Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %55 Doğru: 33 Yanlış: 27 Boş: 0
I. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.

II. Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.

III. Mahkemeye başvurabilmek için, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Daha fazla kazanmak ve müşteri kaybetmemek için bütün müşterilerine dürüst davranan bir bakkalın eylemi Kant’a göre aşağıdakilerden hangisinegirmektedir?

 • A) Ödevden dolayı eylem
 • B) Koşulsuz eylem
 • C) Ödeve uygun eylem
 • D) Ahlaki olan eylem
 • E) Ödeve aykırı eylem
 • Aşağıdakilerden hangisi hem vali hem de kaymakam tarafından kullanılabilecek yetkilerdendir?

 • A) Olağanüstü ve ani olayların meydana gelmesi durumunda askeri birliklerden yardım istemek
 • B) Devleti temsil etmek
 • C) Komşu devletlerin sınır makamları ile ilişki kurmak
 • D) Kanunlarda öngörülen hallerde vesayet yetkisinikullanmak
 • E) Genel emirler çıkarmak
 • İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İl Genel Meclisi
 • B) İl Idare Kurulu
 • C) İl Encümeni
 • D) Vali
 • E) Kaymakam
 • I. Telefonla bir kişi arandığında, arayan önce kendisini tanıtır.

  II. Üstle konuşurken telefon ondan önce kapatılmamalıdır.

  III. Üstler sekreter aracılığıyla aranır.

  Protokolde, telefonda görüşme kurallarıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden biri değildir?

 • A) Milli Kongre Cemiyeti
 • B) Kars Milli İslam Şurası Cemiyeti
 • C) Anadolu Kadınları Müdafa-i HukukCemiyeti
 • D) Vilayet-i Şarkiyye Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
 • E) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
 • Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler” sözünü aşağıdaki hangi olay üzerine söylemiştir?

 • A) I. Inönü Savaşı öncesi
 • B) Kütahya-Eskişehir savaşlarının bu bölgeleri işgal ederek Ankara’ya yaklaşması
 • C) İtilaf Devletlerine ait savaş gemilerinin İstanbul’un işgali için demir atması
 • D) İzmir’in işgali
 • E) Trablusgarp’ın işgali
 • İnsanın var oluşunu sadece et, kemik, kan ve maddeden ibaret görmeyip ruhun derinliklerine inen, isyanın da bir ahlakı olduğunu ve bireyin toplumda bir ahlak nizamı çerçevesinde kendine yer edineceğini anlatan, bu millete Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliğimizi tahlil eden eserleriyle bilinen ve 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin “Vefa” alanında ödül sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsmail Hakkı Uzun Çarşılı
 • B) Necip Fazıl Kısakürek
 • C) Mehmet Akif Inan
 • D) İlber Ortaylı
 • E) Nurettin Topçu
 • Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halide Edip Adıvar
 • B) Adalet Ağoğlu
 • C) Alev Alatlı
 • D) Leyla Erbil
 • E) Afet Ilgaz
 • Deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Trabzon Havalimanı
 • B) Ordu-Giresun Havalimanı
 • C) Antalya Kaş Havalimanı
 • D) İzmir Havalimanı
 • E) Samsun Havalimanı
 • 2018 Türk Kültür başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kastamonu
 • B) Yozgat
 • C) Eskişehir
 • D) Saraybosna
 • E) Bakü
 • Mukaddime adlı eserinde şehirleri inceler ve şehir hayatı üzerinde analiz yapar. Özgün bir tarih kuramcısı, kültür, siyaset, felsefecisi ve toplum bilimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ibni-Haldun
 • B) Ibn-i Sina
 • C) El Razi
 • D) Ibnü’l Heysem
 • E) Harezmi
 • Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasa ile kurulmuştur?

 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
 • E) Kanun-i Esasi
 • T.C. Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine/hangilerine aittir?

 • A) Bakanlar Kurulu ve TBMM
 • B) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
 • C) Başbakan ve TBMM
 • D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
 • E) Cumhurbaşkanı ve Başbakan
 • T.C.Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biri değildir?

 • A) Sendika kurma hakkı
 • B) Konut hakkı
 • C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • D) Eğitim ve öğrenim hakkı veödevi
 • E) Kıyılardan yararlanma
 • T.C.Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yüzde beşinin boşalması halinde ara seçim en geç kaç ay içinde yapılır?

 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
 • E) 2
 • T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin kaç tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • I. Aile yardımı ödeneği

  II. Ölüm yardımı ödeneği

  III. Eğitim, öğretim tazminatı

  IV.Öğretim yılına hazırlık ödeneği

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden hangileri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve IV
 • E) II ve III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?
 • A) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
 • B) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • C) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.
 • D) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.
 • E) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda üç ay, süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.
 • B) Kendisinin evlenmesi halinde yedi gün izin verilir.
 • C) Çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verilir.
 • D) Eşinin kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin verilir.
 • E) Eşinin doğum yapması halinde on gün babalık izni verilir
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti görevi verilemez
 • B) Engelli memurlara isteği dışında gece vardiyası görevi verilemez.
 • C) Doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece vardiyası görevi verilemez.
 • D) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren gece nöbeti görevi verilemez.
 • E) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren gece vardiyası görevi verilemez.
 • Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  Yukarıda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hangi temel ilkesi açıklanmıştır?

