Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %61.66 Doğru: 37 Yanlış: 15 Boş: 8
O, hemen hemen her eseriyle eleştirmenlerin hedefi olmuştur ama ben onun bu kadar çok eleştirilmesini hep başarılarına bağlar ve “Meyvesi bol olan ağacı taşlarlar.” atasözünü aklıma getirirdim. Hatta onu tanıdıktan sonra anladım ki nedeni yalnız bu değil. Onun kendine olan güveni de rahatsız ediyor insanları. Nasıl desem? Biraz mağrur, biraz aksi ama yüzünün süzgeci olmayan bir adam o.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Başkalarının eleştirilerinden etkilenmeme
 • B) Duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtma
 • C) Durumun şartlarına göre davranma
 • D) Gördüklerini eserlerine yansıtma
 • E) Duygularına göre hareket etmeme
 • (I) Oldum olası çok severim tiyatro kitaplarını ama daha zordur hikâyenin içine girmek çoğu zaman. (II) Fakat girdiğiniz zaman da tadından yenmez bir keyif alırsınız. (III) Hele bir de bu oyunu yazan kişi Martı’da olduğu gibi usta bir yazarsa. (IV) İşte o zaman hepten daha da güzelleşir bu oyun. (V) Martı’da bu tadı size verebilecek, klasikleşmiş, eşsiz bir eser.

  Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Küçüktüm, (I) evde abilerim ve ablalarımın peşinden koşardım. Kitap okurlardı, (II) kitaplar hakkında konuşulurdu, (III) birbirlerine kitap hediye ederlerdi. En III büyük abim Ankara’da üniversitede okuyordu. Abim her geldiğinde onlara kitaplar getirir, (IV) kitap önerirdi. Sen daha küçüksün, (V) derdi bana. Ne zaman okula V başladım ve okuma işini hallettim, artık bana da kitap getirecek diye düşünmeye başladım.

  Bu parçada geçen numaralanmış virgüllerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Bilgisizlikten (I) dolayı gündemden (II) düşmeyen (III) ve ısrarla insanlar arasında devam eden (IV) tartışmaların altında başka şeyler arıyoruz (V) çoğu zaman.

  Yukarıdaki numaralı sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Yanından ayrılıdığımda kendini iyi hissettiğini (I)söylemişti. Bir şeye (II) ihtiyacı olup olmadığını sorduğumda (V) “Yok, sağ ol!” demişti bana. Güzel bir (IV) gün geçirmesi için elimden geleni (IV) yapmaya hazırdım.

  Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) I. sözcük birleşik eylemdir.
 • B) II. sözcük isimdir.
 • C) III. sözcük fiilimsidir.
 • D) IV. sözcük sayı sıfatıdır.
 • E) V. sözcük adlaşmış sıfat fiildir.
 • I. İnsan ilişkileri, insanın kendisini bilmesini gerektirir.

  II. İnsan ilişkileri “Ben” olmayı gerektirir.

  III. İnsan ilişkileri güven ister.

  IV. İnsan ilişkileri ilgi gerektirir.

  Yukarıdakilerden hangileri yönetimde insan ilişkilerinin ilkelerindendir?


 • A) I,II ve III
 • B) II,III ve IV
 • C) III ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) I,II,III ve IV
 • Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?


 • A) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
 • B) Mesaj kapalı olmalıdır.
 • C) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
 • D) Mesaj anlaşılır olmalıdır.
 • E) Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.
 • “Bir sonuca ulaşmak, bir eylemi gerçekleştirmek ve bir sorunu çözmek için farklı alternatifler arasından en uygun olan yöntemi seçme işidir.” ifadesi aşağıdaki yönetim süreçlerinden hangisinin tanımıdır?


 • A) Karar verme
 • B) Planlama
 • C) Örgütleme
 • D) İletişim
 • E) Eşgüdümleme
 • “Çalışan insanların, gücün kaynağıyla, yani yöneticiyle kendilerini özdeşleştirdiği, bir işin yapılma talebinin yönetici tarafından istenmesinin izleyenler için önemli bir onur vesilesi olarak algılanması” yöneticilerin güç kaynaklarından hangisinin tanımıdır?


 • A) Referans gücü
 • B) Ödüllendirme gücü
 • C) Uzmanlık gücü
 • D) Yasal güç
 • E) Zorlayıcı güç
 • Örgütsel hedeflere yönelik yüksek performans karşılığında, bireysel ihtiyaçların giderilmesi yoluyla takipçilerin motive edilmelerini içeren, geleneklere ve geçmişe bağlı liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Karizmatik liderlik
 • B) Etkileşimci liderlik
 • C) Hizmetkar liderlik
 • D) İşbirlikçi liderlik
 • E) Otokratik (Yetkeci) liderlik
 • “İnsan hakları; ülke, renk, ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, sınıf, sosyal statü, ekonomik durum, siyasi görüş farkı gözetilmeksizin dünya üzerindeki bütün insanları kuşatan haklar bütünüdür. Bunlar içerik, zaman ve yer yönünden değişmeyen, eskimeyen mutlak haklardır. Bu yüzden herkese karşı her zaman öne sürülebilirler.”

