Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %68.33 Doğru: 41 Yanlış: 12 Boş: 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Aramak" sözcüğü "önem vermek, önemsemek" anlamında kullanılmıştır?


 • A) Gün boyu onu aradık.
 • B) Beni daha çok arayacaksınız.
 • C) Üzülmeyin, ben böyle şeyleri aramam.
 • D) Dün akşam seni çok aradık; ama telefonun sürekli kapalıydı.
 • E) Bu sorunu çözmek için bir yol arıyoruz şimdi.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zaman" anlamı bulunmaktadır?


 • A) Sen gelsen de gelmesen de farketmez ben anlatacağım.
 • B) Türkçenin bilim dili olabileceğini söyleyen çok sayıda bilim adamı vardır.
 • C) Güneş battığında işi bırakmış oluyor.
 • D) Bilim dilinin en önemli özelliği matematiksel olmasıdır.
 • E) Evin yanına bir de kulübe yaptılar.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?


 • A) Giresun’dan kalkıp Ankara’ya geldi.
 • B) Giresundan kalkıp Ankara’ya geldi.
 • C) Giresundan kalkıp Ankaraya geldi.
 • D) Giresun’dan kalkıp Ankaraya geldi.
 • E) Giresundan kalkıp ankaraya geldi.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası vardır?


 • A) Ahmet okula ne zaman gelecek?
 • B) Annem dün pazardan fındık ceviz incir ve üzüm aldı.
 • C) Niçin çocukları azarlıyorsun?
 • D) Okuduğum kitaplar çok güzeldi.
 • E) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
 • Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi yüklemi bakımından farklılık arzetmektedir?


 • A) Sen avukatsın bugüne bugün.
 • B) Sınavdaki gözetmen, Zeliha’ydı.
 • C) Oğuz Kağan yine çok yorgundu.
 • D) Sabah düzenli olarak koşuyordu.
 • E) Güneşli bir pazar sabahıydı.
 • I- Ses

  II- Dil kullanımı

  III- Kinayeli konuşma

  IV- Güçlü konuşma

  Yukarıdakilerden hangilerini "sözlü iletişim" de kullanırız?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III ve IV
 • İletişim ortamını etkileyen, kaynak ve hedef tarafından gönderilmeyen unsurlara ne denir?


 • A) Yorumlama
 • B) Sessiz iletişim
 • C) Gürültü
 • D) İletişim kopukluğu
 • E) Mesaj
 • Aşağıdakilerden hangisi "liderliğin işlevi" olarak kabul edilen öğelerden değildir?


 • A) Amaç
 • B) Amir
 • C) Lider
 • D) İzleyenler
 • E) Ortam
 • Aşağıdakilerden hangileri liderlik türlerinden değildir?


 • A) Öğretimsel Liderlik
 • B) Kültürel Liderlik
 • C) Moral Liderlik
 • D) Vizyoner Liderlik
 • E) Takım Liderliği
 • "Organizasyonlarda geniş, işlevli çalışma gruplarının oluşturulması, grup çalışmalarının yaygınlaştırılması ve çalışmalarının karar alma ,yönetim sürecine katılmalarının sağlanmasıdır." ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


 • A) Benchmarking uygulaması
 • B) Sinerji ve grup çalışması
 • C) Toplam Kalite Yönetimi
 • D) Rekabet stratejisi
 • E) Eğitim
 • Aşağıdakilerden hangisi aktif statü haklarındandır?


 • A) Çalışma Hakkı
 • B) Seçme Seçilme Hakkı
 • C) Din ve Vicdan Hürriyeti
 • D) Konut Dokunulmazlığı Hakkı
 • E) Eğitim Hakkı
 • Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ana ilkelerinden birisidir?


 • A) Doğruluk
 • B) Tarafsızlık
 • C) Muhakeme etme
 • D) Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onurunun yükseltilmesi
 • E) Sürat
 • Bakanlar görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdakilerden hangisinde yargılanırlar?


 • A) Yargıtay
 • B) Millî Güvenlik Kurulu
 • C) Anayasa Mahkemesi
 • D) Genelkurmay Başkanlığı
 • E) Danıştay
 • Bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az kaç olması gerekir?


 • A) 6.000
 • B) 5.000
 • C) 3.000
 • D) 2.000
 • E) 1.000
 • Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerlerdendir?


 • A) Yöneticilerin makam odaları
 • B) Resmi otomobiller
 • C) Toplantılar
 • D) Törenler
 • E) Hepsi
 • Aşağıda verilen sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile kesin olarak çözümlenmiştir?


 • A) Kapitülasyonlar
 • B) Musul sorunu
 • C) Suriye sınırı
 • D) Boğazlar
 • E) Rum Patrikhanesi
 • Caber Kalesi hangi antlaşma ile Türk toprağı kabul edilmiştir?


 • A) Kars
 • B) Mudanya
 • C) Sevr
 • D) Moskova
 • E) Ankara
 • Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı sayılan "Eylül" kimin eseridir?


