Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %70 Doğru: 35 Yanlış: 15 Boş: 0
Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


 • A) İleri görüşlülük
 • B) Çağdaşlık
 • C) Bilimsellik
 • D) Halkçılık
 • E) Evrensellik
 • Üst yöneticilerin, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunması yönetimde uyulması beklenen aşağıdaki etik ilkelerden hangisini kapsar?


 • A) Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • B) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • C) Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • D) Çıkar çatışmasından kaçınma
 • E) Yetkili makamlara bildirim
 • Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
 • B) Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
 • C) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • D) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi beş milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
 • E) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
 • İl özel idaresinin bürokratik yapısında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmaz?


 • A) Genel sekreterlik
 • B) Eğitim
 • C) İmar
 • D) İnsan kaynakları
 • E) Hukuk
 • Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?


 • A) Ev sahibi
 • B) Konuk
 • C) En üst kişi
 • D) Sunucu
 • E) En üst kişinin eşi
 • Mustafa Kemal’in askeri başarıları Türk tarihinde önemli dönüm noktaları oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu başarılar arasında gösterilemez?


 • A) Çanakkale Savaşı
 • B) Sakarya Meydan Savaşı
 • C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
 • D) Kütahya - Eskişehir Savaşları
 • E) Büyük Taarruz
 • Mustafa Kemal’in düşünce hayatının şekillenmesinde etkili olan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Selanik
 • B) Sofya
 • C) İstanbul
 • D) Moskova
 • E) Manastır
 • Grönland aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlıdır?


 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Kanada
 • D) Danimarka
 • E) Almanya
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz?


 • A) Almanya
 • B) Belçika
 • C) İngiltere
 • D) Fransa
 • E) Hollanda
 • Dünya Bankasının şuandaki başkanı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Jim Yong Kim
 • B) Christine Lagarde
 • C) Ban Ki-Moon
 • D) Hasan Tuluy
 • E) Herman Van Rompuy
 • Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinden önce çekilmesi gereken bakanlardan biridir?


 • A) İçişleri Bakanı
 • B) Dışişleri Bakanı
 • C) Maliye Bakanı
 • D) Sağlık Bakanı
 • E) Milli Eğitim Bakanı
 • Kaplumbağa terbiyecisi aşağıdakilerden hangisinin eseridir?


 • A) Osman Hamdi Bey
 • B) Halide Edip Adıvar
 • C) Halit Ziya Uşaklıgil
 • D) Saik Faik Abasıyanık
 • E) Memduh Şevket Esendal
 • 200 milletvekili ile toplanan TBMM’nin karar alabilmesi için kaç milletvekilinin olumlu oyuna ihtiyaç vardır?


 • A) 184 milletvekili
 • B) 101 milletvekili
 • C) 151 milletvekili
 • D) 139 milletvekili
 • E) 140 milletvekili
 • Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı ile aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?


 • A) TBMM Başkanı
 • B) Bakan
 • C) Milletvekili
 • D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 • E) Kara Kuvvetleri Komutanı
 • Aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine şekil bakımından dava açabilir?


 • A) 55 Milletvekili
 • B) 110 milletvekili
 • C) Ana muhalefet partisi
 • D) İktidar partisi
 • E) Başbakan
 • Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardandır?


 • A) Dilekçe hakkı
 • B) Haberleşme hürriyeti
 • C) Toprak mülkiyeti
 • D) Mülkiyet hakkı
 • E) İspat hakkı
 • T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?


 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Yargıtay
 • C) Danıştay
 • D) Uyuşmazlık Mahkemesi
 • E) Sayıştay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların görev ve sorumluluklarını anlatan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Memurlar görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
 • B) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
 • C) Amir emrine itiraz eden memuruna emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk memura aittir.
 • D) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez.
 • E) Memurlar amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan genel haklardan değildir?


 • A) Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı.
 • B) Uygulamayı isteme hakkı.
 • C) Kovuşturma ve yargılamayla ilgili haklar.
 • D) Çekilme hakkı.
 • E) Grev hakkı.
 • Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdaki merciilerden hangisinin yazılı izni ile açıklayabilir?


 • A) Cumhurbaşkanının.
 • B) Milli Savunma Bakanının.
 • C) Yetkili bakanın.
 • D) Görev yaptığı ildeki valinin.
 • E) Kurum amirinin.
 • Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırılan memurların sınıfları arasında yer almaz?


 • A) Genel İdare Hizmetleri.
 • B) Teknik Hizmetler.
 • C) Askeri Hizmetler.
 • D) Avukatlık Hizmetleri.
 • E) Din Hizmetleri.
 • “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


 • A) Fırsat ve imkan eşitliği
 • B) Süreklilik
 • C) Her yerde eğitim
 • D) Planlılık
 • E) Bilimsellik
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


 • A) 7-14 yaş arası
 • B) 6-15 yaş arası
 • C) 6-14 yaş arası
 • D) 7-15 yaş arası
 • E) 6-13 yaş arası
 • Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Meslek lisesi
 • B) Anadolu lisesi
 • C) Mesleki eğitim merkezi
 • D) Çok proğramlı lise
 • E) Halk eğitim merkezi
 • Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?


 • A) 100 m
 • B) 150 m
 • C) 200 m
 • D) 300 m
 • E) 500 m
 • Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?


 • A) 30
 • B) 35
 • C) 40
 • D) 45
 • E) 50
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?


 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
 • E) 50
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?


 • A) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
 • B) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • C) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 • D) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek.
 • E) Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 20
 • D) 25
 • E) 30
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?