  Yukarıdaki paragrafta insan haklarının hangi özelliği açıklanmaktadır?


 • A) Evrensellik
 • B) Bütünsellik
 • C) Devredilmezlik
 • D) Kişisellik – Bireysellik
 • E) Vazgeçilmezlik
 • Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi etiğine ilişkin ilke ve değerlerden biri değildir?


 • A) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulayıcılara yol göstermek
 • B) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltmek
 • C) Kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için maliyet artırıcı tercihleri öncelemek
 • D) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirici davranışlar benimsemek
 • E) Kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve kamu halk bütünleşmesini sağlarlar
 • İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İl Encümeni
 • B) İl İdare Kurulu
 • C) İl Genel Meclisi
 • D) Vali
 • E) Belediye meclisi
 • Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?


 • A) Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
 • B) Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının kurucuları, bu kuruluşların hizmet gördükleri yörenin seçmenleridir.
 • C) Vesayet denetimine tabidirler.
 • D) Ayrı bir mal varlıkları vardır.
 • E) Özerktirler.
 • Protokol kurallarına göre toplantı ve törenlerde konuşma sıra düzeni içerisinde ilk konuşmayı, aşağıdaki yöneticilerden hangisi yapmalıdır?


 • A) Bakan
 • B) Bakan yardımcısı
 • C) Genel müdür
 • D) Müsteşar
 • E) Müsteşar yardımcısı
 • Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra, “Sine-i Milletin” bir ferdi olarak çalışmak üzere askerlik görevinden istifa etmiştir?


 • A) Amasya Genelgesi
 • B) Erzurum Kongresi
 • C) Sivas Kongresi
 • D) Amasya Görüşmeleri
 • E) Sakarya Savaşı
 • Millî Mücadele Dönemi’nde;

  I. Misak-ı Millî’nin ilan edilmesi

  II. Mebusan Meclisinin feshedilmesi

  III. İstanbul'un resmen işgal edilmesi

  olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) I - II - III
 • B) II - I - III
 • C) I - III - II
 • D) III - II - I
 • E) II - III - I
 • Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İzmir
 • B) Kastamonu
 • C) Bolu
 • D) Bartın
 • E) Karabük
 • 75. Altın Küre Ödül Töreni’nde “Paramparça” filmi ile yabancı dilde en iyi film ödülü kategorisinde altın küre ödülünü alan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Abdullah Oğuz
 • B) Çağan Irmak
 • C) Nuri Bilge Ceylan
 • D) Sinan Çetin
 • E) Fatih Akın
 • Türkiye’nin ilk kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali aşağıdaki hangi şehrimizde bulunmaktadır?


 • A) Mersin
 • B) Şanlıurfa
 • C) Muğla
 • D) Diyarbakır
 • E) Antalya
 • 2017 yılından itibaren Türkiye’de şehit cenaze törenlerinde çalınacak olan “Segah Tekbiri” aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Hâfız Post
 • B) Buhurizade Itri
 • C) Nasrullah Vakıf Halhali
 • D) Koca İsmail
 • E) Nefi
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk sondaj gemisidir?


 • A) North star
 • B) Ayyıldız
 • C) Deniz yıldızı
 • D) Deepsea Metro-2
 • E) Türk gölü
 • T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?


 • A) Sendika kurma hakkı
 • B) Çalışma hakkı ve ödevi
 • C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • E) Devletleştirme ve Özelleştirme
 • I. İnsan haklarına saygılı olması

  II. Demokratik bir Devlet olması

  III. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması

  IV. Laik ve sosyal bir hukuk Devleti olması

  T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin niteliklerindendir?


 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve IV
 • D) I, II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • “Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç … saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok … gün içinde hâkim önüne çıkarılır.”

  T.C. Anayasası’na göre, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç)


 • A) 30 - 3
 • B) 48 - 4
 • C) 24 - 2
 • D) 36 - 5
 • E) 12 - 2
 • T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının “yasama” ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?


 • A) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak
 • B) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
 • C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek
 • D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
 • E) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak
 • T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yüzde beşinin boşalması hâlinde ara seçim en geç kaç ay içinde yapılır?


 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
 • E) 2
 • I. Emeklilik

  II. Sınavlar

  III. Atanma

  IV. Disiplin

  V. Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıdaki hükümlerinden hangileri, istisnai memurluklara atananlara uygulanmaz?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve V
 • E) II, III ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yüksek disiplin kurulu
 • B) Disiplin amirleri
 • C) Disiplin kurulu
 • D) Bakan
 • E) Bakanlık müfettişi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının kaçta kaçı ödenir?


 • A) Dörtte biri
 • B) Dörtte üçü
 • C) Üçte biri
 • D) Üçte ikisi
 • E) Tamamı
 • Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma kararı vermeye yetkili değildir?


 • A) İllerde valiler
 • B) Cumhuriyet savcısı
 • C) Atamaya yetkili amir
 • D) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
 • E) İlçelerde kaymakamlar
 • I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

  II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar ile Askerî liseler dâhil derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

  III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.” hükmü aşağıdaki Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisini açıklamaktadır?