 • A) Halit Ziya Uşaklıgil
 • B) Cenap Şahabettin
 • C) Mehmet Rauf
 • D) Tevfik Fikret
 • E) Namık Kemal
 • I-İlk Türk topluluğudur

  II-Tomris bilinen ilk Türk kadın hükümdarıdır

  III-Alper Tunga ve Şu Destanları vardır

  Yukarıdaki özellikler hangi Türk Devletine aittir?


 • A) Asya Hunları
 • B) İskitler (sakalar)
 • C) Uygurlar
 • D) Sabirler
 • E) Hazarlar
 • G-7 ülkeleri 2017 yılı toplantısını hangi ülkede yapmıştır?


 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) Kanada
 • D) Rusya
 • E) İngiltere
 • Aşağıdakilerden Hangisi ‘’temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek’’ olan Ulusal Kuruluştur?


 • A) Sermaye Piyasası Kurulu
 • B) Merkez Bankası
 • C) RTÜK
 • D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • E) Kalkınma Bankası
 • Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın oluşturduğu örgüt hangisidir?


 • A) D-8
 • B) G-7
 • C) UNESCO
 • D) Şanghay İşbirliği Örgütü
 • E) Avrupa Birliği
 • Parlamenter muafiyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


 • A) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden kural olarak sorumlu tutulmazlar. Buna yasama sorumsuzluğu denir.
 • B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
 • C) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
 • D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde de yasama dokunulmazlığından yararlanır.
 • E) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
 • Somut norm denetimiyle (görülmekte olan bir dava nedeniyle mahkemelerde ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiası) Anayasa Mahkemesine gelmiş; ancak Anayasaya uygun olarak görülmüş madde ne kadar süre tekrar Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez?


 • A) 5 yıl
 • B) 10 yıl
 • C) 2 yıl
 • D) 15 yıl
 • E) 20 yıl
 • Olağanüstü hal ilan etmeye hangi organ yetkilidir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


 • A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
 • B) Başbakan
 • C) Milli Güvenlik Kurulu
 • D) TBMM
 • E) Cumhurbaşkanı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına kim karar verir?


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Genelkurmay Başkanı
 • D) Milli Güvenlik Kurulu
 • E) TBMM acilen toplanır ve bu konuda karar alır.
 • Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


 • A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
 • B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
 • C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği düşmesine TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir.
 • D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
 • E) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesi için gerekli şartlardan değildir?


 • A) Bulunduğu derecede en az bir yıl çalışmış olması
 • B) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
 • C) Kadrosunun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklere sahip olması
 • D) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olması
 • E) Bulunduğu derecenin son kademesinde bir yıl çalışmış olması
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?


 • A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • B) Devlet memurluğundan çıkarma
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kınama
 • E) Uyarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
 • B) Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 1 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
 • C) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
 • D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
 • E) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayıp, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla verilen ek süre sonunda da Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “müracaat, şikayet ve dava açma” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A) Devlet memurları, kurumlarıyla ilgili resmî ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.
 • B) Amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.
 • C) Müracaat ve şikâyetler sadece yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanmadan yapılır.
 • D) Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 • E) Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.
 • I-Uyarma

  II- Kınama

  III- Aylıktan kesme

  IV-Kademe ilerlemesinin durdurulması

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi/hangileri disiplin amirleri tarafından verilmez?


 • A) I
 • B) I ve II
 • C) II
 • D) IV
 • E) II - III
 • "Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır." ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?


 • A) Genellik ve Eşitlik
 • B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • C) Eğitim Hakkı
 • D) Süreklilik
 • E) Fırsat ve İmkan Eşitliği
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na gore aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?


 • A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
 • B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
 • C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
 • D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
 • E) Çocukları ilk öğretime hazırlamak
 • I-Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;

  II- Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;

  III- Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;

  IV- Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;

  V- Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yükseköğretimin amaçlarındandır?


 • A) I, III, V
 • B) III
 • C) II, IV, V
 • D) III ve IV
 • E) I, II, III, IV, V
 • İlköğretime kayıt kabulle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında 3 üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir.
 • B) Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.
 • C) Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştırandır.
 • D) Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
 • E) Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklar bir üst sınıfa kaydedilir.
 • 222 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretim öğrencilerine izin verilmesi sebeplerinden değildir?


 • A) Hastalık
 • B) Sel
 • C) Kar
 • D) Deprem ve yangın
 • E) Düğün
 • İlköğretimin gelir kaynakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
 • B) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler,
 • C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 u oranında konulacak ödenekler
 • D) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,
 • E) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,
 • 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?


 • A) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
 • B) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 • C) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak.
 • D) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 • E) Yükseköğretim kurumlan dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.
 • 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, "Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak" aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir?


 • A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • C) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • D) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
 • E) Strateji Başkanlığı
 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Şurası’nın görevlerindendir?