 • A) Her yerde eğitim
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Fırsat ve imkan eşitliği
 • D) Genellik ve eşitlik
 • E) Bilimsellik
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.” İfadesi aşağıdaki hangi temel ilkeyi açıklamaktadır?

 • A) Yöneltme
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Fırsat ve imkan eşitliği
 • D) Süreklilik
 • E) Demokrasi eğitimi
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • A) Yöneltme
 • B) Atatürk Inkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
 • C) Sınıflandırma
 • D) Demokrasi eğitimi
 • E) Planlılık
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumları arasında yer almaktadır?

 • A) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
 • B) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar vekurslar
 • C) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
 • D) Gezici okullar
 • E) Yatılı ilköğretim okulları
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim çağı ile ilgili doğrudur?

 • A) Mecburiilköğretimçağı 6-15 yaş grubundaki çocukları kapsar.
 • B) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
 • C) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 4 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
 • D) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
 • E) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar.
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Devlet bütçesine konulan ödenek ile diğer giderlerin % 70’i münhasıran aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine sarf edilir?

 • A) Küçük onarımlara
 • B) Yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek ders kitaplarına
 • C) Pansiyonlu okulların masraflarına
 • D) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımına
 • E) Tamamlayıcı kursların ve sınıfların masraflarına
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığımızın hizmet birimlerinden biri değildir?

 • A) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • B) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • C) Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • D) Özel Kalem Müdürlüğü
 • E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 15
 • E) 30
 • I. Anayasa

  II. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu

  III. 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanunu

  IV.Kalkınma Plan ve Programları

  652 sayılı Mili Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıdakilerden hangilerinin doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir?

 • A) I, II ve III
 • B) I, II ve IV
 • C) I, II ve IV
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
 • B) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşur.
 • C) Kurul Başkan ve üyeleri beş yıllık süreyle atanır.
 • D) Kurul görüş ve inceleme sonuçlarını Bakana sunar.
 • E) Kurulda görüşülen konularla ilgili olarak Bakan onayı ile görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantısına katılır ve oy kullanırlar.
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, "Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek." aşağıdaki Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

 • A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • D) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • E) Özel Kalem Müdürlüğü
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede bir lisede çalışan öğretmen hakkında soruşturma izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) İl Milli Eğitimi Müdürü
 • D) İlçe Milli Eğitimi Müdürü
 • E) Okul Müdürü
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

 • A) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı
 • B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 • C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili
 • D) İl Cumhuriyet Başsavcısı
 • E) İlçe Cumhuriyet Başsavcısı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, üst yöneticilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bakanlıklarda üst yönetici, Müsteşardır.
 • B) Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici, Bakandır.
 • C) İl Özel idarelerinde üst yönetici, Validir.
 • D) Belediyelerde üst yönetici, Belediye Başkanıdır.
 • E) Diğer kamu idarelerinde üst yönetici, en üst yöneticidir.
 • I- Yargıtay

  II- Millî Eğitim Bakanlığı

  III- Vakıflar Genel Müdürlüğü

  IV- Diyanet İşleri Başkanlığı

  V- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) I ve V
 • D) III ve V
 • E) III, IV ve V
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 20
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhbarname
 • B) Sözleşme
 • C) Şartname
 • D) Taahhütname
 • E) Trampa
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, hangisi ihaleye katılma şartlarından biri değildir?

 • A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak
 • B) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak
 • C) İstenilen teminatı vermek
 • D) İstenilen proje tasarısını vermek
 • E) İstenilen belgeleri vermek
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mal alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Danışman
 • B) Hizmet Sunucu
 • C) İstekli
 • D) Tedarikçi
 • E) Yüklenici
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?

 • A) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez
 • B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
 • C) Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde pazarlık usulü ve açık ihale usulü temel usullerdir.
 • D) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
 • E) İlgili mevzuatı gereğince ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme türü hangisidir?

 • A) Birim Fiyat Sözleşme
 • B) Götürü Bedel Sözleşme
 • C) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme
 • D) Karma Sözleşme
 • E) Münferit Sözleşme
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kurul, Bakanlar Kurulunca seçilecek 9 üyeden oluşur.
 • B) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatleri aranır.
 • C) Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
 • D) Kurul, en az ayda 1 defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
 • E) Kurul üyelerinin görev süreleri 5 yıldır.
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi” aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

 • A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki
 • B) İçişleri Bakanının tasvibi
 • C) Bakanlar Kurulu Kararı
 • D) Valilik Kararı
 • E) Kanun
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “kaymakamlar” aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?