 • A) Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
 • B) Fırsat ve İmkân Eşitliği
 • C) Eğitim Hakkı
 • D) Süreklilik
 • E) Genellik ve Eşitlik
 • I. Yükseköğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

  II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.

  III. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Yükseköğretim Kurulunca tespit olunur.

  IV. Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri tüzükle düzenlenir.

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?


 • A) I ve III
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?


 • A) Bir
 • B) İki
 • C) Üç
 • D) Dört
 • E) Beş
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?


 • A) Bakanlık
 • B) Okul Müdürü
 • C) İdare Mahkemesi
 • D) Mahallî Mülki Amir
 • E) İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula devam ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç beş gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
 • B) Mülki amirler, maarif müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.
 • C) Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri, okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır.
 • D) Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için on beş Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • E) İdari para cezası verilmesine rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • I. İlköğretim Genel Müdürlüğü

  II. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

  III. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

  IV. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri Bakanlığın hizmet birimlerinden biridir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) I ve II
 • D) III ve IV
 • E) I, II ve IV
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az kaç yıl çalışmaları esastır?


 • A) Bir
 • B) İki
 • C) Üç
 • D) Dört
 • E) Beş
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık, Yurtdışı teşkilatını aşağıdaki hangi mevzuat esaslarına uygun olarak kurmaya yetkilidir?


 • A) Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
 • B) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • C) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • D) Devlet Memurları Kanunu
 • E) Bakanlar Kurulu Kararı
 • I. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek II. Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek

  III. Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek

  IV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

  V. Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak

  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?


 • A) I, II ve III
 • B) I, II ve IV
 • C) II, IV veV
 • D) III, IV ve V
 • E) I,II,III ve IV
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


 • A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • B) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • C) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?


 • A) Yedi
 • B) On
 • C) On beş
 • D) Yirmi
 • E) Otuz
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?


 • A) Genel Müdür
 • B) Vali
 • C) Defterdar
 • D) Kaymakam
 • E) İçişleri Bakanlığı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir?


 • A) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler
 • B) Faiz, zam ve ceza gelirleri
 • C) Sosyal güvenlik katkı payları
 • D) Hizmet karşılığı elde edilen gelirler
 • E) Borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasında sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Kalkınma Bakanlığına
 • B) Maliye Bakanlığına
 • C) Kamu İdarelerine
 • D) Başbakanlığa
 • E) Bakanlar Kuruluna
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları aşağıdakilerden hangisi belirler?


 • A) Başbakanlık
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Kalkınma Bakanlığı
 • D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • E) Bakanlar Kurulu
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir?


 • A) Bakan
 • B) Bakan yardımcısı
 • C) Müsteşar
 • D) Müsteşar yardımcısı
 • E) Gerçekleştirme görevlisi
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) İlgili Bakan
 • D) İhale komisyonu
 • E) Sayıştay
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yaklaşık maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
 • B) Yaklaşık maliyete ihale ilânlarında yer verilmez.
 • C) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir.
 • D) Yaklaşık maliyet idarece belirlenir.
 • E) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi dahil olmak üzere idarece belirlenir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, ihale ilgili olarak aşağıda sayılanlardan hangisi idare tarafından kanun hükümlerine göre başkalarına hazırlattırılabilir?


 • A) İdari şartname
 • B) Yaklaşık maliyet
 • C) İhale dokümanı
 • D) Teknik şartname
 • E) Sözleşme
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


 • A) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu
 • B) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
 • C) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı
 • D) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
 • E) İlgili idarenin teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu
 • I. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini

  II. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini

  III. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdakilerden hangilerini sağlarlar?


 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?


 • A) İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • B) Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • C) Başbakanın önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • D) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek kararnameyle
 • E) Bakanlar Kurulunun inhası ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet halinde toplar?


 • A) Üç
 • B) Dört
 • C) Beş
 • D) Yedi
 • E) On
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır?


 • A) Bakanlar Kurulu kararıyla
 • B) İçişleri Bakanlığının tasvibiyle
 • C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
 • D) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 • E) Valiliğinin kararıyla
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Genel kurula çağrı denetleme kurulu tarafından yapılır.
 • B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.
 • C) Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır.
 • D) Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.
 • E) Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur.
 • I. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

  II. Sağlık ve sosyal hizmetler

  III. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri

  IV. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri

  V. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri

  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri sendikaların kurulabilecekleri hizmet kollarındandır?


 • A) III ve IV
 • B) III ve V
 • C) I, II ve V
 • D) III, IV ve V
 • E) I, II, III, IV ve V
 • “Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek … ayından itibaren en geç … ayında ilan edilir.”

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretlerle ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sıra sıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) mayıs ve temmuz
 • B) şubat ve haziran
 • C) mart ve nisan
 • D) nisan ve haziran
 • E) ocak ve mayıs
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az ne kadar süreli olmak üzere yapılır?


 • A) İki takvim yılı
 • B) Bir takvim yılı
 • C) Dokuz ay
 • D) Altı ay
 • E) Bir öğretim yılı

 • Etiketler: meb görevde yükselme deneme, türk eğitim sen deneme sınavı
  Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.