 • A) Eğitim ve öğretimle ilgili, bilim ve meslek kuruluşlarının da katılımı ile araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
 • B) Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almak
 • C) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
 • D) Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almak
 • E) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek
 • İl Eğitim Denetmenleri hakkında aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli tedbirler alınır.
 • B) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür.
 • C) İl eğitim denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde üç yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.
 • D) Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; Eğitim Denetmenleri Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmaları; il eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarının nitelikleri, sınav ve yetişme şekilleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 • E) İl eğitim denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
 • I-Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

  II-Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

  III-Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

  IV-Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?


 • A) I ve IV
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • I-İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.

  II-Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

  III- Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.

  IV-İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.

  V-İşin özelliğine göre yetkili merci, anılan incelemenin yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler tarafından yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.

  4483Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ‘’ön inceleme’’ konusunda hangisi yanlıştır?


 • A) V
 • B) IV
 • C) III
 • D) II
 • E) I
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun yasada belirtilen esaslara göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç gün içinde vermek zorundadır?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 50
 • Merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yılı ve izleyen üç yılın gelir ve gider tahminleri
 • B) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı,
 • C) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sınırları
 • D) bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler
 • E) Varsa bütçe açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasına ne denir?


 • A) Yersiz ödeme
 • B) İdari tedbirsizlik
 • C) Kamu zararı
 • D) Fazla ödeme
 • E) Ödenek üstü ödeme
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre ‘’ Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler’’neyi tanımlamaktadır?


 • A) Kamu gelirini
 • B) Kamu kaynaklarını
 • C) Mali kontrolu
 • D) Bütçe
 • E) Kamu mali yönetimini
 • I-Kapalı teklif usulü,

  II- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

  III-Açık teklif usulü,

  IV-Pazarlık usulü,

  V-Yarışma usulü.

  Devlet İhale Kanunu’na göre yukarıda yazılanlardan hangileri ihale usullerindendir?


 • A) I ve II
 • B) II, III ve V
 • C) I, II ve III
 • D) I, II, III, IV ve V
 • E) I, III , IV ve V
 • Aşağıdakilerden hangisi Devlet İhale Kanununda belirtilen pazarlık usulü ile yapılabilecek işlerden birisi değildir?


 • A) Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatları ile sıkıyönetim faaliyetlerinin gerektirdiği ve acele olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçları; Silahlı Kuvvetler için Genelkurmay Başkanlığınca, güvenlik kuvvetleri için İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek özel durumlardaki her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri,
 • B) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi,
 • C) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,
 • D) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı,
 • E) Her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işler
 • Aşağıdakilerden hangisi Kamu ihale Kanunu Kapsamında değildir?


 • A) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri
 • B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler
 • C) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri
 • D) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar
 • E) Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.
 • I-Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

  II- Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

  III- Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

  IV-Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

  V-Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

  Yukarıdakilerden hangileri Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa yapılabilecek sözleşmelerdendir?


 • A) Yalnız II
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) II, III, IV ve V
 • E) I, II, III, IV ve V
 • Aşağıdakilerden hangisi kurumlarca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir?


 • A) Tavsiye ve mütalaa talepleri
 • B) İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
 • C) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
 • D) Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeler
 • E) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Valiler adli ve askerî teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye, köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler.
 • B) Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere resen emir ve talimat veremezler ve valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunamazlar.
 • C) Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için genel emirler çıkarabilirler.
 • D) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar.
 • E) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
 • I- Vali, il özel idaresinin başıdır.

  II -Vali tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

  III -İlde hükümetin temsilcisidir

  IV-İlde hiyerarşik amirdir.

  5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri valinin nitelikleri arasındadır?


 • A) I ve II
 • B) Yalnız III
 • C) II ve IV
 • D) II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda kac defa toplantıya çağırır?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organlarından birisi değildir?


 • A) Genel Kurul
 • B) Yönetim Kurulu
 • C) Denetleme Kurulu
 • D) Disiplin Kurulu
 • E) İstişari Kurul
 • I-Sendikalara üye olmak serbesttir.

  II-Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu en fazla iki sendikaya üye olabilirler. III-Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır

  IV-Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.

  V-Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

  VI-Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

  Sendika üyeliği hakkındaki yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


 • A) I, II, III, IV ve V
 • B) I, II, III ve V
 • C) II, III, IV, V, VI
 • D) I, III, IV, V, VI
 • E) II, III, IV
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Kurum Açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?


 • A) 5
 • B) 7
 • C) 10
 • D) 15
 • E) 30
 • I-Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır.

  II- Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.

  III-Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

  IV-Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

  V-Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, 8 inci madde uyarınca resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.

  Özel Öğretim Kurumları Kanun’una göre özel öğretim kurumlarında çalışanların özlük hakları konusunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I, II ve V
 • B) II, III ve IV
 • C) I, III, IV ve V
 • D) III, IV ve V
 • E) I, II, III, IV ve V

 • Etiketler: türk eğitim sen meb deneme, meb görevde yükseleme deneme çöz
  Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.