 • A) % 20
 • B) % 40
 • C) % 50
 • D) % 60
 • E) % 70
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda yer alan görev – birim eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?


 • A) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek - İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
 • B) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • C) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek - Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • E) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


 • A) Talim Terbiye Kurulu bir başkan ve on üyeden oluşur.
 • B) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri temmuz ve ağustos ayları içerisinde yapılır.
 • C) Milli Eğitim Şurasının sekreterya hizmetlerini yürütmek Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri arasındadır.
 • D) Müsteşara yardımcı olmak üzere 7 (beş) Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
 • E) “Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.” İle “Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.” İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleridir.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre soruşturmanın açılması ile ilgili olarak izin vermeye yetkili merciler bakamından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Merkez İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam İlçe Milli Eğitim Müdürüdür.
 • B) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam görev yaptıkları ilin valisidir.
 • C) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili o kuruluşun en üst idari amiridir.
 • D) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili ilgili bakan veya Başbakandır.
 • E) TBMM Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında TBMM Başkanıdır
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun ile ilgili yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
 • B) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
 • C) 4483 Sayılı Kanun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri her türlü suçlar sebebiyle uygulanır.
 • D) Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir.
 • E) Ön inceleme izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabilir.
 • Bakanların hesap verme sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Yüksek teknoloji Ensitütüleri Milli Eğitim Bakanına
 • B) Yüksek öğretim kurulu cumhurbaşkanına
 • C) Mahalli idareler Başbakana
 • D) Üniversiteler İç İşleri Bakanına
 • E) Bakanlar Sayıştaya
 • 3 (III) Sayılı Cetvelde yer alan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Genel bütçe
 • B) Özel Bütçe
 • C) Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi
 • D) Mahalli İdare Bütçesi
 • E) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi
 • 5018 Sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idareleri kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az kaç yıllık dönem için hesaplar?


 • A) 1 Yıl
 • B) 2 Yıl
 • C) 3 Yıl
 • D) 4 Yıl
 • E) 5 Yıl
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelerde kullanılacak şartnamelerde genel ve ortak esasları belirlemeye, genel esaslar tespit etmeye aşağıdaki makamlardan hangisi?


 • A) Başbakanlık
 • B) İhale Komisyonu
 • C) Bakanlar Kurulu
 • D) Kamu İhale Kurumu
 • E) Maliye Bakanlığı
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale Komisyonu kurulması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) İta Amiri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde en az bir kişi işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirir.
 • B) Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile tespit edilir.
 • C) İl özel idarelerine ait ihaleler, il daimi encümenince, belediyelere ait ihaleler belediye encümenince bu Kanun hükümlerine güre yürütülür.
 • D) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.
 • E) İta amiri ihale komisyonunda görev yapmak üzere biri başkan olmak üzere en az 5 kişiyi görevlendirir.
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamı dışındadır?


 • A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler
 • B) Vakıf yüksek öğretim kurumları
 • C) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım işleri
 • D) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
 • E) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri
 • I. Saydamlık,

  II. Rekabet,

  III. Eşit Muamele,

  IV. Kamuoyu Denetimi,

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Kamu İhale Kanununun ilkelerindendir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I. III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların gi derilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra tamamı ödenir.
 • B) Yapım işlerinde; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı ödenir.
 • C) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı ödenir.
 • D) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra kalanı ödenir.
 • E) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.
 • Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?


 • A) 7 gün
 • B) 10 gün
 • C) 15 gün
 • D) 20 gün
 • E) 30 gün
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulu kararlarını karşı itiraz aşağıdakilerden hangisine yapılır?


 • A) İl idare kuruluna
 • B) Kaymakama
 • C) Valiye
 • D) Yargıtaya
 • E) Danıştaya
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerce verilen cezalar ne kadar zaman içinde sicile geçer?


 • A) Tebliğ tarihinden itibaren
 • B) Tebliğ tarihinden 7 gün sonra
 • C) Tebliğ tarihinden 10 gün sonra
 • D) Tebliğ tarihinden 1 ay sonra
 • E) Tebliğ tarihinden 1 yıl sonra
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl idare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Hukuk İşleri Müdürü
 • B) Defterdar
 • C) Milli Eğitim Müdürü
 • D) Emniyet Müdürü
 • E) Tarım Müdürü
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre “Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisi” aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sendika Yöneticisi
 • B) Sendika Üyesi
 • C) Sendika İşyeri Temsilcisi
 • D) İşyeri Sendika Temsilcisi
 • E) Konfederasyon Temsilcisi
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, valiliğin mahkemeye vermesi sonucunda mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için ne kadar süre verir?


 • A) 30 günü aşmayan
 • B) 45 gün
 • C) 60 günü aşmayan
 • D) 30 gün
 • E) 15 gün
 • Kurum açma izni talebinin Valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerin reddine ilişkin işlemin itirazına Bakanlık kaç iş günü içinde karara bağlar?


 • A) 30
 • B) 25
 • C) 20
 • D) 15
 • E) 10
 • Özel Eğitim Kurumlarının uzaklık ile ilgili esasları müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirleyen bakanlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?


 • A) İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm
 • B) Milli Eğitim, İçişleri, Dışişleri, Maliye
 • C) İçişleri, Maliye, Sağlık, Kültür ve Turizm
 • D) Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm
 • E) İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Kültür ve Turizm

 • Etiketler: meb görevde yükselme deneme sınavı, görevde yükselme deneme çöz, meb deneme sınavı
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.