)
 • B) “Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka belirlenen bir vakti vardır.” (Hicr suresi, 4. ayet)
 • C) “Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez de.” (Mu’minun suresi, 43. ayet)
 • D) “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)
 • Hz. Peygamber bir defasında çalışmaktan elleri nasır bağlamış bir sahabinin elini kaldırarak “Cennetlik bir el görmek isteyen varsa şu ele baksın.” buyurmuştur.

  Bu hadiste Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisine teşvik ettiği söylenemez?


 • A) Çok çalışmaya
 • B) Alın teriyle geçinmeye
 • C) Zor işlerde çalışmaya
 • D) Helal yoldan kazanmaya
 • İnsanın özgürlüğü, baskı olmadan kendi iradesiyle karar verebilmesidir. İnsanın sorumluluğu ise özgür iradesiyle yaptığı tercihlerin sonuçlarına katlanmasıdır.

  Bu parçada savunulan düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle uyumludur?


 • A) “Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. (Kâf suresi, 43. ayet)
 • B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • C) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)
 • D) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.” (Mürselât suresi, 20 - 23. ayetler)