 • A) İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • B) İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın olumlu görüşü ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • C) Başbakanının önerisi, Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • D) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin tasvibi ve Başbakanın olumlu görüşü üzerine müşterek kararnameyle
 • E) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre "valiler", il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir?

 • A) 5
 • B) 7
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 20
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.
 • B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.
 • C) Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.
 • D) Karar yetersayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.
 • E) Genel kurula çağrı denetleme kurulu tarafından yapılır.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması durumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli sayılır?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
 • E) 8
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre "kurum açma izni" ile ilgili gerekli başvuru ve onayların sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) İlçe Milli Eğitim - Kaymakamlık - Valilik
 • B) Kaymakamlık - Valilik - Bakanlık
 • C) Kaymakamlık - İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Valilik
 • D) İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Valilik - Bakanlık
 • E) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Valilik
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre mevzuata aykırı personel çalıştırılması fiilinin ilk halinde aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 • A) Brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır.
 • B) Brüt asgari ücretin on katı idari para cezası uygulanır.
 • C) Brüt asgari ücretin on beş katı idari para cezası uygulanır.
 • D) Brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanır.
 • E) Brüt asgari ücretin bir katı idari para cezası uygulanır.
 • . (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir.
 • B) II. cümle, bağımlı sıralı cümledir.
 • C) III. cümle, bileşik cümledir.
 • D) IV. cümle, olumlu, kurallı cümledir.
 • E) V. cümle, devrik isim cümlesidir.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hemde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
 • A) Dışarıda yağmur yağıyordu ve yine yalnızdım.
 • B) Dün okula giderken ona rastladım.
 • C) Ortalıkta yaygın bir söylenti vardı.
 • D) Bu kitabı yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştı.
 • E) Yeni makine ile ilgili bütün kontroller yapıldı.
 • Kimi filmlerde klişe bir sahne (I) (basmakalıp bir görüntü) vardır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken (II) (bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu sahnede aktör, aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (III) (yazıya dökmek) için daktiloya heyecanla beyaz bir kâğıt takar. Tuşların sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar. Bu arada, yardım umarcasına (IV) (ne yapacağını IV bilmeden) kahvesinden birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine sinmediği (V) (yazdıklarından hoşnut olmadığı)

  Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü.

  Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • A) Ünlü daralması
 • B) Ünsüz türemesi
 • C) Ünsüz düşmesi
 • D) Ünsüz benzeşmesi
 • E) Ünlü düşmesi
 • (I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz; yazarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle belirmez. (II) Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan, en fazla, ilkel bir taslaktır. (III) Yazar, göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek ona son biçimini verir. (IV) En ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür. (V) Bu sürecin uzunluğu, yazarın hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Yöneticinin kendini tanımasıyla ilgili olarak başkalarınca açıkça algılanan, bilinen ama yönetici tarafından bilinmeyen alan aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
 • A) Bilinmez alan
 • B) Özel alan
 • C) Kör alan
 • D) Açık alan
 • E) Gizli alan
 • “Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir” şeklinde ifade edilebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sonuçsal Şartlandırma Teorisi
 • B) İnsan İlişkileri Teorisi
 • C) Çift Faktör Teorisi
 • D) İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • E) Eşitlik Teorisi
 • “Yönetimin sürecinin bu aşamasında belirlenen işler gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uygun personel atanır ve iş tanımları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli yer, araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır.“

  Yukarıda tanımlanan yönetim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Planlama
 • B) Örgütleme
 • C) Yöneltme
 • D) Denetim
 • E) Yürütme
 • - Bu güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır.

  - Bu gücün sahibi yöneticiler astlarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçlarıyla onları etkilerler.

  Yukarıda özellikleri verilen “Güç” türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yasal güç
 • B) Benzeşim gücü
 • C) Zorlayıcı güç
 • D) Uzmanlık gücü
 • E) Ödüllendirme gücü
 • Aşağıdakilerden hangisi Y teorisinin varsayımlarından biri değildir?
 • A) İnsanlar iş ve iş arkadaşlarını severse, kendi kendini yönetecek, örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışacaktır.
 • B) Uygun koşullar sağlanırsa insan sorumluluğu kabul etmeyi öğrendiği gibi sorumluluk istemeyi deöğrenir.
 • C) Amaçlara bağlılık, insanlara sunulan psikososyal ve kişilik ihtiyaçlarını karşılama gibi motive edici öğelere bağlıdır.
 • D) İnsan doğru kararları tek başına alamadığı için yöneltilmeye ihtiyacı vardır
 • E) İnsan için çalışmak, oyun ya da dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir.


 • MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS

  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
  Etiketler: görevde yükselme deneme sınavı
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS sorularını online çözebilirsiniz.
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS